(18.10 hodin)
(pokračuje Doktor)

Já si myslím, že je na pováženou, když už vláda České republiky to, co způsobila kolizním postupem, když už požádala své členy vládní koalice, své poslance, aby to za ni odpracovali, alespoň touto formou, když už ne tím, co jsme podali my, aby požádala i autora tohoto návrhu a neumožnili jste projít formu, která je už na půdě Poslanecké sněmovny, protože pak to, co je alespoň doteď označováno za omyl, by se prokázalo, že byl skutečný záměr.

Myslím, že tam musí fungovat práh, který říká, že je nějaký příjem, který není-li vyšší než …, tak je vedlejší činností, vedlejším příjmem, a cokoliv je nad, je hlavní činností. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo má zájem v obecné rozpravě ještě vystoupit. Nikdo. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli má pan navrhovatel nebo zpravodajka zájem o vystoupení. Není tomu tak.

Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou přihlášku písemnou. Ptám se, jestli má někdo zájem v podrobné rozpravě vystoupit. Paní kolegyně zpravodajka Alena Páralová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, legislativa mě upozornila, že v jednom z pozměňovacích návrhů, který schválil výbor, by mohla nastat kolize tím, že by mohly být problémy s časovými lhůtami. Proto si dovolím přednést na popud legislativy tento pozměňovací návrh.

Článek 9 - Účinnost - zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, kdo další má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Proto končím bod č. 177. Děkuji panu poslanci Vladimíru Říhovi a paní poslankyni Aleně Páralové.

Budeme pokračovat, a to zákony v prvním čtení.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je bod číslo 54, kterým je

 

54.
Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona
o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
/sněmovní tisk 530/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh neuvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, ale místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuto možnost opět se vrátit k řečnickému pultu, abych zde v zastoupení pana kolegy Urbana uvedl vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona a opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.

Předložený návrh navazuje na problematiku uznávání profesních kvalifikací, kterou jste již projednávali v souvislosti s tiskem 242, to je vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tento tisk byl schválen na 22. schůzi Poslanecké sněmovny. Navržený zákon na tomto základě především transponuje příslušná ustanovení práva Evropské unie, která se týkají volného pohybu osob, a tím umožňuje přístup k profesi patentového zástupce i osobám, které jsou státními příslušníky členského státu EU.

Právní úprava problematiky patentových zástupců je v současné době obsažena v zákoně o patentových zástupcích a dále v zákoně, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím soudního správního řádu. Dále jsou postavení patentových zástupců a jejich práva a povinnosti podrobněji upraveny v profesních předpisech, které přijímá Komora patentových zástupců. Jakkoliv platný zákon o patentových zástupcích uspokojivě působil v období, kdy se utvářely základy tržní ekonomiky, v současné době, kdy se Česká republika připravuje na vstup do Evropské unie, bylo nezbytné připravit úpravu poskytování služeb patentových zástupců tak, aby odpovídala požadavkům moderní společnosti a byla v souladu s právními předpisy EU. Dalším cílem návrhu zákona je doplnění některých nových institutů, jejichž absence ztěžovala uplatňování dosavadního zákona v praxi, popř. upřesnění některých jeho stávajících ustanovení.

Dovoluji si požádat o propuštění návrhu zákona do dalšího projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi.

Rozhodnutím organizačního výboru byl určen jako zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Urban. Žádám ho, aby se ujal slova a přednesl svou zpravodajskou zprávu pro Poslaneckou sněmovnu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vládní návrh zákona o patentových zástupcích, kterým má být nahrazen stávající zákon č. 237/1991 Sb., ve znění zákona č. 14/1993 Sb., zapracovává do českého právního řádu právo Evropského společenství týkající se volného pohybu osob a systému uznávání vzdělání potřebného pro výkon regulovaných povolání. Současně návrh obsahuje úpravu podmínek pro zápis do seznamu patentových zástupců vedeného Komorou patentových zástupců. Členství v komoře a podrobnější právní úpravu postavení komory jako veřejnoprávní korporace, úpravu týkající se skládání odborné nebo rozdílové zkoušky k prokázání potřebných znalostí a úpravu působnosti Úřadu průmyslového vlastnictví v této oblasti.

Hlavním důvodem přípravy návrhu zákona bylo zapracovat do právního řádu České republiky články 39, 43 a 49 Smlouvy o založení Evropského společenství, dále směrnici Rady 89/48/EHS o obecné úpravě pro uznávání vysokoškolských diplomů udělených po skončení nejméně tříletého odborného vzdělávání, směrnici Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělávání, která doplňuje předcházející směrnici.

Navrhovaná právní úprava vychází z principu volného pohybu osob, principu nediskriminace na základě státní příslušnosti a principu vzájemného uznávání, tak jak jsou vyjádřeny v tzv. obecném systému vzájemného uznávání odborných kvalifikací. Osobě, která je v jednom členském státě Evropského společenství dostatečně kvalifikovaná k výkonu povolání patentového zástupce, musí být v zásadě povolen přístup k témuž povolání v jiném členském státě. Navrhovaná právní úprava zakládá uchazečům právní nárok vykonávat v České republice činnost patentového zástupce, pokud splní předpoklady na toto povolání v návrhu zákona kladené. Zejména jim dává právo, aby kvalifikace byla posouzena zvláštní komisí v zákonem stanovené lhůtě s možností dalšího přezkumu takového rozhodnutí. V tomto směru je návrh zákona plně slučitelný s právem Evropského společenství.

Do předloženého návrhu zákona je rovněž promítnut návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace, a sice tak, že byly doplněny odkazy na tuto obecnou právní úpravu. Z tohoto důvodu doporučuji jeho posouzení a jeho postoupení do druhého čtení a zároveň se přihlašuji do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemá žádnou písemnou přihlášku. Eviduji tedy přihlášku pana zpravodaje. Ptám se, jestli ještě někdo další má zájem vystoupit. Ano, pan kolega Rozehnal. První v obecné rozpravě pan zpravodaj, potom pan kolega Rozehnal.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji. Návrh zákona o patentových zástupcích je posledním bodem nutným k dosažení harmonizace s právem Evropské unie v oblasti garantované Úřadem průmyslového vlastnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP