(9.10 hodin)

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Dobré ráno. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předstupuji před sněmovnu z pověření vlády k obhajobě novely zákona č. 361, o provozu na pozemních komunikacích. Jen krátce shrnu to, co jsem uváděl při prvním čtení tohoto zákona, protože považuji za velmi důležité, abychom se znovu utvrdili v tom, že tato novela je pro řidiče a provoz na pozemních komunikacích podstatná. A přijetí této novely zákona je nezbytné pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Skutečně těch 1300 lidí, kteří každý rok zbytečně zahynou na silnicích, by pro nás mělo být velmi vážným upozorněním na to, abychom zjednali nápravu. (Velký hluk v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Přece jen si myslím, že intenzita hluku se zvýšila na míru již přiměřenou, a poprosím vás, kolegyně a kolegové, slovy klasika: přiměřeně, přiměřeně, přiměřeně…

Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Děkuji. Podle poznatků policie i názorů odborné veřejnosti se na situaci na komunikacích podílí zejména bezohlednost a nekázeň účastníků provozu a zejména řidičů motorových vozidel. A tato nekázeň je posilována i všeobecným povědomím o tom, že za určitých podmínek je obtížné dovést takového řidiče k odpovědnosti za jeho protiprávní jednání.

Instituty, které navržená novela obsahuje, by měly přispět k důraznosti a včasnosti postihu osob, které nerespektují své povinnosti a ohrožují tak nejen sebe, ale i nás všechny ostatní na životech i na zdraví. Dále je potřebné navrhovanou novelu přijmout i z hlediska zajištění souladu této úpravy s normami Evropské unie a k zajištění plnění povinností České republiky po jejím vstupu do Evropské unie.

Hlavním cílem zákona tedy je zlepšení vymáhatelnosti práva. Dalším cílem je účinný preventivně represivní systém, který představuje zpřísnění postihů za porušování pravidel silničního provozu, zejména těch nejzávažnějších. Cílem je také boj proti vysoké recidivitě řidičů. Tento institut zavádí bodový systém. A v neposlední řadě je to samozřejmě také harmonizace předpisů s normami Evropského společenství.

Návrh zákona projednal hospodářský výbor, a chtěl bych se zmínit o některých věcech, které jsme v hospodářském výboru diskutovali, a myslím si, že tato debata byla velmi užitečná pro podobu zákona.

Chci vás informovat, že některé instituty byly změněny tak, aby byly více vyvážené mezi právy a povinnostmi řidičů a dozorových orgánů, což je také velmi důležité. A myslím si, že je dobře, že institut zabránění v jízdě byl redukován jen na ty nejzávažnější přestupky v silničním provozu, ke kterým dochází pod vlivem alkoholu, návykové látky nebo jízdy bez oprávnění k řízení vozidla. V návaznosti na to bylo potom bodové hodnocení zjednodušeno a nejvyšší počet bodů byl omezen pouze na jednání, která ohrožují závažným způsobem ostatní účastníky silničního provozu. A zejména děkuji za návrhy, které jsou součástí pozměňovacích návrhů hospodářského výboru, které motivují řidiče k tomu, aby svou zvýšenou kázní na provozu na pozemních komunikacích také byli motivováni odečítáním bodů v systému jednoročním, dvouletém a tříletém, kdy mohou dosáhnout úplného výmazu všech bodů. Myslím, že to je hodně motivující, a děkuji za tento návrh.

Významným posunem je také rozšíření návrhů v části pravidel silničního provozu o zařazení nových pravidel, jejichž dodržování přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu, a upřesnění některých pravidel přispěje ke zvýšení plynulosti silničního provozu. Jde zejména o návrhy na úpravu jízdy křižovatkou, jízdy v jízdních pruzích, provozu na dálnici nebo i vjíždění a jízdu na kruhových objezdech a také zavedení povinnosti celoročního svícení.

Díky rozšíření návrhu o úpravu pravidel silničního provozu, který koresponduje s budoucími záměry Ministerstva dopravy, pokud budou tyto návrhy přijaty, nebude třeba přistupovat k další novele zákona, jak původně Ministerstvo dopravy předpokládalo. To znamená, že komplexní návrh hospodářského výboru, tak jak jsme ho vydiskutovali, obsahuje všechny navrhované změny pravidel, které jsme připravovali v odborných komisích, a není třeba, pokud budou tyto návrhy přijaty a zařazeny do novely zákona, přistupovat k další novele zhruba za dva roky.

Myslím si, že už mohu v tomto úvodním slově říci, že jsme se shodli s hospodářským výborem na všech těch návrzích, které jsou vám předloženy jako komplexní návrh, že zvyšují kvalitu této normy a přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. A Ministerstvo dopravy se přiklání k tomu, aby tyto návrhy byly Poslaneckou sněmovnou zařazeny do novely a tato novela mohla co nejdříve být účinná v praxi, protože dokáže zachránit tisíce lidských životů. A myslím, že to je dobrý cíl, ke kterému nyní směřujeme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 576/1.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miloslav Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové.

Hospodářský výbor přijal na své 32. schůzi usnesení č. 220, které vám bylo rozdáno a které ve stručnosti k tisku 576 konstatuje: za prvé, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 576 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů; za druhé - zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; za třetí - pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání; za čtvrté - pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tolik z formálního hlediska. Co se týče vlastního projednávání, dovolte mi, abych zmínil a doplnil zprávu, kterou přednesl pan ministr dopravy Milan Šimonovský.

V průběhu projednávání bylo v hospodářském výboru uplatněno na více než 370 pozměňovacích návrhů, které prakticky směřovaly do všech oblastí posuzovaného zákona. Projednávání jsme zahájili stanovením harmonogramu pro projednávání a ukončili jsme ho přijetím závěrečného usnesení dne 15. června t. r.

Z podaných pozměňovacích návrhů jich bylo akceptováno více než 150 a doplnil bych ty oblasti, kterých se týkají, to znamená zejména oblast povinností řidiče při chování na přechodu pro chodce, kde navrhujeme uložit povinnost řidiči tak, aby snížil rychlost vozidla, případně zastavil vozidlo před přechodem pro chodce v případě, že v ostatních jízdních pruzích snižují rychlost vozidla nebo zastavují jiná vozidla.

Velmi detailně jsme se zabývali úpravou používání dětských zádržných systémů. A myslím, že v této oblasti jsme našli poměrně slušný a hodnotný kompromis, který umožní řešit stávající stav.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP