(15.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování číslo 479. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 134 pro návrh 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby její člen ministr vnitra dodal stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR potřebné údaje doplňující jím předkládané informace pro kontrolní orgán Poslanecké sněmovny o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování a věcí za druhé pololetí 2002 a předložil kontrolnímu orgánu Poslanecké sněmovny kompletní informaci za první pololetí 2003.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 480. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 134 pro návrh 79, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Třetí návrh: Doporučuje vládě, aby se zabývala úpravou právních norem, které se týkají působnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky, tak aby byly jednoznačné a neumožňovaly nejednotné výklady.

 

Zahájil jsem hlasování 481. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 134 pro návrh 118, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Chci se zeptat, jestli někdo trvá ještě na závěrečném jednotném hlasování. Kolega Vymětal Karel, samozřejmě, jako vždy.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 482. Kdo je pro všechny ty tři body, které byly všechny tři schváleny? Kdo je proti?

Z přítomných 134 pro návrh 125, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu předsedovi a zahajuji projednávání bodu

 

133.
Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

 

Prosím, aby zprávu přednesl předseda této komise kolega Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, jménem stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství vám předkládám pravidelnou roční zprávu, která obsahuje popis činnosti komise za období od září roku 2002 do října roku 2003. Zpráva vám byla předložena v listopadu loňského roku a díky neustálému přesouvání ze schůze na schůzi se dostává na pořad jednání až nyní, 13. dubna roku 2004. Zpráva je předložena v písemné podobě a byla vám všem rozdána.

Dovolte mi ve stručnosti malé shrnutí problematiky. Komise se zaměřila zejména na dva okruhy problémů. Za prvé na reformu Armády České republiky a její dopady na Vojenské obranné zpravodajství, a to i v návaznosti na tzv. reformu reformy Armády České republiky, schválenou vládou na konci loňského roku. Za druhé se komise zaměřila na informace o bezpečnostní situaci v teritoriích, kde působí nebo budou působit jednotky Armády České republiky. Komise dospěla k závěrům, které jsou shrnuty v návrhu usnesení a které přednesu v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím ji. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych navrhl usnesení ke zprávě stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství:

I. Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství.

II. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby při přípravě zákonů dotýkajících se zpravodajských služeb úzce spolupracovala se stálou komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, a to zejména v oblastech, které se týkají rozsahu a způsobu parlamentní kontroly Vojenského obranného zpravodajství, resp. všech zpravodajských služeb.

To je můj návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Nikdo jiný se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Přeje si někdo hlasovat odděleně? Ne, budeme hlasovat současně, tedy body I. a II.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 483. Kdo je pro jejich přijetí? Kdo je proti?

Ze 140 přítomných pro návrh 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu 135, kterým je

 

135.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně
za období duben až červen 2003
/sněmovní tisk 457/

 

Tuto informaci uvede ministr obrany pan Miroslav Kostelka. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám předložil k projednání materiál, který obsahuje přehled o provedených vojenských cvičeních se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období duben až červen 2003.

Na území České republiky se uskutečnilo ve sledovaném období pět cvičení se zahraničními partnery a mimo území České republiky se armáda účastnila osmi cvičení. V období duben až červen 2003 bylo zrušeno celkem sedm cvičení, která byla zrušena vzhledem k vývoji mezinárodní situace. Tři cvičení byla na žádost partnera odložena na druhé pololetí výcvikového roku 2003.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji vám vzít uvedenou informaci na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Tento tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 457/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Pavel Hönig.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, výbor pro obranu a bezpečnost se daným tiskem zabýval na své 25. schůzi dne 6. listopadu 2003 a po odůvodnění brigádního generála Jehuly a mé zpravodajské zprávě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci o vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období duben až červen 2003 vzala na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám nejprve všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do té se také nikdo nehlásí, proto ji končím.

Budeme hlasovat o usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 457/1.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 484. Kdo je pro, přijmout toto usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 142 pro návrh 120, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 136, kterým je

 

136.
Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky
v zahraničních operacích za období leden - červen 2003
/sněmovní tisk 482/

 

Dříve ještě, než se slova ujme pan ministr, s procedurální poznámkou pan...

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Já se omlouvám, to není procedurální návrh. Jenom pro steno jsem chtěl říci, že v posledním hlasování před přestávkou mám napsáno na protokolu, že jsem hlasoval ANO. Já jsem hlasoval NE. Takže to jenom pro steno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi za toto sdělení pro stenozáznam. Teď má slovo pan ministr obrany, prosím.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2003 bylo realizováno v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu číslo 137 a usnesením Senátu Parlamentu číslo 477 z roku 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP