(16.10 hodin)
(pokračuje Bielesz)

Dále se jedná o výraznou a hlavně účinnou ochranu před infekcí AIDS a jiných pohlavních chorob. Nebezpečnost těchto chorob pro společnost, ale i značnou ekonomickou náročnost jejich léčby nelze v žádném případě pominout. Významný je i fakt, že prezervativy jsou zdarma poskytovány různými neziskovými organizacemi osobám závislým na drogách. Tyto organizace jsou často závislé na penězích z grantů a ze státního rozpočtu. Zvýšení by nemuselo přinést takový efekt, jak se zamýšlí. Proto jsem přesvědčen, že mnohem přínosnější je ponechat tento druh zboží ve snížené sazbě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu kolegovi Marianu Bieleszovi. Slova se ujme pan poslanec Tomáš Vrbík, připraví se paní poslankyně Marta Bayerová.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Dámy a pánové, budu mít dva krátké návrhy k úpravě DPH v oblasti tisku. Nebudu vás zdržovat argumentací.

Pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu zákona o DPH, sněmovní tisk 496.

V příloze číslo 1 zákona, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, se u položky ex-49 slovo "noviny" nahrazuje slovy "periodický tisk". Celý text zní: Ex-49, knihy, brožury a periodický tisk, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů a nástěnných map, topografických plánů a globusů kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.

Alternativní návrh k tomu je, že v první větě ex-49 "knihy, brožury a noviny" by začátek věty zněl nově: Knihy, brožury, noviny, časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy - posléze věta pokračuje tak, jak jsem předtím četl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi. Nyní se slova ujme paní poslankyně Marta Bayerová, připraví se paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, mám dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o DPH, tisk číslo 496.

Připojuji se k návrhu kolegy Vokáče. U přílohy číslo 2, Seznam služeb podléhajících snížené sazbě, se doplňuje o odrážku: služby spojené s televizním vysíláním a přenosem televizního signálu zařazené v SKP 64.20.21 a služby spojené s rozhlasovým vysíláním a přenosem rozhlasového signálu zařazené v SKP 64.20.22, které zahrnují síťové služby nezbytné pro přenos rozhlasových a televizních signálů nezávisle na typu užívané síťové technologie. - Tento návrh předám písemně.

Druhý pozměňovací návrh se týká zdravotnictví, a to v § 58 odstavec 2 doplnit větu: Zdravotnickým zařízením poskytujícím občanům zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění bude u oprávněných nákladů ve smyslu zákona o dani z příjmu a zákona o účetnictví místně příslušným finančním úřadem po předložení dokladů o nákupu vybavení a spotřebního materiálu nutného k poskytování zdravotní péče vrácena DPH odvedená z těchto vstupů.

Zdravotnická zařízení podle tohoto zákona nemohou být plátci DPH. Tento zákon osvobozuje zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění od povinnosti odvádět DPH, čímž jsou šetřeny prostředky veřejného zdravotního pojištění. Zdravotnická zařízení však zároveň nemohou uplatňovat možnost odpočtu nákladů na vstupu, i když nejsou na konci řetězce. Konzumentem služby, to je zdravotní péče, jsou občané, jejím plátcem jsou zdravotní pojišťovny, ale daňovou zátěž nesou zdravotnická zařízení, protože vstupy nakupují s daní, což je z hlediska rovných podmínek pro podnikání nespravedlivé. Podnikatelé působící v jiných oborech mají možnost stát se plátci DPH, a tudíž daňovou zátěž přenášet na koncové spotřebitele. V konečném součtu opatření nebude mít dopad do státního rozpočtu. Státní pokladně by tímto opatřením sice klesl plánovaný výnos DPH asi o miliardu, ale vzhledem k faktu, že by se zdravotnickým zařízením snížily tímto náklady, tento rozdíl by se hradil zvýšeným výnosem daní z příjmů fyzických osob a daní z příjmů právnických osob. U zdravotnických zařízení typu nemocnice by se tím uvolnily prostředky na zvýšení platů souvisejících se zavedením šestnáctitřídní platové tabulky, která nyní ještě není pokryta. Stát by posléze více peněz vybral i na daních z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a následně i z DPH ze spotřeby příjemců těchto platů. Rovněž tento návrh dám písemně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme paní poslankyně Eva Dundáčková, připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, paní ministryně, pane ministře, pane zpravodaji, vzhledem k tomu, že vystupuji v podrobné rozpravě, na úvod mi dovolte, abych podotkla, že nebudu podávat žádné pozměňovací návrhy, protože veškeré pozměňovací návrhy, které jsem podala, předala jsem kolegům z rozpočtového výboru, aby mohly být podány s dostatečnou odbornou erudicí. Vystoupila bych ráda s návrhem na doprovodné usnesení a to nemohu udělat jinak než v podrobné rozpravě. Proto avizuji, že mé vystoupení bude směřovat k návrhu na doprovodné usnesení, byť svým charakterem by pravděpodobně více odpovídalo vystoupení v rámci rozpravy obecné.

Především mi dovolte znovu se vrátit k vyjádření pana ministra financí, který v tuto chvíli není v sále, ale myslím si, že to není tak důležité. Pro tuto chvíli bych konstatovala, že jsem se stále ještě nezorientovala v tom, které návrhy předkládá vláda a které nám předkládají vládní poslanci prostřednictvím usnesení rozpočtového výboru.

Považuji za velmi korektní a férové vystoupení předsedy rozpočtového výboru, který zde řekl - ano, já jsem pro tento zákon o DPH, neboť na jedné straně zvyšuje některé položky, na druhé straně je kompenzován na základě dohody z Kolodějů některými opatřeními vlády. Tato opatření vlády byla, pokud vím, do usnesení rozpočtového výboru vtělena pouze částečně. To je ovšem věc svědomí pana zpravodaje, nakolik se mu to zdá dostačující.

Co mně se zdá zvláštní, je vystoupení pana ministra financí, který na jedné straně říkal, že si zcela trvá na vládním návrhu zákona o DPH, že na něm vláda nemusí nic měnit, na druhé straně je ale zřejmé, že se minimálně částečně také přihlašuje k tomu, co se projevilo v usnesení rozpočtového výboru, a to jsou právě sociální kompenzace. Pokud se mýlím v procedurálním postupu jednotlivých kroků, velmi se omlouvám. Říkám to ne proto, abych usvědčovala z nepravdy pana ministra financí, ale spíše proto, že se velmi těžko orientuji v tom, co nám v tuto chvíli předkládá vláda. Velmi bych stála o to, abychom se to dozvěděli před závěrečným hlasováním. Myslím, že není třeba se to dozvědět teď. Pro mne jako pro poslankyni by bylo důležité vědět, za kterými pozměňovacími návrhy, za kterým návrhem jako celkem, to znamená, zda za návrhem zákona v jeho znění, jak byl předložen sněmovně, či za některými dohodami vládní koalice, které se promítly do usnesení rozpočtového výboru, v tuto chvíli stojí vláda. Myslím si, že nám ministr financí tuto odpověď dluží.

Další část mého vystoupení směřuje k tomu, co jsem zde říkala v rámci obecné rozpravy, a to je to, co nazývá vláda České republiky bojem s nezaměstnaností. Tento boj s nezaměstnaností vede naše vláda tak úspěšně, že již dnes řada podnikatelů - myslím, že všichni víte, že i ve vašich městech, obcích, volebních obvodech tomu tak je - vrací živnostenská oprávnění, protože minimální daň, které jsou vystaveni, zálohy, které jsou stanoveny pro odvod daně pro podnikatele, je tak vysoká zátěž, že již vzdávají své podnikatelské úsilí.

Na mne se obrátil jeden z podnikatelů v České republice s připomenutím, že Vladimír Špidla kdysi řekl, že pokud si podnikatel nevydělá 16 tisíc korun měsíčně, ať nepodniká, nechá se zaměstnat, ať jde o zaměstnaneckého poměru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP