(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, přestávka na sjednocení stanovisek klubů k návrhu zákona o dani z přidané hodnoty uplynula. Já vás ještě všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav poslanců ve sněmovně.

Budeme rozhodovat v souladu s tím, co bylo předneseno a jak to upřesnil pan zpravodaj, o zamítnutí návrhu zákona, případně o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Další procedurální návrh se týkal případného doprovodného usnesení, které je hlasovatelné až po skončení třetího čtení. Věřím, že všichni ti, kteří se chtějí zúčastnit hlasování se přihlásili.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 139, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 139: z přítomných 171 pro 84, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě o konečném verdiktu budeme chvilku diskutovat, než kontroloři jednotlivých klubů prověří hlasovací listinu. (Probíhá ověřování hlasovacích listin.) Všechno v pořádku.

 

Tedy v hlasování pořadové číslo 140 rozhodneme o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Hlasování jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 140: z přítomných 171 pro 83, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání druhého čtení tisku 496 vládního návrhu zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Pokračujeme bodem

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty
/sněmovní tisk 497/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předloží návrh zákona místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Než se ujme slova, požádám, aby u stolku zpravodajů zůstal předseda rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Jinak usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 497. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jedná se o zákon, který má ryze technickou povahu, dotýká se změn zákonů, které se mění v souvislosti s přijetím nového zákona o dani z přidané hodnoty. Jeho osud úzce souvisí s osudem zákona o dani z přidané hodnoty, a proto si dovoluji požádat po proběhnutí druhého čtení o jeho propuštění do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí. Nyní žádám zpravodaje pana poslance Miroslava Kalouska, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor na své 25. schůzi přijal usnesení, které máte předloženo v tisku 497/1. Rozpočtový výbor vám doporučuje ve smyslu předložených pozměňovacích návrhů přijmout příslušný návrh zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a nyní otevírám rozpravu ve druhém čtení. Do obecné rozpravy mám přihlášku pana poslance Michala Krause. (Zamítavé gesto poslance Krause.) Mám poznamenáno obecnou i podrobnou rozpravu - takže pouze podrobná. Do obecné rozpravy v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu. Nikdo, obecnou rozpravu končím.

Nepředpokládám, že při tomto vývoji má navrhovatel nebo zpravodaj zájem o závěrečné slovo, tedy ho vynecháme a budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Do podrobné rozpravy mám čtyři přihlášky. Prvním přihlášeným je pan poslanec Michal Kraus, připraví se pan poslanec Eduard Vávra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, pane místopředsedo. K tisku číslo 497, který teď projednáváme, mám zhruba čtyři pozměňovací návrhy s tím, že ty tři jsou spíše technické a jsou v podstatě stručné, takže si dovolím je přečíst. Čtvrtý návrh je poněkud obsažnější, týká se úpravy kontroly a sankcí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vás ještě přeruším. Probíráme podrobnou rozpravu a byl bych velmi rád, kdyby pan ministr i pan zpravodaj měli možnost sledovat podrobnou rozpravu. A proto žádám všechny ty, kteří mají jakési diskuse, aby je přenesli mimo jednací sál, a to všechny kolegy odleva doprava. Ještě chvilku počkáme, až se sněmovna uklidní. Věřím, že dáte možnost panu poslanci Krausovi, aby mohl v klidu přednést své pozměňovací návrhy.

Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Michal Kraus: Ano, domnívám se, že hladina hluku již umožňuje panu ministru i zpravodaji naslouchat, takže já budu pokračovat.

Jak jsem řekl, mám celkem čtyři pozměňovací návrhy. Tři jsou stručné, přečtu je. Ten čtvrtý je přeci jen poněkud obsažnější a předpokládám, že jej všichni poslanci dostali na lavici. Je to konkrétně pozměňovací návrh k tisku 497, který doplňuje část dvacátou, článek 20.

Kromě tohoto pozměňovacího návrhu mám tři návrhy, které jsou spíše technického charakteru, a to konkrétně:

V části devatenácté změna zákona číslo 322/2003 Sb., článek 19 se slova "v zákoně" nahrazují slovem "zákon", slova "se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou" se zrušují a nahrazují se slovy "se mění takto" a doplňují se body 1 a 2, které znějí: "bod 1, část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou, se zrušuje s výjimkou článku II, bod 9. Článek II bod 9 přechodných ustanovení se zrušuje. V části dvacáté - v účinnosti - se na konec textu článku XX doplňují slova "s výjimkou článku XIX, bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP