(16.30 hodin)
(pokračuje Pešán)

Pakliže by nebyla přijata varianta 1 ani varianta 2, dovolím si ještě navrhnout variantu č. 3, která by zněla:

Bod 1. V příloze 1, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, se k číselným kódům podle harmonizovaného systému popisu číselného zboží prvního odstavce doplňují skupiny 09 - káva, čaj, maté, koření, a 18 - kakao a kakaové přípravky, a dále se ze seznamu kódů označených výrazem mimo zboží zařazeného do číselných kódů vypouští položka 1704 - cukrovinky, 210.111 a 210.112 - rozpustná káva.

Úplný výčet kódů by tedy zněl: 01 - 04, 07 - 09, 10 - 12, 1302, 15 - 21, 2201, 2202, 2209, 23 a 25.

Bod 2. V § 111 - Přechodná ustanovení - se doplňuje nový odstavec, který zní: Snížená sazba daně je pro skupinu zboží 09 a 18 dle přílohy 1, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, platí do 31. 12. 2004.

Dovolte mi stručné zdůvodnění. Směrnice Evropské unie nepožaduje zařazení čokolády, cukrovinek, kávy a čaje do standardní sazby. Naopak šestá směrnice o DPH 77/388 v příloze H kategorie 1 umožňuje členským státům zařadit do snížené sazby DPH potraviny včetně nápojů, vyjma alkoholických nápojů, pro spotřebu lidmi a zvířaty, živá zvířata, semena a rostliny a přísady, které jsou využívány při výrobě potravin, výrobky používané jako potravinové doplňky a náhražky. Cukrovinky, káva a čaj tvoří dle mého názoru nedílnou součást rodinných výdajů za jídlo.

Další skupina pozměňovacích návrhů se týká snížení sazby DPH u krmiv pro malá domácí zvířata, kde si rovněž dovolím navrhnout dvě varianty.

Varianta 1 by zněla: V příloze 1, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, se doplňuje skupina 2309.

Varianta 2 v případě, že nebude přijata varianta 1, zní:

Bod 1. V příloze 1, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, se doplňuje skupina 2309.

Bod 2. V § 111 - Přechodná ustanovení - se doplňuje nový odstavec, který zní: Snížená sazba daně pro skupinu zboží 2309 platí pouze do 31. 12. 2004.

Na závěr stručné zdůvodnění. Znovu musím opakovat, že směrnice Evropské unie nepožaduje zařazení krmiv pro domácí zvířata do standardní sazby a naopak znovu šestá směrnice č. 77/388 v příloze H kategorie 1 umožňuje členským státům zařadit do snížené sazby DPH, jak již jsem předeslal před chvílí, potraviny pro živá zvířata, semena a rostliny apod. Průmyslově vyráběná krmiva pro psy a kočky tvoří nedílnou součást rodinných výdajů za jídlo.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Pešánovi za příznivé veterinární zdůvodnění návrhu. Slovo má poslanec Josef Bíža, připraví se pan poslanec Vlastimil Ostrý.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal krátký pozměňovací návrh k seznamu zboží se sníženou sazbou DPH, které je uvedeno v příloze č. 1 navrhovaného zákona, sněmovní tisk 496.

V příloze č. 1 navrhuji kódy celního sazebníku 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91, zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemoci, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a to manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku, upravit takto:

Za prvé. Doplnit kódy 39, 73 a 76.

Odůvodnění: I v těchto skupinách celního sazebníku se vyskytuje zboží sloužící ke zmírnění následků nemoci, např. nástavce na WC, pro invalidy různé příslušenství do koupelen jako závěsné stoličky a jiné pomůcky.

Za druhé. Původní text nahradit tímto: Manipulační stroje a zařízení nebo pomůcky pro přepravu a manipulaci s těžce zdravotně postiženými osobami, neschopnými samostatného přesunu bez použití zvláštních prostředků.

Odůvodnění: Původní znění umožňuje vyloučit ze snížené sazby manipulační systémy prodávané osobám trvale ležícím či osobám se sníženou pohyblivostí neupoutaným trvale na vozíku, což evidentně není zájem zákona. Viz dlouhý výčet pomůcek pro těžce zdravotně postižené podléhajících snížené sazbě. Osoby trvale ležící potřebují manipulační stroje a zařízení či pomoc ošetřujících pro zajištění základních hygienických potřeb. Stejně tak osoby se sníženou pohyblivostí, které nejsou schopny např. použití standardního WC, sprchy bez použití těchto pomůcek. Prostředky na takováto zařízení obvykle občané, ústavy, zdravotnická zařízení obtížně získávají ze zdrojů na sociální péči od charitativních organizací či sponzorů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bížovi. Slova se ujme pan poslanec Vlastimil Ostrý, připraví se pan kolega Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk 496. Jedná se o § 56, a to převod a nájem pozemků, staveb a nebytových prostor. Stručně přečtu pozměňovací návrh.

Za prvé. V § 56 odst. 1 v první větě se slova "je osvobozen od daně po uplynutí 5 let od nabytí nebo kolaudace" nahrazují slovy "je osvobozen od daně po uplynutí 2 let od nabytí nebo kolaudace".

Za druhé. V alternativě v § 56 odst. 1 v první větě se slova "je osvobozen od daně po uplynutí 5 let od nabytí nebo kolaudace" nahrazují slovy "je osvobozen od daně po uplynutí 3 let od nabytí nebo kolaudace".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ostrému. Slova se ujme pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Petr Kott.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, přednáším tento pozměňovací návrh. Je to pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru k tisku 496. Je to usnesení z 11. února letošního roku.

Návrh je velmi stručný a krátký. Do bodu 137 se za slovo "sjednání" doplní slova "nebo zprostředkování".

Odůvodnění: Domnívám se, že formulace v usnesení rozpočtového výboru "sjednání" je užší než text současného zákona a než text druhého pozměňovacího návrhu "zprostředkování". Při přijetí pouze usnesení rozpočtového výboru by mohlo v praxi docházet k výkladovým problémům, zda pojem "sjednání" zahrnuje všechny formy smluvních vztahů stavebních spořitelen s obchodními partnery. Tato obava vychází zejména z ustanovení § 652 obchodního zákoníku, který rozlišuje mezi činnostmi pouze směřujícími k uzavírání smluv, tedy zprostředkování nebo jejich sjednávání včetně i uzavření. Navíc v rámci smlouvy o zprostředkování podle § 642 obchodního zákoníku nelze ani sjednávání a uzavírání smluv dohodnout. Oba uvedené typy smluv jsou stavebními spořitelnami pro vztahy s obchodními partnery běžně používány, a není tedy důvod pro zavádění dvojího režimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slova se má ujmout pan poslanec Petr Kott. Není přítomen, čili podle zákona o jednacím řádu, zákon č. 90/1995 Sb. jeho přihláška propadá.

To byly všechny písemně podané přihlášky do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj, jestli má zájem o závěrečné slovo. Pokud nemá zájem, přesto ho vyzvu, aby zopakoval návrhy, které padly v podrobné rozpravě, protože o nich budeme muset pravděpodobně rozhodnout v hlasování po ukončení podrobné rozpravy ve druhém čtení.

Samozřejmě si musíme vyjasnit s paní kolegyní Dundáčkovou její návrh, který je pravděpodobně hlasovatelný jako doprovodný návrh pouze při přijetí návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP