(16.20 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Já myslím, že ten názor je legitimní, jen ten drobný podnikatel krčil rameny a říkal: "Řekněte mi prosím, kde v okrese Příbram mě někdo zaměstná za oněch 16 tisíc Kč nebo o něco méně, abych našel práci a mohl naplnit vizi pana premiéra."

Já zde o tom mluvím, protože dáme-li dnes svůj hlas dalším opatřením v rámci reformy státních financí, a to opatřením, která povedou ke zvýšení DPH, nezpůsobíme tím nic jiného, než že další řada drobných a středních podnikatelů zkrachuje. Zkrachují-li oni, ocitnou se na sociálních dávkách a na sociální síti se ocitnou také jejich zaměstnanci. Oni přestanou platit daně, přestanou se starat sami o sebe, ale naopak budou nuceni nechat stát, aby se staral o ně a také o část jejich zaměstnanců.

Zdá se mi, že je to opatření, které nevede k úspěšnému boji s nezaměstnaností v České republice, a proto navrhuji doprovodné usnesení, k tomuto zákonu v následujícím znění:

Za prvé. Vláda Vladimíra Špidly škodí občanům ČR.

Za druhé. Zdražování zatíží všechny občany, povede k útlumu celé řady odvětví, k likvidaci drobných a středních podnikatelů, a tím i k zvýšení nezaměstnanosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Ještě před panem poslancem Plevou se s technickou připomínkou hlásí pan zpravodaj, který má podle jednacího řádu právo vystoupit kdykoli, pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jsem chtěl jen vysvětlit, pane předsedající, vaším prostřednictvím paní kolegyni Dundáčkové, jak jsem myslel onu kompenzaci. To není otázka sociálních kompenzací, které jsou uvedeny v tisku 497/1 (?), ale je to kompenzace na straně snížení přímých daní. Když budu kvantifikovat celou kolodějskou dohodu, je to 17 mld. Kč na straně DPH vyššího příjmu do veřejných rozpočtů a 17 mld. Kč na straně přímých daní, daňových úlev. 11 mld. Kč dělají odpisové sazby, 1 mld. Kč společné zdanění manželů a 5 mld. Kč je daňová úleva rodinám prostřednictvím slevy na dani, to znamená 17 : 17.

Vzhledem k tomu, že kolegové ze sociální demokracie předkládají některé další položky do snížené sazby, nebude to 17 : 17, bude to 13 : 17, to znamená, že celá ta operace bude mírně fiskálně negativní, to znamená, že snižuje míru přerozdělování.

Co se týče sociálních kompenzací, v letošním roce jsou jednorázové, a to proto, že tam dochází k časovému posunu. Zatímco DPH se zvýší k 1. květnu, snížení přímých daní bude až k 1. lednu, to znamená, že v letošním roce je tu nerovnováha, a protože je tam nerovnováha, tak dvěma sociálně nejcitlivějším skupinám, důchodcům a rodinám s dětmi, jednorázovou kompenzací chceme vyšší výběr peněz vrátit.

Asi takový je fiskální rámec celé té operace. Pokud jsem tady hovořil o kompenzacích, mluvil jsem o posunu zdanění od přímého k nepřímému zdanění, nehovořil jsem o sociálních dávkách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní se slova ujme pan poslanec Petr Pleva a připraví se pan poslanec Antonín Macháček.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil jeden pozměňovací návrh, který se týká podpory vědy a výzkumu. Protože podporu vědy a výzkumu měla vláda ve svém programovém prohlášení, dovolím si tvrdit, že tento můj pozměňovací návrh je vstřícným návrhem vůči vládě, protože si myslím, že na onu zmiňovanou věc pravděpodobně zapomněla.

Dnem vstupu do Evropské unie odpadnou celní sazby na zboží dovážené z EU. Tím pádem ovšem také zmizí osvobození od DPH u komodit, které byly osvobozeny od cla, a tím pádem byly i automaticky osvobozeny také od DPH. U přístrojové techniky a jiných záležitostí, které jsou dováženy ze států EU právě pro účely vědy a výzkumu, to bude znamenat velké zdražení a projeví se to především negativně v rozpočtech vysokých škol a Akademie věd. S tímto navýšením není v rozpočtu vysokých škol ani v rozpočtu Akademie věd počítáno, takže se to projeví negativně na české vědě a českém výzkumu.

Proto mi dovolte, abych předložil následující pozměňující návrh, který tuto záležitost řeší. Do § 71 se vkládá nový odstavec 12, který zní: (12) Od daně jsou osvobozena zdanitelná plnění v rámci vědy a výzkumu u organizací, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Dovolte mi, abych podal tento návrh alternativně také k usnesení rozpočtového výboru, kde by odstavec stejného znění měl pouze číslo 16, takže by to byl odstavec 16.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Slova se ujme poslanec Antonín Macháček. Připraví se pan poslanec Jaroslav Pešán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás velmi krátce zdržel načtením jednoho pozměňujícího návrhu, který má tři body.

1. V § 51 odst. 1 písm. i) zní: i) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60).

2. Navrhovaný § 68 odst. 9 zní: (9) Od daně s nárokem na odpočet je osvobozeno provozování loterií a jiných podobných her (§ 60) mimo her uvedených v ustanovení § 2 písm. b), e), i), j), k) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje. (?)

3. Pozměňovací návrhy uvedené v bodě 1 a 2 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Tento pozměňovací návrh je vztažen k pozměňovacím návrhům přijatým rozpočtovým výborem a obsaženým ve sněmovním tisku 496/1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Macháčkovi. Slova se ujme pan poslanec Jaroslav Pešán a připraví se pan poslanec Josef Bíža. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil přednést několik pozměňovacích návrhů ke sněmovnímu tisku 496/1. V prvé řadě by to byl přesun DPH ze základní sazby do nižší u kakaa, kakaových přípravků a cukrovinek.

První pozměňovací návrh, varianta číslo 1, zní: V příloze 1, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, se k číselnému kódu podle harmonizovaného systému popisu u číselného zboží prvního odstavce doplňují skupiny 09 (káva, čaj, maté, koření) a 18 (kakao a kakaové přípravky) a dále se ze seznamu kódů označeného výrazem "mimo zboží zařazeného do číselných kódů" vypouští položka 1704 - cukrovinky, 210 111 a 210 112 - rozpustná káva.

Úplný výčet kódů tedy zní: 01 až 04, 07 až 09, 10 až 12, 1302, 15 až 21, 2201, 2202, 2209 a 23.

Varianta druhá, pokud by nebyla přijata varianta první, zní: V příloze 1, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, se k číselným kódům podle harmonizovaného systému popisu u číselného zboží prvního odstavce doplňuje skupina 18 (kakao a kakaové přípravky) a dále se ze seznamu kódů označeného výrazem "mimo zboží zařazeného do číselných kódů" vypouští položka 1704 - cukrovinky, 210 111 a 210 112 - rozpustná káva.

Úplný výčet kódů by tedy zněl: 01 až 04, 07, 08, 10 až 12, 1302, 15 až 21, 2201, 2202, 2209 a 23.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP