(9.20 hodin)
(pokračuje Kala)

Přijali jsme celou řadu výjimek pro Horskou službu a tím jsme doplnili to, co podle mého názoru ve vládním návrhu chybělo. Stejně tak jsme se zabývali povinnostmi učitelů autoškol, oblastí, kdy současná právní úprava neřeší požívání alkoholu, návykové látky a neřeší povinnosti učitelů autoškol podrobit se dechové zkoušce a vyšetření.

Již hodně zmiňovanou byla ta oblast používání antiradarů, úprava pravidel pro jízdu v pruzích, povinnost řidičů dát znamení o změně směru jízdy v případě, že předjíždí chodce či cyklisty, a už ve zprávě předkladatele úprava pravidel při průjezdu křižovatkou kruhovým objezdem, povinnost svítit za jízdy apod.

Co se týká jízdy na dálnici, zavádíme nový institut, nebo navrhujeme zavést nový institut, a to v případě vytváření kolon - povinnost vytvářet průjezdný jízdní pruh na dálnici o šíři tří metrů pro sanitky, policii a další prioritní vozidla.

Velmi diskutovanou otázkou je úprava jednání po dopravní nehodě, kdy po dopravní nehodě, při které vzniká pouze hmotná škoda, není povinnost přivolat policii, a zavádíme ten takzvaný rakouský model řešení dopravních nehod.

Byl schválen hospodářským výborem rovněž pozměňovací návrh, který mění způsob využívání stání pro invalidy pouze pro ty osoby, které se pohybují s pomocí invalidního vozíku. Velmi rozsáhle jsme řešili otázku oprávnění obecní policie k zastavení vozidla a k měření rychlosti. Rovněž prošel návrh, aby se profesionální řidiči povinně podrobovali dopravně psychologickému vyšetřování, vyšetření elektroencefalografem a dalším povinnostem.

Podle mého názoru velmi významný pozměňovací návrh je další oblast a to je úprava způsobu pozbytí řidičského oprávnění po rozhodnutí soudu či správního úřadu, kdy současný stav po rozhodnutí soudu vlastně ukládá správnímu orgánu zahájit řízení o odebrání řidičského oprávnění, což se domníváme, že je nadbytečné a vede to k některým možnostem, jak obcházet stávající zákon.

Na žádost celé řady zahraničních velvyslanectví byl zpřesněn způsob uznávání řidičského průkazu jiného státu, upraveny i poplatky za vydání řidičského oprávnění, kde navrhujeme, aby výměna řidičského oprávnění probíhala bez poplatku a expresní vydání bylo na základě poplatku.

Další záležitostí byla otázka zabránění v jízdě, o té hovořil už pan ministr, dále doplněna povinnost obecního úřadu vydat na žádost řidiče výpis z registru řidičů a jeho záznamy bodového hodnocení, kde se domníváme, že právě tato možnost by měla umožnit pojišťovnám a zaměstnavatelům profesionálních řidičů, aby využívali institut výpisu z registru řidičů k tomu, aby si ověřili, s jakým klientem jednají, případně s jakým zaměstnancem jednají, a podle toho se měli možnost zařídit.

Ten motivační systém odečítání bodů zmiňoval pan ministr ve své zprávě. Velmi významnou oblastí, která navazuje na první čtení zákona v této sněmovně, je úprava, kdy pokuty v blokovém řízení se navrhuje vybírat pouze bezhotovostně, buďto na základě poštovní poukázky, nebo jinou formou, tak aby se minimalizovalo korupční prostředí a korupční možnosti policie.

Další záležitost, která s tím souvisí, je zavedení takzvaného německého modelu, který v případě blokového řízení nepřipouští uvážení správního orgánu a za konkrétní porušení pravidla stanoví pevnou částku pokuty, což opět minimalizuje korupční prostředí a motivuje řidiče k vyřízení pokuty v blokovém řízení, protože pokuta je nastavena na dolní hranici rozpětí, které může udělit správní orgán ve správním řízení.

Velmi obsáhlá debata byla o tom, jak nastavit bodový systém. Přijaté kompromisní řešení je součástí usnesení hospodářského výboru.

Závěrem mi dovolte poděkovat předkladateli i všem členům hospodářského výboru za velmi racionální způsob projednávání tohoto zákona a domnívám se, že vzhledem k rozsahu a hloubce diskuse na hospodářském výboru mohu vyjádřit svoje očekávání, že druhé čtení zákona bude relativně jednoduchá záležitost a že počet případných pozměňovacích návrhů již bude velmi nízký, protože se hospodářský výbor všemi podstatnými zabýval.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Obávám se, že vás musím zklamat, neboť v tuto chvíli eviduji zhruba patnáct přihlášek do podrobné rozpravy, tedy počet pozměňovacích návrhu je všechno jiné než nízký.

Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli tři přihlášky. Sděluji, že do podrobné rozpravy mám přihlášek patnáct. Prvním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Karel Sehoř, připraví se pan poslanec Ladislav Býček.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedají, dámy a pánové, dovolte mi několik slov, bude to podstatně kratší než to, co jsem měl ve druhém (?) čtení.

Hospodářský výbor sněmovny projednal asi 360 pozměňujících návrhů včetně těch, které zasahují do zákona o silniční dopravě, o autoškolách, o přestupcích, o policii, a několik dalších. Myslím, že se z toho řidiči hned tak nevzpamatují. Zatím to vypadá tak, že se zvýší pravomoci obecní policii, Horské službě, zpravodajským službám, ale také obcím, například v případě taxislužby. Změní se pravidla silničního provozu, okružní křižovatky se budou zase řídit podle značek, kamiony se nebudou moci předjíždět jako dosud, v blízkosti křižovatek se nebude moci předjíždět vůbec atd. Nastanou změny ve správním řízení o přestupcích, zvýší se postihy, zavede se sazebník blokových pokut. Pokuty na silnici se nebudou vybírat hotově, kvůli kontrole nebude moci policista mít u sebe více než stanovenou částku peněz.

To vše není to podstatné. Tím rozhodujícím pro řidiče je zavedení čtyř nových institutů do zákona. Už o nich mluvil pan ministr. Dva z nich jsem podpořil, protože nejsou populistické a mohou reálně přispět k bezpečnosti v dopravě. Jde o zavedení kaucí pro všechny, u nichž je reálné nebezpečí, že se budou vyhýbat správnímu řízení. Půjde většinou o cizince, ale také o ty osoby, které v kartě řidiče budou mít zaznamenány pokuty za neomluvené absence při řešení přestupku ve správním řízení na správním úřadě. S tím souvisí i druhý institut, to je znehybnění vozidla tomu, kdo nezaplatí kauci nebo nejede s bezpečně pojízdným vozidlem či sám není schopen jízdy. Tvrdím, že to je vše, co policista ke své práci potřebuje.

Další dva instituty jsou jen deklarací státní a policejní moci nad občanem. Nejsou věcně potřebné, vytvoří jen pocit strachu, který umožní policistům liknavou a nárazovou práci jako dosud. Jde o bodový systém, administrativně náročný, chybový a prokorupční. Je naprosto nepotřebný, protože každý policista i správní úředník i dnes má přístup do registru řidičů. Podle toho má podle pravidel například o opakovaných přestupcích jednat. Nevidím žádný důvod, když správní úředník či policista má před sebou informace o chování řidiče, aby k tomu potřeboval ještě bodový systém. Je to bič na řidiče, ale současně vyjadřuje i nedůvěru jak ke správním úřadům, tak i k policistům.

Posledním institutem je možnost odebírání řidičských průkazů policistou na místě údajného přestupku. Naprosto zbytečné opatření, které nikomu fyzicky nezabrání v další jízdě. Navíc se ukazuje, že jde o opatření diskriminační. Řidičský průkaz totiž nelze odebrat cizinci. Toto "privilegium" budou mít pouze naši řidiči.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP