Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. června 2004 v 9.01 hodin

Přítomno: 162 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení a milí členové vlády, zahajuji šestý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny přítomné srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto kolegyně a kolegové: Eva Dundáčková - pobyt v zahraničí v rámci mezinárodního programu zaměřeného na boj s korupcí, Jitka Gruntová - účast na sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu, Tomáš Kvapil - vážné rodinné důvody, Petr Lachnit - zahraniční služební cesta, Miloš Melčák - účast na plenárním zasedání Rady Evropy, Miloslav Vlček - rekonvalescence, Miroslava Vlčková - závažné osobní důvody, Jiří Maštálka a Miroslava Němcová z důvodu plenárního zasedání Parlamentního shromážděni Rady Evropy.

Z členů vlády mám jedinou omluvenku, a to ministra Pavla Němce z důvodu pracovního jednání v regionu.

Sděluji, že já sám mám náhradní kartu číslo 12.

Na úvod našeho dopoledního jednání nejprve zrekapituluji plánovaný program dopoledního jednání a potom vám dám možnost podávat procedurální návrhy, jak jsme na to zvyklí v první půlhodině ranního jednání sněmovny.

Dnes bychom naše jednání měli zahájit projednáváním bodu číslo 27, návrhem zákona o pozemních komunikacích, a poté pokračovat v projednávání dalších bodů ve schváleném pořadí. Měl by následovat bod číslo 48 jako návrh zákona v prvním čtení, poté by měl přijít blok smluv ve druhém, respektive v prvním čtení.

Připomínám, že na odpolední jednání jsme si pevně zařadili body číslo 123, 124 a 127, což jsou zprávy vyšetřovacích komisí.

Dávám slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi k procedurálnímu návrhu.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, jak jsem včera avizoval při druhém čtení, dovoluji si zcela mimořádně navrhnout, aby třetí čtení vládního návrhu zákona o nouzových zásobách ropy vzhledem k jeho nekonfliktnosti a nutnosti co nejrychlejšího přijetí bylo zařazeno zítra jako první bod před pevně zařazenými návrhy Senátu. Domnívám se, že je to záležitost na pět minut, možná to bude za tři minuty hotovo.

Prosím, aby bod číslo 99 byl zařazen na čtvrtek 24. 6. jako první bod programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uvidíme, jestli se vaše proroctví vyplní a projednávání tohoto bodu bude skutečně trvat tři až pět minut.

Kdo se hlásí s dalším procedurálním návrhem? Žádnou přihlášku nevidím, přikročíme k hlasování. Prosím všechny přítomné, aby se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Vymětala zařadit stávající bod číslo 99, třetí čtení zákona o nouzových zásobách ropy, jako první bod našeho zítřejšího jednání, tedy před pevně zařazenými body, což jsou návrhy zákonů vrácených Poslanecké sněmovně Senátem.

Před tímto hlasováním se hlásí ještě kolega Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji za vstřícnost. Vážený pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím bych požádal kolegu Vymětala, aby sněmovně sdělil - protože on je známý proceduralista - v čem je tento případ tak odůvodněný, aby se Poslanecká sněmovna měla usnést jinak, než se usnesla 25. listopadu 2003, a to je v tom, že po schválení schůze nelze navrhovat přeřazení jednotlivých bodů ani určovat pevné datum jejich projednávání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tušil jsem to. Slovo má kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Netušil jsem, že debata vyvolá delší čas než hlasování ve třetím čtení zítra. Rád odpovím, protože jsem hned úvodem řekl, že jde o mimořádnost. Mimořádnost spočívá v tom, že je třeba, aby zákon platil od 1. srpna. Vzhledem k tomu, že sněmovna pracuje v takovýchto cyklech, změnili jsme to, že bude platit prvním dnem po vyhlášení. Je třeba, aby první den byl co nejdříve. Všechny lhůty je třeba zkrátit. Nejde o žádný konflikt, jde o bezpečnost republiky. Proto prosím sněmovnu z tohoto důvodu mimořádnosti, aby takto učinila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obávám se, že důvod, který zní, že je třeba, aby zákon platil co nejdříve, je možné použít u každého zákona. Nicméně se táži, zda je kolega Hrnčíř spokojen s tímto vysvětlením. Víceméně ano.

Je námitka proti tomu, abychom hlasovali o přeřazení tohoto bodu? Není, budeme o něm hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 132. Kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 105 pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V proceduře se ještě hlásí pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji sněmovně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je špatně, myslel jsem, že chcete poděkovat mně.

Máme za sebou první procedurální hlasování. Chce ještě někdo využít půlhodiny v úvodu dnešního jednání k přednesení nějakého procedurálního návrhu? Pokud ne, přistoupíme k projednávání prvního mnou avizovaného bodu, což je bod číslo 27.

Ještě předtím sděluji, že pan poslanec Karel Černý má náhradní kartu číslo 23.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády by měl uvést ministr dopravy pan Milan Šimonovský, případně místopředseda vlády ministr vnitra Stanislav Gross. Dříve než dám slovo panu ministrovi, prosím všechny kolegyně a kolegy o klid v jednacím sále.

Prosím, pane ministře, lepší to už asi nebude.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP