(15 50 hodin)
(pokračuje Martínek)

Pokud se tedy toto neodhlasuje, pak prosím, aby v § 5 odst. 3 za slovy "ekonomickou činnost podle odst. 2" se zrušuje čárka a vkládají se slova "na základě živnostenského oprávnění".

A potom ještě k bodu 3 pozměňovacího návrhu k § 76 odst. 3, pokud podle návrhu rozpočtového výboru nedojde k vypuštění § 76 odst. 3, pak bych prosil, aby § 76 odst. 3 byl pozměněn následujícím způsobem: § 76 odst. 3 se na konci doplňuje věta "Do součtu ve jmenovateli koeficientu se u veřejnoprávních subjektů nezapočítávají dotace, které jsou určeny jiným subjektům."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Ladislava Šustra a po něm bude hovořit pan kolega Miloš Melčák.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedají, dámy a pánové, mám jeden pozměňovací návrh.

V dílu čtyři Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost, § 1 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti, se doplňuje odst. 10 následujícího znění: "(10) Při prodeji novin, časopisů a ostatních periodik, kdy je úhrada prováděna formou předplatného dnem zaplacení předplatného, v případě nezaplacení předplatného dnem ukončení předplatného súčtováním realizovaných dodávek."

V části druhé, Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení, § 111, Přechodná ustanovení, se doplní odst. 16 v následujícím znění: "(16) Při prodeji novin, časopisů a ostatních periodik, kdy je úhrada prováděna formou předplatného, bude postupováno do 31. 12. 2004 dle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k 30. 4. 2004."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane kolego. Prosím pana poslance Miloše Melčáka.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážený pane ministře financí, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráno jsem poměrně obšírně vysvětlil důvody, proč chci podat pozměňovací návrh na zlepšení podnikatelského prostředí, zejména investičního prostředí. Nyní mi dovolte, abych tento pozměňovací návrh uvedl.

Za prvé. Do § 23 se vkládá nový odst. 3, který zní:

"(3) Na základě písemné žádosti plátce, za kterou je považováno uvedení kódu odpovídajícímu (?) režimu dovozu zboží dle tohoto odstavce do písemného celního prohlášení podaného a přijatého celním orgánem před zahájením celního řízení na propuštění zboží do celních režimů podle odst. 1 písm. a), celní orgán není povinen daň vybrat za podmínky, že plátce tuto daň přizná jako svou daňovou povinnost do daňového přiznání za období, ve kterém dojde k propuštění zboží do celních režimů podle odst. 1 písm. a)."

Za druhé. Do § 73 odst. 3 se vkládá na konec odstavce věta, která zní:

V případech, kdy byla plátci schválena žádost podle § 23 odst. 3, plátce prokazuje nárok na odpočet daně jejím uvedením v evidenci pro daňové účely."

Za třetí. V § 113 se na konec doplňují slova: " , s výjimkou ustanovení § 23 odst. 3 a poslední věty § 73 odst. 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005." V případě, že bude přijat komplexní pozměňovací návrh rozpočtového výboru, předpokládám, že tuto větu bude třeba uvést spojkou "a".

Tolik ke znění pozměňovacího návrhu, který doporučuji přijmout. Dovolte mi, abych některé věci ještě stručně komentoval.

Dovolte mi, abych znovu připomněl, že přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude znamenat zavedení mechanismu, který přinese významnou konkurenční výhodu České republice v rozšířené Evropské unii v souvislosti s pohybem zboží a v souvislosti s realizací podnikatelských aktivit v České republice. Přitom v případě nepřijetí tohoto návrhu budou všechny výhody související s možností zavedení tohoto ustanovení využity státy, které tento režim již uplatňují nebo jej hodlají zavést, jako např. státy sousedící s Českou republikou, jako je Maďarsko, Spolková republika Německo, Rakousko, ale i jiné. Nepřijetím tohoto pozměňovacího návrhu by tak došlo k politováníhodnému nevyužití jednoho z významných potenciálů vstupu České republiky do Evropské unie, který je umožněn evropskými předpisy pro oblast DPH.

Ještě jednou bych se rád zmínil o významu přijetí tohoto pozměňovacího návrhu ještě před vstupem České republiky do Evropské unie a jeho platnosti od data vstupu. Tento pozměňovací návrh zatraktivňuje režim dovozu zboží po vstupu České republiky do Evropské unie, což je významné zejména v souvislosti s rozšířením Evropské unie, neboť v rozšířené Evropské unii je významné zvolit takovou úpravu DPH, která bude z hlediska podnikatelské veřejnosti konkurenceschopná s ostatními členskými státy Evropské unie. Konkurenceschopná úprava DPH, tedy úprava, která bude příznivá pro cash-flow firem dovážejících zboží, přitom bude znamenat předpoklad pro zvýšený objem dovozů, zvýšení atraktivnosti podnikatelského prostředí pro výrobní firmy, které s využitím různého typu celních režimů své zboží následně vyvážejí, zvýšenou možnost pro realizaci podnikatelských aktivit v České republice, a tím také potenciál pro nárůst zaměstnanosti, a vedle toho také přímý příjem pro státní rozpočet s ohledem na rozpočtové určení prostředků vybraných na clech z dovážených výrobků. S ohledem na rozšíření Evropské unie je přitom zřejmé, že podnikatelé budou nastavovat režim dovozu zboží do nově přistoupivších členských států již nyní, tedy ještě před vstupem České republiky do Evropské unie, aby již od data vstupu mohli být připraveni na novou situaci vzniklou rozšířením Evropské unie. Proto by bylo vhodné, aby tento pozměňovací návrh byl přijat již k datu vstupu České republiky do Evropské unie, tak aby jednotliví investoři a jednotlivé společnosti nastavili režim dovozu zboží přes ty nové členské státy, které tento režim zavedou již nyní.

V rámci těchto pozměňovacích návrhů jste si zajisté povšimli u bodu 3, že dávám k dispozici možnost při přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, aby platil až od 1. 1. 2005, pokud se k tomu předkladatel rozhodne. Já ponechávám na vůli dohodu předkladatele a zpravodaje, aby doporučili sněmovně vhodný postup, zda tedy od okamžiku vstupu, nebo od 1. 1. 2005, popř. jiné řešení - pochopitelně.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Máme před sebou ještě 12 přihlášek, přečtu nyní první pětici. Budu prosit paní poslankyni Jarmilu Boháčkovou, potom pana poslance Petra Kotta, dále pana poslance Roberta Vokáče a pana poslance Mariana Bielesze.

Nejprve tedy prosím paní poslankyni Jarmilu Boháčkovou.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si podat pozměňující návrh k tisku 497.

V pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru k tisku 497, se v bodu 7 vkládá dalších pět nových částí. Navrhuji vypustit v pořadí čtvrtou a pátou vloženou část. Jedná se o část obsahující novelizaci zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, včetně navazujících přechodných ustanovení, a o část obsahující novelizaci zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP