(11.10 hodin)
(pokračuje Suk)

Tolik k návrhům, které vám byly písemně předloženy, a nebudu je zde předčítat, za skupinu poslanců, která předložila před více než rokem sněmovní tisk 321, který bohužel dodnes není projednán a naposledy byl z programu této schůze stažen z mně naprosto neznámých důvodů. Ale protože jsme chtěli, aby o našich návrzích rozhodla Poslanecká sněmovna, nezbývá nám, než učinit tento krok.

Dále jsem za svou osobu předložil pozměňovací návrhy k vládní předloze zákona směřující k tomu, aby nebude-li přijat návrh na snížení rychlosti autobusů na silnici mimo obec, mohli řidiči vozidel do přípustné hmotnosti 3,5 t při předjíždění mimo obec překročit maximální povolenou rychlost do 20 km/h. Je to návrh, který směřuje k tomu, aby za pomalu jedoucími vozidly nevznikaly kolony a bylo řidičům menších vozidel umožněno tato vozidla v úsecích, kde je to povoleno, předjíždět.

Dále jsem předložil alternativní návrh, a to v situaci, kdyby byla vůle umožnit nebo snížit rychlost autobusů na silnici mimo obec na 80 km/h. Alternativa spočívá v tom, aby bylo opět umožněno rychle a bezpečně předjet vozidlům do 3,5 t, aby měla být stanovena maximální rychlost na silnici mimo obec na výši 100 km/h.

Dále jsem předložil návrh, který směřuje opět do oblasti prevence, do oblasti, kdy řidiči autobusů a profesionální řidiči nákladních vozidel by měli být těmi odpovědnými v provozu. Hovořil jsem zde o tom i ve svém vystoupení v prvním čtení, a to je návrh, který v § 74 odst. 2 stanovuje - je to paragraf, který upravuje zdravotní prohlídku a zdravotní způsobilost - že v odst. 2 se doplňuje věta, kdy součástí zdravotní dokumentace žadatele o řidičské oprávnění skupiny C a D a podskupiny C1 a D1 musí být dopravně psychologické vyšetření o pracovní způsobilosti. Jde o to, že i pan ministr zde hovořil o skutečnostech typu, že příčinou dopravních nehod jsou často neodpovědní řidiči. Já si myslím, že ti, kteří se tomu věnují z povolání, by měli být těmi odpovědnými a dopravně psychologické vyšetření by mělo být součástí jejich zdravotní dokumentace při rozhodování, zda jsou způsobilí vykonávat povolání řidiče.

Myslím, že jsem vyčerpal všechny návrhy. Opět jsem nevyužil toho, abych je zde předčítal, neboť jste je dostali písemně. Včera vám byly rozdány na lavice, takže vám v tuto chvíli poděkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Lubomíru Sukovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Hrnčíř, a připraví se pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si přednést pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 576, a to k vládnímu návrhu. Pozměňovací návrh bude jediný, ale bude mít tři podbody.

V bodě 3 vládního návrhu, který se týká § 6 odst. 1, vypustit písm. a). V témže bodě vypustit písm. h) a v příloze k zákonu č. 361/2000 Sb., přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených… atd., vypustit slova "porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu" a číslovku 2.

Dámy a pánové, v tomto pozměňovacím návrhu navrhuji vypustit z povinnosti řidiče být za jízdy připoután bezpečnostním pásem na sedadle a mít za jízdy na motocyklu nebo mopedu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu. Jako první větu svého odůvodnění bych řekl, že v každém případě souhlasím s nutností zvyšovat bezpečnost silničního provozu. Uznávám a podporuji nutnost být připoután bezpečnostním pásem během jízdy. Znám výhody a podporuji nošení přilby za jízdy na motocyklu, protože chrání mé vlastní zdraví, zdraví řidičovo, můj vlastní život. S čím ale nesouhlasím, je to, aby tato povinnost byla stanovena státem, státem byla vynucována pod hrozbou sankcí, aby represivní orgány trestaly nás za neposlušnost chránit si své vlastní zdraví. Jsem přesvědčen o tom, že policejní složky mají za cíl ochraňovat nás občany před zlými úmysly nebo nezodpovědností jiných osob. Myslím si, že i s tím má policie dost práce, a podle mého názoru ji zdaleka nestíhá tak, jak bychom si představovali. Proč ji tedy pověřovat úkolem, aby sledovala a kontrolovala, jak si dospělý a svéprávný člověk chrání sám své vlastní zdraví a život? Proč by za nedodržování měl dostávat pokuty nebo by mu měl být odnímán řidičský průkaz? Raději ať má policie méně nadbytečných úkolů a více možností, času a prostředků chránit opatrné občany, řidiče a chodce před těmi neurvalými nebo málo bdělými. K tomu, dámy a pánové, směřuje můj pozměňovací návrh.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Hovořit bude pan poslanec Karel Sehoř, připraví se pan poslanec Ladislav Urban.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, načetl bych asi osm pozměňovacích návrhů.

V novelizačním bodě č. 46, kde bylo v hospodářském výboru přijato již usnesení, bych chtěl opravit text. Týká se to § 91. Chtěl bych tam opravit text za B), který by měl znít takto:

"Absolvovat výcvik k získání řidičského oprávnění a zkoušku odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, odkaz 4, na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu převyšujícím 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem s poměrem výkonu/hmotnost převyšujícím 0,16 kW/kg." To je jeden pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 80. Týká se to kompetencí schvalování vozidel veteránů. V odst. 2 u ministerstva se vypouští písm. h) a v odstavci 4 u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se doplňuje za stávající písm. c) nové písm. d), které zní: "vydává registrační průkazy historického vozidla a vydává zvláštní registrační značku historického vozidla".

Tady bych chtěl uvést, protože jsme to neměli v hospodářském výboru, krátké zdůvodnění. K přenosu kompetence na ministerstvo došlo zcela logicky v době, kdy ještě nebyly ustaveny obce s rozšířenou působností. Dnešní praxe, kdy testace vozidel jsou prováděny licencovanými odborníky, odbornými komisemi na úrovni kraje, ale následně je kvůli přidělení značky a vydávání průkazů již bez vozidla pouze příslušnými doklady potřeba ze všech míst z České republiky s každým jednotlivým případem cestovat na Ministerstvo dopravy, je nevyhovující.

To byl druhý pozměňovací návrh.

Potom dva pozměňovací návrhy týkající se definic.

V § 2 písm. w) zní: Křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty na jinou pozemní komunikaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP