(11.20 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Další pozměňovací návrh. Za bod 8a doplnit bod 8b v tomto znění: V § 23 odst. 1 v poslední větě se za slova "při vyjíždění" vkládají slova "z polní nebo lesní cesty".

Tyto dva pozměňovací návrhy byly k původnímu textu zákona.

Teď pozměňovací návrh k návrhu hospodářského výboru. Tam bych chtěl upravit § 79, kdy v odst. 8 a 9 se dovoluje policii či obecní policii zadat měření rychlosti jiným právním subjektům. To bych požádal vyloučit, a to tím způsobem, že v odstavci 8 se vypouští druhá a třetí věta a v odstavci 9 se vypouští text "podmínky pro výběr osoby pověřené měřením rychlosti vozidla".

Poslední tři pozměňovací návrhy. Za prvé vypustit zadržování řidičského průkazu policistou. Dosáhne se toho tím, že se zruší § 118b a 118c, tím pádem nebudou muset mít zpravodajské služby žádné výjimky, a můžeme zrušit také § 180d. Pokud by byly nějaké odkazy po tomto zrušení, tak samozřejmě zrušit i odkazy, které souvisejí se zadržením řidičského průkazu.

Poslední návrh se týká zrušení bodového ohodnocení, jak jsem předeslal v obecné rozpravě, které je naprosto zbytečné. Zrušit novou hlavu V., to je § 123a až 123f. Pokud jsou tam následné odkazy na bodová ohodnocení, tak zrušit i související paragrafy. Ujišťuji vás, že tím by se zákon velmi zjednodušil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Hovořit bude pan poslanec Ladislav Urban, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, projednávání novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je asi zájmem nás všech, protože jde o zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, o ochranu majetku a zdraví účastníků a hlavně životů účastníků.

Já jsem předložil na včerejším jednání pozměňovací návrhy k tomuto tisku 576 a chtěl bych jenom uvést krátké zdůvodnění.

Pozměňovací návrhy jsou rozděleny do čtyř kategorií písmeny A až D. Pod písmenem A jsou pozměňovací návrhy k usnesení hospodářského výboru v tisku 576/l. Pozměňovací návrhy pod písmenem B jsou k vládnímu návrhu, k novelizačním bodům, pod písmenem C jsou pozměňovací návrhy k příloze zákona ve znění schváleném hospodářským výborem v tisku 576/1 a pod písmenem D je pozměňovací návrh k zákonu č. 200/1990 Sb., ve znění usnesení hospodářského výboru v tisku 576/1.

Stručné obecné zdůvodnění. Nejsem sám pro další zvyšování pravomoci obecní policie, protože si myslím, že tyto pravomoci by se nechaly zneužít, a dále si myslím, že státní policie, pokud bude vykonávat svoje pravomoci v lepší míře než dosud, zabezpečí dostatečnou kontrolu silničního provozu a dostatečný postih chybujících řidičů.

Za druhé jsem přesvědčen, že navrhovaná úprava uvedená v bodě 15 - a tady mám jednu opravu proti předloženému písemnému návrhu, kde je uvedeno pod písmenem A "k bodu 16", a má být "k bodu 15" - může způsobit vážnou kolizi, a proto navrhuji tento odstavec zrušit.

Za třetí - návrhy pod písmeny C a D se týkají zejména snížení tvrdosti zákona u nejmenších přestupků.

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Urbanovi. Hovořit bude pan poslanec Ladislav Šustr a připraví se pan poslanec Škopík. Ještě předtím, než začne hovořit pan poslanec Šustr, rozšiřuji okruh těch, kteří jsou řádně omluveni, o pana poslance Vlastimila Dlaba, který tak činí ze závažných rodinných důvodů.

Nyní má prostor pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, můj návrh zní: V § 47 odst. 4 a 5 nahradit číslo 20 tisíc Kč číslem 50 tisíc Kč.

Tento návrh je funkční alternativou k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kaly z hospodářského výboru z toho komplexu. Sleduje hlavně snížení zatížení policie, pokud by dále vyjížděla k autonehodám, kde není ublížení na zdraví.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Hovořit bude pan poslanec Jan Škopík, připraví se pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Jan Škopík: Vážený pane předsedající, vážení ministři, vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy, které jsem původně nechtěl předkládat, protože jsem předpokládal, že se objeví v tom velkém množství pozměňovacích návrhů, ale protože se tak nestalo, dovolím si vás obtěžovat.

První pozměňovací návrh se skládá ze dvou citací. Jedna je ze zákona o provozu na pozemních komunikacích a druhá je ze zákona o přestupcích, ale je to jedna kauza.

V první části, ve změně zákona o provozu na pozemních komunikacích, se vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 5 odst. 2 písm. b) se čárka na konci věty nahrazuje středníkem a vkládá se text, který zní: "to neplatí, pokud hladina alkoholu v krvi nepřekračuje 0,3 promile".

V části druhé, to je ve změně zákona o přestupcích, se § 22 odst. 1 písm. b) mění takto: čárka na konci věty se nahrazuje středníkem a vkládá se text, který zní: "to neplatí, pokud hladina alkoholu v krvi nepřekračuje 0,3 promile".

Nechci být obviňován z populismu, ale mám řidičský průkaz od roku 1964, mám vystudovanou Vysokou školu dopravní, 25 let jsem pracoval v dopravních organizacích a vím, že nula je nic, že tam musí být nějaké číslo. Jsem ochoten diskutovat, jestli tam bude 0,15 promile, 0,2 promile nebo 0,3 promile, ale rozhodně by tam nějaké číslo, které by bylo reálné, mělo být. Číslo 0,3 vychází z toho, že obdobná hodnota platí ve většině zemí Evropy.

Druhý pozměňovací návrh je k zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Navrhuji v bodě 3 § 6 odst. 2 písm. c) za slova "služebních povinností" vložit čárku a slova "jejichž povaha to vyžaduje"; a obdobně je tomu v bodě 6 § 9 odst. 3 - za slova "služebních povinností" vložit čárku a slova "jejichž povaha to vyžaduje".

V předchozím zákoně nebyla zmínka o tom, že vozidla ozbrojených složek budou mít nějaké zvláštní výhody, co se týče upoutávání bezpečnostními pásy, a ve změně je to možné. Domnívám se, že například v případě, že řidič plní služební povinnosti, ale veze balíky na poštu, není důvod, aby nebyl připoután bezpečnostním pásem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP