(18.00 hodin)
(pokračuje Vávra)

Za druhé. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem parlamentu provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

Za třetí. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

Za čtvrté. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vávrovi za splnění zpravodajské povinnosti z jednání výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Věřím, že o závěrečné slovo v tom případě nemá zájem ani navrhovatel, ani zpravodaj.

Otevírám podrobnou rozpravu a konstatuji, že ani do podrobné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, má-li někdo zájem vystoupit. Nikoho nevidím. Končím i podrobnou rozpravu.

Má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem vystoupit? Nemá. V tom případě končím bod číslo 29, vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže.

 

Podle schváleného pořadu schůze se nyní budeme zabývat bodem

 

177.
Návrh poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 554/ - druhé čtení

 

Než požádám, aby se slova ujal navrhovatel, pan poslanec Vladimír Říha, poděkuji za výdrž panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi a požádám paní kolegyni Alenu Páralovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou ke sněmovnímu tisku 554. Nyní prosím pana kolegu Říhu, aby uvedl tento sněmovní tisk.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, návrh zákona, jak jsem o tom hovořil již při předkládání v rámci prvního čtení, má vysloveně technický charakter. Jeho účelem je provést jednak nezbytné legislativně technické úpravy v návaznosti na některé zákony přijaté v loňském roce, jednak upravit některé výkladové otázky pro praxi.

Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a byl projednán ve výboru 13. února. V usnesení výboru je obsažen komplexní pozměňovací návrh. Do tohoto návrhu je zapracováno řešení problematiky vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve vztahu k poživatelům rodičovského příspěvku a částečného invalidního důchodu, neboť zákony, které je třeba v souvislosti s touto problematikou upravit, jsou všechny obsaženy v tisku 554. I ze systematického hlediska je tato problematika, která byla dotčena v jiných tiscích, to je 497 a 582, nejbližší tisku, který projednáváme.

V tomto komplexním pozměňovacím návrhu je vyřešena otázka účinnosti změn týkajících se zákona 582/1991 Sb., které jsou obsaženy dosud v zákoně 362/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Na tuto otázku upozorňovala též vláda ve svém stanovisku k tisku 554.

Vážená sněmovno, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví vyslovil s návrhem zákona souhlas a jednomyslně přijal svůj pozměňující návrh. Dovolte mi proto, abych požádal ctěnou sněmovnu, aby rovněž podpořila tento návrh zákona a propustila ho do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu navrhovateli. Ještě než požádám o slovo paní zpravodajku, omlouvám se sněmovně. Stalo se to mojí chybou. Tento tisk byl zařazen na konec druhých čtení. Máme před sebou ještě tři druhá čtení a já jsem tento bod zařadil s tím, že ta tři druhá čtení, to znamená jednací řád sněmovny a jednací řád Senátu, jsme pevně zařadili na pátek jako jediné tři body druhých čtení. Proto jsem tento tisk dal na konec tohoto bloku. Ptám se, jestli někdo má námitku proti postupu předsedajícího. Děkuji. Já děkuji za upozornění, že jsem udělal tuto chybu, i za to, že mi ji odpouštíte.

Žádám paní zpravodajku, aby se ujala své zpravodajské zprávy.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví číslo 129 z 21. schůze konané 13. 2. 2004. Výbor po odůvodnění předkladatele návrhu poslance Vladimíra Říhy, zpravodajské zprávě poslankyně Aleny Páralové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslance Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 554, a přijala pozměňovací návrhy ve znění uvedeného komplexního návrhu, který jste obdrželi pod číslem sněmovního tisku 554/2.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce Aleně Páralové a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan kolega Doktor. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji. Já nebudu mluvit dlouho. Vystupuji k té části tohoto sněmovního tisku, která nabyla na rozsahu účinnosti i na objemu záměru, který původně byl trochu jiný, a to návrhu, který, jestli se nepletu, podala při průběhu projednávání paní poslankyně Boháčková. Týká se to kolize, kterou vyvolala vláda alespoň snad nechtěným opatřením, kdy matky na mateřské dovolené, které jsou samostatně výdělečnými osobami, a částečné invalidní důchodce, pro něž ta činnost není hlavní činností, to znamená, že mají zanedbatelný příjem, zatížila vláda povinností platit povinné pojištění ve výši 997 Kč.

Myslím, že nemusíme vést žádný meritorní spor o tom, co bylo prezentováno médii, že poslanci a autoři sněmovního tisku 582 kritizují vládu, případně její poslance za to, že vykradli onu myšlenku nebo práci odvedenou na sněmovním tisku 582. Myslím, že je daleko důležitější, že ta norma přepracována bude, ať už je to návrhem paní poslankyně, nebo projde-li to formou sněmovního tisku 582. Jen musím uvést jednu věc. Ta konstrukce, která je v tisku 554/2, je čistou retroaktivitou. Myslím, že je korektní říci, že ta forma v podstatě "prohlušuje" to, co vybráno bylo, nikdy vybráno být nemělo, a pokud to bylo učiněno, bude to vráceno, a pokud to zaplaceno nebylo, není to porušení zákona a tímto se na to zapomene. Myslím, že je to trošku extenzivní a vypjatý přístup k právu. Myslím, že daleko čistší formou by bylo prohlásit takto zaplacené odvody za přeplatky, a pokud samostatně výdělečně činná osoba nemá jiné nedoplatky na daních a tyto případně zaplacené peníze nebudou takto použity, tak nepochybně musí být přeplatky vráceny.

Chci ovšem upozornit kolegyně poslankyně a kolegy poslance, že Poslanecká sněmovna bude projednávat jeden z pozměňovacích návrhů, jehož autorem je zde nepřítomný kolega - takže nebudu uvádět jeho jméno, protože by nemohl reagovat na moje vystoupení a to by bylo ode mě nekorektní - který identický systém, jenž alespoň doposud je prezentován jako omyl, zavádí u studentů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP