(12.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Martin Kocourek, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane minstře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych z tohoto místa přednesl tři pozměňovací návrhy k zákonu 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jejich krátké zdůvodnění.

První pozměňovací návrh se týká § 2 - Vymezení základních pojmů, kam by se vložil nový bod XX, který by zněl:

Bod XX. Dopravní informace je zpráva o události, která má vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo motivuje řidiče k bezpečné jízdě.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 124 - Působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností a policie, kam by se vložil nový odstavec X, který by zněl:

Odstavec X. Ministerstvo dopravy zřizuje nebo pověřuje vybraný subjekt zřízením celostátního dopravního informačního centra. Celostátní dopravní informační centrum odpovídá za sběr a zpracování dopravních informací a zajištění informování veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků. Činnost celostátního dopravního informačního centra se řídí zvláštním předpisem.

Třetí pozměňovací návrh se týká závěrečných ustanovení, kam by se vložil nový paragraf XX, který by zněl:

Paragraf XX. Policie ČR, obecní policie, silniční správní úřady, správci komunikací, Hasičský záchranný sbor a další organizace jsou povinny předávat dopravní informace z oblasti vlastní působnosti celostátnímu dopravnímu informačnímu centru.

Jako zdůvodnění těchto tří pozměňovacích návrhů bych chtěl uvést, že směřují ke vzniku celostátní dopravního informačního centra, které je nezbytným předpokladem pro budování jednotného systému dopravních informací. Autorizované ověřené dopravní informace digitálně geograficky lokalizované umožní nejen informovat řidiče o dění v silničním provozu, ale umožní i rozvoj dalších služeb pro účastníky silničního provozu i pro další oblasti, kde mohou být dopravní informace využívány.

Zároveň bych chtěl upozornit, že s potřebou vzniku tohoto celostátního dopravního informačního centra existuje v odborných kruzích všeobecný souhlas, viz například technické podmínky odboru pozemních komunikacích ministerstva dopravy, nebo doporučení sdružení pro dopravní telematiku, stejně jako závěry projektů Ministerstva dopravy nebo požadavky Českého rozhlasu a České televize. Vznik národního dopravního informačního centra by uvítali i na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru stejně jako na většině silničních správních úřadů i dalších organizací.

Tolik tři mé pozměňovací návrhy a jejich zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Zdeněk Jičínský. Připraví se poslanec Jan Kavan.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, můj návrh je poměrně jednoduchý. V usnesení hospodářského výboru číslo 576/1 je doporučeno za § 9 vložit nový § 9a, který zní: ochrana provozu na pozemních komunikacích.

Myslím, že nemusím celé znění tohoto paragrafu číst, chci jen říci, že mám podrobnou právní analýzu, kde se tento text považuje za příliš extenzivní. Dosavadní ustanovení, které je v § 3 odst. 3, se tu nepřiměřeným způsobem rozšiřuje a zejména termín "odhalit" je velmi vágní a z tohoto hlediska je v rozporu s požadavky, které na tvorbu právních předpisů stanoví Ústavní soud, když říká, jak mají být formulovány právní normy.

Doporučuji, aby nebyl přijat tento pozměňovací návrh k § 9a a aby zákon byl ponechán v dosavadním znění, které je v § 3 odst. 4.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Hovořit bude pan poslanec Jan Kavan, připraví se pan poslanec Gongol, jako poslední z písemně přihlášených.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi rovněž předložit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a předpisům s tím souvisejících.

Pane předsedající, byl byste tak laskav a vaší prostřednictví upozornil pana ministra Dostála, že mě ruší.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře Pavle Dostále, je zde poznámka, kterou jsem povinen vám vyřídit. Svými hlasitými projevy rušíte pana poslance Jana Kavana. Berte to jako napomenutí bez žluté karty.

 

Poslanec Jan Kavan: Děkuji. K části první. V bodu 3 vypustit v § 6 odst. 1 písm. c) bod 2. Znění je opačné proti zvláštní části důvodové zprávy k bodům 1, 4, 6 a 8 - mám na mysli 11. odstavec. Tento rozpor vylučuje přijetí navrhovaného znění.

Za druhé. V bodu 4 vypustit v § 6 odst. 3 písm. b) - odkazuji na nové znění - slova "ozbrojených sil a vojenského zpravodajství".

Zdůvodnění. Zdůvodnění výjimky ve zvláštní části důvodové zprávy je zcela nedostatečné pro obecnou úpravu, a to zejména ve vztahu k vojenskému zpravodajství. Použití vojenského zpravodajství při evakuaci během záchranných prací nemůže být důvodem pro obecné vynětí z povinnosti, zejména proto, že ve stavu ohrožení je možné překročit zákon, pokud následky překročení nezpůsobí větší škodu, než je škoda hrozící.

Pokud bychom přijali navrhovanou výjimku, bylo by ji třeba rozšířit na kohokoli, kdo třeba i soukromým vozidlem evakuaci zajišťuje. Protože navrhovatel evidentně o takovéto variantě neuvažuje, je třeba mít za to, že zdůvodnění je v tomto bodě nedostatečné.

Za třetí. Vypustit bod 7 § 10 odst. 1 nové písmeno d).

Zdůvodnění. Protože navrhovaná změna nedefinuje údaje potřebné k určení totožnosti osoby a přitom neznalost těchto údajů bude pokutována, není možné zabránit nespravedlivému postihu nebo zneužití tohoto znění v případě rozdílné představy o údajích, které mohou být dostatečné.

Za čtvrté. V bodu 8 vypustit nový § 10 odst. 3.

Protože navrhovaná změna nedefinuje údaje potřebné k určení totožnosti osoby a přitom neznalost těchto údajů bude pokutována, není možné zabránit nespravedlivému postihu nebo zneužití tohoto znění v případě rozdílné představy o údajích, které mohou být dostatečné. Výjimka pro zpravodajské služby je navíc zcela neodůvodněná, protože by byla výjimkou i z postihu provozovatele, a tím by znemožňovala postih v případech, které má navrhovatel na mysli. Přitom ze samotného znění vyplývá, že provozovatel nemusí sdělit totožnost řidiče, pokud je smířen s tím, že bude postižen, jako by se porušení zákona dopustil sám. Zpravodajské služby by tak stejně nemusely totožnost řidiče odhalit a odpovídaly by za spáchaný přestupek z titulu provozovatele. Z těchto důvodů je výjimka pro zpravodajské služby podle mého názoru naprosto neopodstatněná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP