(17.00 hodin)
(pokračuje Kraus)

Druhý technický pozměňovací návrh - všechny tyto návrhy se týkají zákona o spotřební dani, respektive jeho novely - zní takto: V § 110 se doplňuje odst. 4 v tomto znění: "Prodej tabákových výrobků na základě zjednodušeného daňového dokladu se považuje za prodej konečnému spotřebiteli."

Poslední návrh. V § 140 odst. 10 se slova "do 30. září 2004" nahrazují slovy "do 30. června 2005". Tento návrh je alternativní k návrhu, který byl schválen v rozpočtovém výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Krausovi. Svůj pozměňovací návrh přednese pan poslanec Eduard Vávra, připraví se pan poslanec Ladislav Býček. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, mám šest pozměňovacích návrhů k tisku 497/1. Jde o novou část, změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

První pozměňovací návrh. § 26 odst. 2 - změna číslice "40 000 Kč" na varianta A "70 000 Kč", varianta B "80 000 Kč".

Druhý návrh. § 34 odst. 3 písm. a), varianta A - změna číslice "10 %" na "25 %", varianta B zní: "15 % ze vstupní ceny hmotného majetku v prvním roce pořízení a 10 % ze vstupní ceny hmotného majetku ve druhém roce pořízení zatříděného podle přílohy č. 1 atd."

Třetí návrh. § 34 odst. 3 písm. b) - změna číslice "15 %" na "22 %".

Čtvrtý návrh. § 34 odst. 3 písm. c) - změna číslice "15 %" na "22 %".

Pátý návrh. § 34 odst. 3 písm. d) - změna číslice "20 %" na "25 %".

Šestý návrh. § 34 odst. 3 nové písmeno g) zní - varianta A "50 % ze vstupní ceny hmotného majetku pořízeného na modernizaci a rekonstrukci majetku zatříděného podle přílohy č. 1 k tomu zákonu v odpisových skupinách 1, 2 a 3 s výjimkou uvedenou v odst. 5", varianta B "30 % ze vstupní ceny majetku v prvním roce pořízení a 20 % ze vstupní ceny hmotného majetku ve druhém roce pořízení, pořízeného na modernizaci a rekonstrukci hmotného majetku zatříděného podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu v odpisových skupinách 1, 2 a 3 s výjimkou uvedenou v odst. 5".

Krátké zdůvodnění. Pozměňovací návrhy pomohou zlepšit komplikovanou ekonomickou situaci podnikatelů a zároveň alespoň minimálně pomohou snížit nezaměstnanost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Slova se ujme pan poslanec Ladislav Býček, připraví se pan kolega Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že pan kolega Kraus otevírá svými pozměňovacími návrhy zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, dovoluji si i já využít této skutečnosti a předložit pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty, tisk č. 497.

Text: Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 497/2003 Sb., se mění takto. § 101 odst. 3 zní: ostatním tabákem tabákové výrobky, které nespadají pod písmeno a), b) a c), a dále jakýkoliv nezpracovaný nebo zpracovaný tabák či výrobky nebo suroviny obsahující tabák v libovolném poměru.

V důsledku této změny potom změnit název položky v tabulce sazeb, tedy § 104 odst. 1 a 2 nahradit "ostatní tabák určený k jiným účelům" slovy "ostatní tabák".

Krátké zdůvodnění. Původní znění zákona umožňuje dovoz tabáku jakoby určeného pro průmyslové zpracování, přitom tento tabák se dostává k užití jako pro lidskou spotřebu. Domníváme se, že by bylo správné tento problém vyřešit. My jsme se již několikrát pokoušeli navrhnout řešení při projednávání zákona o spotřební dani, bohužel nebyli jsme vyslyšeni. Doufám, že sněmovna tentokrát náš příspěvek, jak získat finanční prostředky v podobě daní do státního rozpočtu, podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Býčkovi. Slova se ujme pan poslanec Doktor. To je poslední písemná přihláška do podrobné rozpravy. Eviduji další přihlášku. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Mé vystoupení bude velmi krátké, neb se odvolám na již ráno rozdaný sněmovní tisk, který je označen mým jménem a číslem 497/…, neb jsem nevěděl, kolikátý vystupující budu. Odvolávám-li se na tento tisk, který máte všichni na lavicích, pak řeknu, že převahou toho, co je zde uvedeno, je jakási ambice vyřešit kolizní prostor, který vzniká při výkladu některých zákonných ustanovení, a zejména § 1 zákona o dani z přidané hodnoty a několika, zejména jednoho nálezu Ústavního soudu, který nepovažuje činnost notářů a advokátů za ekonomickou činnost, podnikání. A protože existuje nepochybně mnoho situací, kdy advokát přinejmenším vykonává činnost ve prospěch třetích osob na základě toho, že mu to ukládá zvláštní předpis, dopracoval jsem tuto kolizní část, aby bylo nepochybné, že má za prvé advokát nárok na odměnu plus DPH i v případě, kde ten, kdo provádí úplatu, je stát, a zcela systémově jsem stejnou vizi toho, jak si myslím, že by to mělo být řešeno, promítl i do sněmovního tisku 497.

Sám za sebe říkám, že nevidím žádný důvod, proč v situaci, kdy plátcem za poskytnutou službu nebo za odebranou službu je stát, by měl být používán jiný režim než v systémech jiných. Je to obdobné, jako kdyby v případě, že nakupuje kopírování čehokoliv stát, byla sazba jiná, respektive nulová a v případě, že je to komerční využití pro jiného konzumenta, je to režim zatížený daní.

To je zhruba vše k tomu, co je obsahem mých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Slova se ujme pan poslanec Libor Ježek. Připraví se pan poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji za část 19 článek 19 vložit část 20 článek 20, která včetně nadpisu zní: Část 12 (?) - změna zákona č. 353/2000 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Článek 20 - zákon č. 353/2000 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 se mění takto.

První pozměňovací návrh. Za prvé. K § 45 odst. 1 písm. a) se slova "a technické" zrušují.

Za druhé. V § 45 odst. 3 se vkládá nové písm. d), které zní "27101111, 27101115, 27101121, 27101125 a 27101190". Zároveň v § 45 odst. 3 se písm. d) až k) označují jako písm. e) až l).

Za třetí. V § 48 ve sloupci text se slova "a technické" zrušují, a to ve všech případech.

Za čtvrté. V § 56 se za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který zní: "Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 písm. d) (dále jen topné oleje) a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP