(10.50 hodin)
(pokračuje Býček)

Copak lze souhlasit s tím, abychom přijali princip v zákoně dvojího postihu za jednu a tutéž věc! Může být pro mě směrodatné ujištění v zákoně, že se bude posuzovat jen ten přestupek, který má vyšší bodové ohodnocení? Já jsem měl dilema. Postavil jsem auto, neměl jsem tři a půl metru od kolejnice a jedním kolem jsem stál na chodníku. Takže jsem dostal vlastně tři přestupky. První - bezpečná vzdálenost, druhý - že jsem stál na obrubníku, a třetí, že jsem měl zábor veřejného prostranství. To znamená, že my budeme umožňovat tím dvojím výkladem, že za jeden a tentýž přestupek budeme několikanásobně trestáni z pohledu státní policie, obecní policie a ještě někoho dalšího? Já jsem způsobil jeden přestupek!

Za druhé - vláda znala situaci, věděla o určitých problémech, například o přednosti na kruhovém objezdu. Do svého vládního návrhu to nedala a podpořila poslanecký návrh. Proč tedy, když byla tak velká závažnost přednosti na kruhovém objezdu, to neurčila už vláda! Ano, pan ministr zde uvedl, že očekávali, že bude později reagováno na některé věci komplexní změnou, ale tato teze Ministerstva dopravy nebyla obhájena na jednání hospodářského výboru.

Za třetí se domnívám, že se musíme, ať chceme nebo nechceme, vrátit k postavení obecní policie. Není možné na sněmovně rozhodnout bez vazby na skutečné a očekávané nebo legislativní postavení obecní policie, abychom my vstupovali nepřímo do zákona o obecní policii rozšiřováním některých povinností, některých úkolů. Nejde o to, že policie může něco konat. Je-li to v zákoně, že obecní policie to koná, tak musí konat a starosta nemůže říci tomu strážníkovi "nesmíš to vidět".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, omlouvám se, že zasahuji do vašeho vystoupení. (Poznámka poslance Býčka: To jsou tři zdůvodnění.) Chtěl jsem vás požádat, aby vaše vystoupení mělo charakter přednesení pozměňovacího návrhu a odůvodnění, ale aby se neopakovala obecná rozprava. Děkuji.

 

Poslanec Ladislav Býček: Já děkuji panu místopředsedovi. S tím, že navrhuji tři věci.

A. Navrhuji pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, a to:

Za prvé: Novelizační bod číslo 29 nahradit novým textem.

Za druhé: Novelizační bod číslo 64 také nahradit novým textem.

Za třetí: Vypustit novelizační bod číslo 15, 22, 26, 29, 43, 95, 44, 41.

Za čtvrté: U pozměňovacího návrhu hospodářského výboru u novelizačního bodu 74 vložit nová slova do textu.

B. Pozměňovací návrh k vládní novele zákona.

Za prvé: V § 123c v článku 1 nahradit číslici 12 číslicí 20 a dále, pokud je v zákoně uvedena číslice 12 v souvislosti s bodovým hodnocením - viz § 123c článek 3, § 123d článek 1, článek 2 a článek 4.

Za druhé: V § 7 článku 1 "Řidič nesmí" nahradit text v písmenu c "při jízdě s vozidlem telefonovat včetně manipulace s telefonním přístrojem".

Za třetí: V příloze k zákonu číslo 361/2000 Sb., porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích, zařazena do bodového hodnocení - vypustit v posledním bodě bloku jeden bod slova "nebo příkazové".

C. Navrhuji znovu hlasovat o vrácení po skončení odborné rozpravy hospodářskému výboru k novému projednání.

Děkuji. Omlouvám se za porušení jednacího řádu, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne, nehodnotím to jako porušení jednacího řádu, bylo to jenom drobné upozornění ze strany předsedajícího.

Nyní má slovo pan kolega Miloš Patera, připraví se pan poslanec Hovorka v zastoupení pana poslance Kvapila.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, dovolte i mně k sněmovnímu tisku 576 dát několik drobných, leč se domnívám věcných pozměňovacích návrhů.

Za bod 4 se vkládá nový bod 5. V § 6 v poznámce pod čarou 9) se za slova: ve znění zákona 307/1999 Sb. vkládají slova: a zákona číslo 47/2004 Sb. - Následující body se pak přečíslují.

K bodu 25. V § 118 odstavec 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno f), které zní: f) vůči němuž není uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, aniž by se jednalo výjimku o pojištění odpovědnosti podle § 5 zákona číslo 168/1990 Sb., ve znění zákona číslo 47/2004 Sb., zejména není-li řidič schopen předložit doklad o pojištění odpovědnosti nebo zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění.

K bodu 44: Do tabulkové přílohy k zákonu číslo 361/2000 Sb., porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích, zařazená do bodového ohodnocení, se do části s počtem bodů pět vkládá nová položka, která zní: řízení vozidla bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, přičemž se nejedná o výjimku z pojištění odpovědnosti podle § 5 zákona číslo 168/1990 Sb., ve znění zákona číslo 47/2004 Sb.

Odůvodnění je vcelku jednoduché. Řízení vozidla bez pojištění odpovědnosti je podle § 16 zákona 47/2004 považováno za přestupek, respektive jiný správní delikt. Je však na místě toto protiprávní jednání zahrnout také k případům zabránění v jízdě a také k případům bodového ohodnocení řidiče.

K bodu 29. V § 123 odečítání bodů bude text: "se z celkového počtu dosažených bodů odečtou dva body" nahrazen textem: "se z celkového počtu dosažených bodů odečtou čtyři body". - Domnívám se, že tento prvek by mohl být motivační ve vztahu k řidičům, aby se nejednalo pouze o represe.

K bodu 44. V tabulkové příloze k zákonu číslo 361/2000 Sb., porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích, upravit a zařadit položku: držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového zařízení v ruce při řízení vozidla čtyři body, nově: držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového zařízení v ruce při řízení vozidla dva body. - Původně jsem chtěl navrhnout tuto položku úplně zrušit, poněvadž řidič je povinen se za jízdy obecně věnovat řízení a jakékoli rozptylující činnosti, ať už popíjení kokakoly, jedení rohlíků nebo bavení se se spolujezdcem je podle mě na stejné úrovni, zejména poté, co není naprosto jednoznačně prokázáno, že telefonování v ruce je výrazně nebezpečnější než telefonování do handsfree. Proto ve finále jsem si řekl - alespoň snížit na polovinu.

Do části pěti bodů zařadit novou položku, která zní: způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče v období středoevropského času - to znamená mimo letní čas - při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech škoda zjevně převyšující částku 20 tisíc Kč a pokud vozidlo nebylo vybaveno pneumatikami pro zimní provoz. - Domnívám se, že by bylo příliš velké zasahování do práv řidičů předepisovat povinnost jezdit se zimními pneumatikami v zimním období. Na druhé straně se domnívám, že pokud někdo vyjede a není těmito pneumatikami vybaven a způsobí autonehodu, pak by to mělo být vnímáno jako přitěžující okolnost, protože tím dostává vlastně svoji nezodpovědností do problémů i ostatní účastníky silničního provozu.

Děkuji za pozornost a případně za podporu mých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Hovorka. Připraví se pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Kvapil, který připravil pozměňovací návrh, je omluven z důvodu náhlého onemocnění jednoho člena rodiny; požádal mě, abych tento pozměňovací návrh přednesl. Čili já si ho osvojuji a předkládám ho.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP