(18.30 hodin)
(pokračuje O. Němec)

Navrhovaná úprava je proto nadbytečná, v tom se naprosto shoduji se závěrem vlády.

Navíc zde chci upozornit - a tím možná odpovím na vyjádření hl. m. Prahy na stanovisko vlády - na ustanovení § 5 odst. 1 již zmiňovaného zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění, na povinnost katastrálního úřadu v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumat, zda navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisu v katastru, zda navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin, zda právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný, zda účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu, zda účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu, a případně zda k právnímu úkonu účastníka řízení byl udělen souhlas podle zvláštního předpisu. Toto vše zde uvádím zejména proto, že povinnosti katastrálního úřadu vyjmenované taxativně zákonem si v mnohých případech nutně vyžadují delšího času než oněch 30 dní, jak je upraveno již zmiňovanou vyhláškou č. 190/1996 Sb., či jak navrhuje navrhovatel přijmout do zákona.

Vzhledem k důvodům, které jsem zde uvedl, avizuji, že se přihlašuji do obecné rozpravy, kde navrhnu sněmovně zamítnutí návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednak vaši přihlášku, a dále přihlášku pana poslance Tomáše Duba. Můžete tedy přednést (k poslanci O. Němcovi) svůj návrh nyní v obecné rozpravě.

 

Poslanec Oldřich Němec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Navrhuji tedy vzhledem k důvodům, o kterých jsem se již zmínil ve své zpravodajské zprávě, zamítnutí návrhu tohoto zákona již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím o slovo pana poslance Tomáše Duba.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, já osobně se domnívám, že pokud bychom nepřijali tuto novelu zákona, měli bychom přijmout jinou novelu zákona, která by přejmenovávala katastr nemovitostí na katastrofu nemovitostí. Já jsem v této věci chtěl podávat interpelaci, nicméně znám osud interpelací, které leží v úředních šuplících nebo v našich stenozáznamech, tak jsem přivítal, že hl. m. Praha přišlo s touto zákonodárnou iniciativou.

Mám s katastrem nemovitostí osobní zkušenost z doby, kdy jsem vykonával funkci starosty, při privatizaci nebo prodeji bytů a dělení domů na bytové jednotky, kdy naše žádosti tam ležely více než rok, mezitím se změnila vyhláška o oceňování nemovitostí, způsobilo to opravdu velké problémy, protože náš prodej byl realizován za určitých podmínek a skončil jenom díky selhání katastrálního úřadu za podmínek úplně jiných.

Chci tím říci, že katastr nemovitostí, alespoň z hlediska mé zkušenosti, páchá škody nejen v soukromém sektoru při převodu nemovitostí, ale i ve veřejné správě. Domnívám se, že vláda již dávno měla být akční a odvolat vedení katastru nemovitostí, resp. to je poslední krok - měla ho předtím přinutit, aby fungoval podle pravidel, která má. Nestalo se tak. Proto nám zbývá tato zákonodárná iniciativa, která se snaží tento problém řešit.

Byl jsem úplně zaskočen a překvapen stanoviskem vlády, záporným stanoviskem. Myslím si, že by vláda měla v tuto chvíli - abych parafrázoval - jásat, výskat a tančit v ulicích, že vůbec někdo přišel, že vůbec někoho napadlo to řešit, protože stačí vyjít ven na ulici a zeptat se kohokoli, kdo přišel, alespoň v Praze, do styku s katastrem nemovitostí, a jeho názor bude samozřejmě negativní. Nemyslím si, že se jedná o politickou věc pravicovou nebo levicovou, jedná se prostě o to, že úřad katastru nemovitostí, alespoň ve své části, je nefunkční.

Doporučuji tedy, aby tento zákon nakonec sněmovna schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se hlásí nyní dva kolegové, nezaregistrovala jsem, který z nich byl první. Pan poslanec Tomáš Kladívko má tedy slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji paní místopředsedkyni i panu kolegovi Benešovi.

Chtěl bych se jen zmínit o pár věcech. Problém zápisu do katastru, registrace, je typickým pražským problémem. Setkáváme se s ním i v tak ožehavých věcech, jako je bytová výstavba prováděná jak hl. m. Prahou, to jsou nájemní domy, tak i soukromá bytová výstavba, kde doba mezi kolaudací objektu, následnou registrací na katastru, např. u soukromého subjektu možností čerpání hypotečního úvěru, a následného převzetí klíčů a začínající funkce bydlení se prodlužuje na velice dlouhou dobu, a někdy to opravdu trvá až šest měsíců. V případě hl. m. Prahy, když se dokončí bytová výstavba a objekt se zanese do katastru, je objekt pět až šest měsíců neobydlený, nemůže ho obývat žádný nájemník, který získal právo k obývání bytu podle nájemní smlouvy. Hl. m. Praha musí vynakládat nemalé prostředky na ostrahu tohoto domu, protože sami dobře víte, že nová nemovitost jakéhokoli charakteru, která je prázdná, se okamžitě stává terčem útoků různých lapků a jiných individuí.

Vím, že zákonná úprava, která odkazuje na vyhlášku, která řeší ten problém do 30 dnů, existuje, ale bohužel pražský problém to v žádném případě neřeší. Proto se moc přimlouvám, abychom postoupili tento návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Hovořit nyní bude pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl na pravou míru to, co jste právě slyšeli.

Uvedený návrh zákona vůbec neřeší délku projednávání podání vkladu na katastrálním úřadu. Ani to nemůže řešit, protože pokud se na katastrálním úřadu projednává záležitost vkladu, rozhoduje právník, a právníkovi nelze stanovit lhůtu k projednání záležitosti, o které má rozhodnout. Uvedený návrh zákona řeší pouze tu následnou lhůtu. Poté co právník rozhodne, že ta věc je čistá a že je možné toto rozhodnutí zanést do dokumentace katastru nemovitostí, stanoví tento návrh lhůtu na vyřízení takového postupu 30 dnů. Tato lhůta je ale již stanovena standardní vyhláškou a dodržuje se všude v republice bez problémů. Některé malé problémy jsou v Praze, protože ti, co se ve věci vyznají, vědí, že je potřeba, aby ty zápisy dělali technici, kteří se vyznají v jednotlivých katastrálních územích a kteří mohou být někdy tou prací zavaleni. To nemůže dělat technik, který to katastrální území nezná, protože by se dopustil chyby.

Já jsem si dnes před tímto projednáváním prošel veřejné webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - vy víte, že existují a že jsou otevřené od 1. ledna t. r. údaje o tom, jak jednání na katastrálních úřadech probíhá, a každý si tam své podání najde a může si sledovat, jestli probíhá řádně jako ta podání okolní, nebo jestli tam došlo k nějakým nepravostem. Rád bych viděl jinou databázi, která je tak otevřená.

Jen vám chci sdělit, že na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě byla právě tato webová aplikace hodnocena tak, že získala zlatého zavináče jako nejlepší aplikace uvedená letos na webové stránky. Takže spíše bychom měli ocenit snahu Českého úřadu zeměměřického o otevřenost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP