(14.20 hodin)
(pokračuje Říman)

Další věc je ta, že jak jsem byl upozorněn, v důvodové zprávě není dostatečně zdůrazněno, že návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 ústavy. Prohlašuji tedy, že navržený zákon s těmito smlouvami skutečně v rozporu není.

A poslední věc se týká stanoviska vlády České republiky, kdy vláda s návrhem souhlasí a ve svém stanovisku navrhuje formulační úpravu v mnou navrženém obsahu. Nicméně tato formulační úprava de facto nepřekračuje rámec legislativně technické úpravy. Mohu zde konstatovat, že s touto formulační úpravou vlády nemám sebemenší problém a souhlasím s ní.

Tolik k procesním záležitostem tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Zástupce předkladatelů pan Martin Říman detailně popsal, co vedlo navrhovatele k předložení návrhu zákona.

Chtěl bych jenom velice stručně připomenout, že navrhovaná změna právní úpravy je vyjádřena pouze úpravou dikce § 5 odst. 2 současného zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky, a návrh je formulován tak, aby umožnil Policii ČR umístit v odůvodněných případech bezpečnostní prostředek i v jiné vzdálenosti než do 50 m od hranice, pokud to je se zřetelem na zájmy občanů žijících v předmětných lokalitách a zájmy ochrany státní hranice vhodné.

Chtěl bych jenom dodat, že se to netýká pouze česko-slovenské hranice, ale že se to týká české hranice i s ostatními státy, což je důležité si říci.

I já se připojuji k návrhu, aby lhůta byla zkrácena pro jednání ve výborech na 30 dnů. Jenom bychom se asi měli vypořádat s tím, že v programu jednání je u tohoto bodu navrženo projednání v režimu § 90, a jak nám oznámil zástupce předkladatelů pan poslanec Martin Říman, asi bychom tímto porušili jednací řád, takže se domnívám, že nelze v této chvíli postupovat podle § 90 odst. 2, ale klasickým prvním čtením a návrhem na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech, jak říkal pan poslanec, o 40 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a prosím tedy, aby se slova ujal pan poslanec Zdeněk Maršíček.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. K předmětnému návrhu novelizace zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky, lze konstatovat, že tato novelizace má logické opodstatnění nejen v tom, že jasně specifikuje taxativní rozsah oprávnění Policie ČR v souvislosti s ochranou naší státní hranice, ale je nutné si připomenout i obsah důvodové zprávy k zákonu č. 312/2001 Sb. z 8. srpna, o státních hranicích, kde je s ohledem pro účel samostatné právní úpravy ochrany státních hranic deklarováno, že Česká republika, stejně jako ostatní kandidátské státy usilující o členství v Evropské unii, by měla splnit mimo jiné základní předpoklady budoucího členství v oblasti ochrany vnějších hranic a volného překračování vnitřních hranic. V konkrétnosti to znamená mimo jiné rozšíření oprávnění Policie ČR při zajišťování ochrany státních hranic ve vymezených vzdálenostech od státních hranic.

Přesto si však s ohledem na vymezení institutu "bezpečnostní prostředek" myslím, že s ohledem na to, že policie evropských států pracují s různými druhy bezpečnostních prostředků, a tedy pro životaschopnost tohoto institutu v evropském rozměru, by bylo vhodnější doplnit tento návrh zákona o další ustanovení, které by dále jednoznačně specifikovalo, který z bezpečnostních prostředků lze použít, tudíž jejich taxativní vyjmenování. Pak se návrh zákona bude jevit právně jasnější, průhlednější, srozumitelnější bez případných negativních dopadů pro případ určitých nešťastností překladu třeba i do cizího jazyka.

Navrhuji přikázat návrh zákona k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, protože nemám žádnou jinou písemnou přihlášku do obecné rozpravy, zda se do obecné rozpravy ještě někdo hlásí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP