(17.50 hodin)

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přednesu vám uvedené usnesení.

127. usnesení výboru pro evropskou integraci z 22. schůze konané dne 17. února t. r. k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, sněmovní tisk 520. Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Josefa Bednáře, po vyslechnutí mé zpravodajské zprávy a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění pozměňovacích návrhů obsažených v usnesení 178 přijatém hospodářským výborem Poslanecké sněmovny na 25. schůzi, konané dne 11. února t. r.;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny;

4. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji Josefu Šenfeldovi. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Eduarda Vávry. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, budu stručný, jak mě vyzval v prvním čtení pan premiér, ukončil tím debatu a neumožnil na to další reakci. On sám v rámci prvního čtení obvinil ODS z blokování iniciativy rozumného přístupu České republiky efektivně se včlenit do systému Evropské unie. K tomu se nemíním vyjadřovat, ale čas ukáže, kde je pravda.

K průběhu projednávání. V rámci druhého čtení na hospodářském výboru sněmovny bylo přerušeno jednání, jelikož odpovědi na pozměňovací návrhy byly vypracovány s jistou dávkou arogance. Další pokračování bylo ve středu 11. února. Výsledkem je předložené usnesení hospodářského výboru pod číslem 178 v tisku 520/1. Pochybnosti, které jsem měl v rámci prvního čtení, nebyly odstraněny. Odpovědi na mé pozměňovací návrhy byly standardní ve smyslu "Evropská unie to tak chce". Jsem přesvědčen, že postavení příjemce je i nadále vazalské a postavení úřadu je velmi podřízeno Evropské komisi.

V rámci stručnosti navrhuji vládní novelu zákona zamítnout. Neprojde-li zamítnutí, navrhuji vrátit návrh zákona hospodářskému výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Má někdo zájem? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra financí, zda má zájem vystoupit. Nemá zájem vystoupit se závěrečným slovem. Pan zpravodaj má zájem. Máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Musím konstatovat, že v diskusi vystoupil jen kolega Vávra a předložil návrhy v pořadí zamítnout a za druhé případně vrátit k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V obecné rozpravě byly podány dva návrhy, to je návrh na zamítnutí návrhu o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, tisku 520. Pokud tento návrh neprojde, budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Ptám se kolegy Vávry, zda to míní výboru hospodářskému, nebo i výboru pro evropskou integraci? Jen hospodářskému výboru. Tento procedurální návrh jsme si upřesnili.

Věřím, že všichni, kteří mají zájem, se dostavili do sněmovny. Všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Věřím, že všichni, kteří mají zájem hlasovat o návrhu na zamítnutí vládního návrhu zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, sněmovní tisk 520, jsou přítomni.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 143. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí návrhu? Kdo proti?

V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 150 pro 38, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém návrhu, to je vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, a to v hlasování pořadové číslo 144, které jsem zahájil. Kdo je pro vrácení hospodářskému výboru? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 151 pro 40, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat podrobnou rozpravou, kterou právě zahajuji. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu proto končím.

Je zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh. Proto končím bod číslo 28, vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

 

Podle schváleného pořadu schůze ještě požádám ministra financí a místopředsedu vlády, aby uvedl bod číslo

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony,
/sněmovní tisk 521/ - druhé čtení

 

Zároveň požádám pana kolegu Jaroslava Plachého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci, také přijetí tohoto zákona je nezbytné ke splnění povinností, které pro Českou republiku vyplývají z komunitárního práva hospodářské soutěže a musí být splněny ke dni našeho vstupu do Evropské unie. V souvislosti s rozšířením unie byla vytvořena nová koncepce spolupráce mezi Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy při aplikaci soutěžního práva a je nezbytné, aby byl právní rámec pro tuto spolupráci v oblasti soutěžního práva promítnut i do českého právního řádu.

Dovoluji si požádat o to, aby návrh zákona byl propuštěn do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Konstatuji, že v prvním čtení jsme přikázali tento tisk k projednání hospodářskému výboru, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 521/1. Prosím, aby nás o jednání hospodářského výboru informoval pan zpravodaj Jaroslav Plachý.

Místo pana kolegy Plachého se hlásí pan poslanec Eduard Vávra. Zeptám se sněmovny, zda má někdo výhradu proti postupu předsedajícího, že místo schváleného zpravodaje bude za hospodářský výbor mluvit člen hospodářského výboru Eduard Vávra? Nikdo výhradu nemá, předseda i místopředseda hospodářského výboru souhlasí. Prosím, pane kolego, ujměte se slova jako zpravodaj.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Josefa Bednáře, zpravodajské zprávě poslance Ing. Jaroslava Plachého a po obecné a podrobné rozpravě

za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 521 ve znění následujících přijatých pozměňovacích návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP