(18.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ta zahrne takto nově získaný majetek do příslušné kategorie státních hmotných rezerv. Způsob hospodaření a nakládání s tímto majetkem tak bude podléhat zvláštní právní úpravě obsažené v zákonu číslo 97/1993 Sb., čímž bude zajištěno co nejrychlejší a nejúčelnější využití zahraniční humanitární pomoci.

Dovoluji si požádat o propuštění tohoto návrhu do dalšího projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Sobotkovi. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Podle rozhodnutí organizačního výboru je jím pan poslanec Ladislav Býček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zaujal stanovisko k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 97/1993 Sb., o působnosti správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, tisk 572.

Navrhovaná novela je velmi krátká a jednoznačná. Za prvé upřesňuje pojem krizové stavy na stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. Za druhé doplňuje text zákona nový § 3a řešící příjem zahraniční humanitární pomoci.

Nemám co dodat. Doporučuji propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Předpokládám, že pan ministr Němec nemá zájem vystoupit. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že v tom případě nemá ani pan ministr, ani pan zpravodaj zájem vystoupit.

Nemáme žádný návrh k hlasování a budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru.

Ptám se - má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Zároveň se tedy ptám, má někdo zájem zkrátit nebo prodloužit lhůtu k projednání. Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 146, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 146: z přítomných 138 pro 119, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Zároveň končím projednávání bodu číslo 55. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády za uvedení těchto dvou návrhů za pana ministra Urbana.

 

Nyní mi dovolte konstatovat, že následující bod 56 jsme už v předchozím jednání přeřadili na konec prvních čtení. Stejný osud podle mého soudu čeká body 57 a 58, které bychom tedy zařadili za bod 56, který je v současné chvíli na konci prvních čtení, protože pan ministr Čermák je omluven na dnešní odpolední jednání. Dopoledne tady byl, ale je momentálně na cestě do Bruselu. Čili navrhuji, abychom v hlasování pořadové číslo 147 rozhodli o přeřazení bodů 57 a 58 na konec prvních čtení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 147: z přítomných 137 pro 88, proti 8. Návrh byl přijat. Přeřadili jsme body 57 a 58 na konec prvních čtení.

 

Můžeme pokračovat bodem číslo

 

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Milan Šimonovský, případně pan ministr vnitra a místopředseda vlády Stanislav Gross. Nyní žádám pana ministra dopravy, aby se ujal slova jako první. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, k zahájení prací na novele zákona číslo 361/2000 Sb. mě přiměl alarmující nárůst počtu a zejména následků dopravních nehod. Naše silnice jsou stále nebezpečnější a na následky dopravních nehod umírá v České republice každý rok zhruba 1 300 lidí. Každých 6,5 hodiny zůstane na našich silnicích jeden mrtvý člověk. Je to dvakrát více osob, než je podobná statistika v Evropské unii. Zvykli jsme si počítat všechno od roku 1990. To znamená, když to takto počítáme, že z mapy naší země zmizelo okresní město s 20 tisíci obyvateli.

Statistiky jednoznačně dokládají, že 97 % nehod s tragickými následky zavinil lidský činitel, řidič, který porušil zákon, řidič, který způsobil neštěstí nejen sobě a svým blízkým, ale často i ostatním účastníkům silničního provozu. Ti měli smůlu, že v osudný okamžik se nacházeli v jeho blízkosti. Nejčastější příčiny těchto nehod jsou: nepřiměřená rychlost, alkohol, nedání přednosti v jízdě. Přitom reportáže z provozu ukazují, že zhruba 30 % řidičů nerespektuje pravidla silničního provozu opakovaně.

Dopravní policie si stěžuje na nevymáhatelnost zákona. Správní úřady si stěžují, že správní řízení je neúčinné, když na předvolání 50 % řidičů vůbec nepřijde podat vysvětlení. Cizinci na našich silnicích si beztrestně užívají rychlosti. Účinný státní dozor bohužel neexistuje a ani nemá v zákoně podklad.

Vláda České republiky se v této situaci rozhodla rázně učinit přítrž této nebezpečné praxi a předkládá novelu zákona, která zásadním způsobem zpřísňuje sankce za porušování zákona a zavádí nové právní instituty, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Prvním z těchto institutů je zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu. Tento institut patří k mimořádným oprávněním policistů, kteří tak mohou zabránit další jízdě řidiči a současně mu zadržet na místě řidičský průkaz, jestliže řidič porušil závažným způsobem zákonem mu uloženou povinnost.

Za druhé, dalším institutem je systém bodového hodnocení. Ten by měl působit zejména preventivně a měl by motivovat řidiče, aby svým dalším chováním oddálil následek bodového hodnocení, kterým je pozbytí řidičského oprávnění na určité časové období. Podstatou bodového systému je, že řidič motorového vozidla obdrží přímo ze zákona za přestupek nebo trestný čin proti bezpečnosti silničního provozu body v zákonem stanovené výši. Při stanovení nejvyššího možného počtu bodů 12 pozbývá řidič odbornou způsobilost a řidičské oprávnění na jeden rok, na 12 měsíců.

Třetí institut je institut kaucí. Tento institut posiluje vymáhatelnost práva a bude se vztahovat na každého řidiče, nezávisle na státní příslušnosti, u kterého existuje oprávněné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému nebo trestnímu řízení. Policista bude oprávněn po osobě, u které existuje výše uvedené podezření a která se dopustila přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, požadovat složení kauce, která má sloužit jako záruka, že se osoba dostaví ke správnímu řízení. Pokud se k řízení nedostaví, kauce propadá. Pokud nezaplatí uloženou pokutu, započte se kauce na její úhradu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP