Stenografický zápis 33. schůze, 29. června 2004


(Schůze zahájena v 14:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Petr Nečas


70. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Jan Kasal


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 22. května 1998 v Lublani /sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině /sněmovní tisk 591/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Tomáš Dub


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem: 1) Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely, 2) Protokol ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství, 3) Protokol ze dne 12. března 1999 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkající se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy - Prohlášení, 4) Protokol ze dne 8. května 2003 vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů, a k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda ze dne 26. července 1995 o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie. /sněmovní tisk 606/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Vidím


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva ze dne 18. prosince 1997 vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Václav Exner


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Kühnl


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství podepsaná ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 a Protokol k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství podepsaný ve Washingtonu dne 19. listopadu 1956 /sněmovní tisk 666/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Jan Kavan
Poslankyně Zuzka Rujbrová


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Helena Mallotová


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 556/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Kalousek


80. Návrh poslanců Jarmily Boháčkové, Anny Čurdové, Evy Novákové, Hany Šedivé a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 348/ - třetí čtení

Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Svatomír Recman


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi /sněmovní tisk 532/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Vladimír Doležal


82. Návrh poslance Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení

Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Marta Bayerová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.41 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Karel Vymětal


85. Návrh poslance Tomáše Teplíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Eduard Vávra


86. Návrh poslanců Libora Ježka, Antonína Macháčka, Petra Rafaje, Vladimíra Doležala, Ladislava Šustra, Jiřího Patočky, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 542/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Václavek


91. Vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Marian Bielesz


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Pavel Hojda


106. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Hojda


107. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


108. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP