(16.00 hodin)
(pokračuje Boháčková)

Důvodem je skutečnost, že v rámci projednávání tisku 554 ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví dne 13. února 2004 byl obsahově shodný návrh zahrnut usnesením výboru do pozměňovacích návrhů k tisku 554, a to proto, že tisk 554 obsahuje též novelizaci uvedených právních předpisů a je žádoucí, aby uvedené předpisy byly novelizovány pouze v rámci jednoho zákona. Pro úplnost poznamenávám, že jde o právní úpravu týkající se sociálního pojištění poživatelů rodičovského příspěvku a poživatelů částečných invalidních důchodů, kteří vykonávají samostatně výdělečnou činnost.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Jarmile Boháčkové. Dalším přihlášeným je pan poslanec Petr Kott. Vzhledem k tomu, že ho nevidím, ztrácí pořadí podle zákona o jednacím řádu.

Dalším přihlášeným je pan kolega Robert Vokáč, kterého žádám, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Marian Bielesz. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robert Vokáč: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňující návrhy k projednávanému zákonu. Oba jsou nevelké svým dopadem na výběr DPH, ale budou jistě významné ve vztahu k veřejnoprávní televizi a veřejnoprávnímu rozhlasu. Přečtu nyní první pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o DPH /sněmovní tisk 496/:

Příloha č. 2, Seznam služeb podléhajících snížené sazbě, se doplňuje o novou odrážku:

"- služby spojené s šířením rozhlasových a televizních programů prováděné provozovatelem vysílání ze zákona zařazené v SKP 64.20, které zahrnují pouze služby spojené s přenosem, vysíláním nebo příjmem rozhlasového a televizního signálu pro provozovatele vysílání ze zákona."

Příloha č. 3, Seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekt považuje za osobu povinnou k dani, se v části b) pátá odrážka doplňuje o text vyznačený tučně:

" - služby telekomunikační uvedené v kódu SKP 64 mimo služby spojené s přenosem, vysíláním nebo příjmem rozhlasového a televizního signálu, které slouží k šíření rozhlasových programů provozovatele vysílání ze zákona."

K tomu Český statistický úřad vytvoří nový číselný kód SKP "64.20.22x Služby spojené s přenosem, vysíláním a příjmem rozhlasového a televizního signálu, které slouží k šíření rozhlasových a televizních programů provozovatele vysílání ze zákona".

Tolik k samotnému znění pozměňovacího návrhu.

Stručné odůvodnění. Od 1. ledna 2004 je veřejnoprávní Česká televize i Český rozhlas zatížen základní sazbou daně z přidané hodnoty, nyní stále ještě ve výši 22 %, na telekomunikační služby, které musejí obě tyto instituce využívat při přenosu svého vysílání k uživatelům. Obě tyto veřejnoprávní instituce mohou vystupovat jako plátci DPH, to znamená uplatňovat odpočet DPH při nákupu služeb pouze u České televize zhruba z jedné třetiny a u Českého rozhlasu asi jenom z jedné pětiny, v ostatních případech se chovají jako neplátci při DPH, to znamená, nakoupené služby čtyři pětiny spojových služeb telekomunikační povahy u Českého rozhlasu a dvě třetiny spojových služeb telekomunikační povahy u České televize. U obou těchto balíků služeb nemohou odpočítat DPH na vstupu, což zapříčiňuje u obou institucí dohromady takřka 100 mil. Kč negativního dopadu do hospodaření.

Proto nyní přečtu ještě druhý návrh. Ten první návrh se snaží ošetřit, aby zatížení bylo menší než 22 procenty DPH, která se nedají odpočítat, a ten druhý návrh zazní nyní.

Navrhovaná úprava v zákonu č. 588/1992 Sb., o DPH:

Za prvé. § 5 odst. 3 zní: "Stát, kraje, obce, jakož i právnické osoby, které byly založeny nebo zřízeny zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu s výjimkou provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání ze zákona (dále jen veřejnoprávní subjekt), se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za to přijímají úhradu. Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k narušení hospodářské soutěže anebo vykonává-li veřejnoprávní subjekt rovněž ekonomickou činnost podle odst. 2, považuje se, pokud jde o tento výkon nebo o ekonomickou činnost, za osobu povinnou k dani."

Za druhé. V § 51 odst. 1 se zrušuje písm. b) a dosavadní písmena c) až k) se přejmenovávají na písmena b) až j).

Za třetí. § 53 včetně poznámek pod čarou č. 26 - 29 se zrušuje.

Za čtvrté. V § 63 odst. 1 se číslovka 71 nahrazuje číslovkou 71a.

Za páté. V § 63 odst. 1 písm. a) se tečka nahrazuje čárkou.

Za šesté. V § 63 odst. 1 se doplňuje písm. i), které zní: "provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 71a)."

Za sedmé. Doplňuje se § 71a, který včetně poznámek pod čarou zní:

"§ 71a - Provozování rozhlasového a televizního vysílání. Provozováním rozhlasového nebo televizního vysílání se pro účely osvobození od daně rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona s výjimkou vysílání reklam, teleshoppingu nebo sponzorování."

Dámy a pánové, uvedené dvě úpravy by umožnily, pokud je schválíme, oběma veřejnoprávním institucím, jak České televizi, tak Českému rozhlasu, jednak odpočítávat DPH v plné šíři při nákupu telekomunikačních služeb a v případě schválení přeřazení ze základní do snížené sazby rovněž velkou úsporu nákladů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Vokáčovi. Slovo má pan poslanec Marian Bielesz. Připraví se pan kolega Tomáš Vrbík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bielesz: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych přednést jeden pozměňovací návrh k právě projednávanému tisku č. 496, tedy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Můj pozměňovací návrh se týká přílohy č. 1, číselný kód 28 až 30, 40, 48, 56, 61, 62, kde se na konci věty v odrážce tečka nahrazuje čárkou a vkládá se slovo "prezervativy".

Odůvodnění. Mám za to, že se jedná o nejlevnější a nejméně rizikovou ochranu proti nechtěnému těhotenství a tím i významný faktor přispívající k boji proti umělým potratům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP