(17.40 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Co se týká samotného projednávání v rozpočtovém výboru, bylo zde podáno k tomuto vládnímu návrhu zákona 40 pozměňovacích návrhů, z toho 12 legislativně technických, bylo přijato 26 věcných návrhů a 2 návrhy legislativně technické.

Chtěl bych při této příležitosti ještě avizovat další legislativně technické připomínky, se kterými bych se přihlásil do podrobné rozpravy.

Tolik moje zpráva k jednání rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, nevidím ani nikoho z místa, takže obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku, a eviduji přihlášku pana zpravodaje Martina Kocourka. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Jak jsem avizoval ve svém úvodním vystoupení, chtěl bych navrhnout další legislativně technické úpravy.

Legislativně technické úpravy, kterých je deset, jsou opět v podkladu, který byl všem rozdán na lavice. Je označen jako tisk 525 - Martin Kocourek - legislativně technické připomínky k tisku 525. Opět si tento rozdaný podklad tímto osvojuji, a pokud nebude námitek, tak doufám, že nemusím ani tyto legislativně technické připomínky zde předčítat.

Pane místopředsedo, poprosím vás, jestli sněmovna souhlasí s tím, abych si tento návrh osvojil, a stal se tak podkladem pro třetí čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Věřím, že nikdo nezpochybňuje, že tento písemný tisk je součástí druhého čtení, plus to, co přednesl pan zpravodaj. Děkuji panu zpravodaji.

Ptám se, jestli někdo další má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. (Nikdo.) Není tomu tak, čili podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne, proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní bychom měli pokračovat v jednání bodem

 

28.
Vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
/sněmovní tisk 520/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona, jak jsme byli informováni, má uvádět pan premiér Vladimír Špidla, ale věřím, že jeden z místopředsedů vlády, to znamená místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka, ho uvede. Prosím tedy pana ministra, aby zůstal u stolku zpravodajů. Požádám ještě, aby se soustředili na projednávání páni kolegové Ladislav Býček a Josef Šenfeld, kteří jsou zpravodaji hospodářského výboru a výboru pro evropskou integraci, s tím, že je požádám o jejich vyjádření po úvodním slově pana místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky.

Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení pana předsedy vlády uvedl tento návrh nového zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Již při projednávání návrhu zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory v prvním čtení předseda vlády uvedl, že přijetí tohoto zákona je nezbytné ke splnění povinností, které pro Českou republiku vyplývají z komunitárního práva veřejné podpory, a že tyto povinnosti musejí být splněny již ke dni našeho vstupu do Evropské unie. Předkládaný návrh zákona proto nepředstavuje samostatnou komplexní úpravu poskytování veřejné podpory, ale pouze doplňuje právní úpravu komunitární tak, aby mohla být na území České republiky efektivně aplikována.

Při projednávání návrhu tohoto zákona v hospodářském výboru byly vzneseny některé pozměňující návrhy, většina z nich pak legislativně technické povahy, jejichž akceptací se stal vládní návrh zákona přehlednějším. Pokud jde o pozměňující návrhy, které přijal hospodářský výbor a se kterými se také ztotožnil výbor pro evropskou integraci, mohu s nimi v tuto chvíli vyjádřit souhlas a domnívám se, že zákon se v důsledku těchto pozměňujících návrhů stane kvalitnějším a přehlednějším. V tuto chvíli děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Podotýkám, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 520/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ladislav Býček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o průběhu jednání hospodářského výboru a o přijatých závěrech.

Usnesení hospodářského výboru z 25. schůze konané dne 11. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, sněmovní tisk 520, druhé čtení:

Za prvé. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Josefa Bednáře, zpravodajské zprávy poslance Ing. Ladislava Býčka, po obecné a podrobné rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 520 ve znění následujících přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V § 1 odst. 1 vložit za slova "výkon státní správy" slovo "vykonávané".

2. V § 2 písm. a) za slovo "poskytovatelem" vložit slova "veřejné podpory (dále jen poskytovatel)". V tisku hospodářského výboru je drobná slovní chyba.

3. V § 2 písm b) za slovo "příjemce" vložit slova "veřejné podpory (dále jen příjemce)".

4. V § 3 v návětí slovo "úřad" nahradit slovy "úřad je centrálním koordinačním, poradenským, konzultačním a monitorovacím orgánem v oblasti veřejné podpory (dále jen slovo úřad)".

5. V § 3 písm d) slova "podle zvláštního právního předpisu - odkaz 6" nahradit slovy "podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona" a současně se zrušuje poznámka pod čarou č. 6. Dosavadní poznámky pod čarou č. 7 až 16 označit jako poznámky pod čarou č. 6 až 15.

6. V § 5 odst. 2 za slovy "na jeho" vložit slovo "písemné".

7. V § 5 odst. 3 se za slovo "pravdivost" vkládá čárka a slova "a nezkreslenost" se nahrazují slovy "úplnost a správnost".

8. V § 7 odst. 3 za slovo "poskytovatel" vložit slovo "neprodleně".

Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

Za třetí, pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

Za čtvrté, pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi v závěru mé zpravodajské zprávy poznámku, že se objevily v průběhu jednání výhrady k tvrzení Parlamentního institutu a legislativců sněmovny k § 3 v návětí a k § 3d. Tento jejich spor nebyl dokončen, a tudíž nemá žádný vliv na projednávaný návrh novely zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a konstatuji, že po uplynutí zákonné lhůty pro jednání výborů se předloženým návrhem zákona zabýval ještě výbor pro evropskou integraci. Jeho usnesení č. 127 ze 17. února 2004 vám bylo rozdáno k informaci na lavice. Táži se, zda chce vystoupit zpravodaj výboru pro evropskou integraci Josef Šenfeld. Je tomu tak, prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP