(15.40 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Co se týče prvního bloku, tak se ten první blok týká seznamu zboží, u něhož by se uplatňovala snížená sazba.

Prvním pozměňovákem sledujeme zařazení do snížené sazby krmiv a zbytků potravinářské výroby ke krmným účelům, a to včetně krmiv pro domácí zvířata v malém balení.

Další krok směřuje tak trochu k našim přátelům zemědělcům, jejichž produkci všichni užíváme, všichni musíme jíst, a to, že bychom rádi, aby ve snížené sazbě rovněž byla hnojiva mimo malá balení a také různé přípravky, jako jsou insekticidy, herbicidy... Slíbil jsem, že nebudu dlouhý, čili nebudu to vyjmenovávat celé.

Poslední v této příloze bychom rádi uplatnili pozměňovák, který směřuje k sníženému zdanění všech tiskovin. Čili navrhujeme, aby v položce pod konkrétním číslem, kódem 49, byla vyškrtnuta slova "kde reklama přesahuje 25 % plochy". Protože jsem si vědom toho, že rozpočtovým výborem a na návrh Ministerstva financí prošla změna 50 %, tak tento pozměňovák je vlastně protinávrhem i vůči tomuto. Čili logika je taková, že by tam nebylo žádné omezení z důvodu reklamy či inzerce, pokud by samozřejmě se nejednalo o tiskoviny vyloženě reklamního či inzertního zaměření.

Druhý blok směřuje k příloze číslo dva, což je seznam služeb se sníženou sazbou, kde především za prvé bychom rádi, aby do snížené sazby se dostaly vybrané komunální služby - zdůrazňuji čistírny, opravny obuvi a částečně i kadeřnictví, pokud jsou plátci DPH.

Druhý návrh směřuje do položky dle standardní klasifikace očíslované číslem 55, kde jsou spolu jak ubytovací služby, tak stravování, a to s důrazem na to, že se jedná i o sezónní ubytování, pronájem míst v autokempech a zařízeních pro parkování autokempů těch ubytovacích služeb. A pokud jde o stravování, tak jsme si vědomi, že již dnes celá řada lidí nemá na to, aby mohla se stravovat - lidově řečeno - po hospodách, takže zdůrazňujeme především závodní stravování, kantýny, a pokud jde o dietní stravování, tak samozřejmě i nemocniční jídelny.

Třetí a poslední - vidíte, jsem věren svému slibu - poslední pozměňovací návrh směřuje do oblasti telekomunikací a informačních služeb. Je to proto, že tato oblast je strategická, perspektivní, že bychom měli všichni pečovat o informační vzdělanost, o poskytování veřejných on-line služeb i koneckonců o ten elektronický e-byznys a že z tohoto důvodu si myslím, že by jak internetové služby, nebo řekněme služby, které jsou spojeny s přístupem na internet, tak i služby, které souvisí s šířením rozhlasového a televizního vysílání v souvislosti s perspektivou digitalizace a rozvojem datových služeb touto cestou, měly být zařazeny do snížené sazby.

Věřím, že tyto návrhy zaujmou a že budou vnímány nejen jako návrhy opozičně formulované, ale že bude pochopeno, že je to možno učinit s ohledem na příslušné směrnice Evropské unie. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Tomáše Kladívka. Další, kdo bude mluvit, je pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já budu ve svém pozměňovacím návrhu stručný. Mám pouze jediný pozměňovací návrh, je to pozměňovací návrh k bodu 165 usnesení rozpočtového výboru, který nám byl rozdán pod tiskem 496/1.

Můj návrh je, aby se v bodu 165 vypustilo ustanovení § 2 a z tohoto ustanovení se vypustilo písmeno e). (?)

Krátké zdůvodnění. Současný stav je až na jednu výjimku takový, že provozovatel činnosti, která je uvedena v § 60, tzn. provozovatel loterie, jako neplátce DPH si není oprávněn uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty v nákladech, které souvisejí s jinými než hlavními, a tedy osvobozenými příjmy. Například servisní účetní a administrativní služby poskytované v rámci cizích společností, ale ani u pořízení či pronájmu věcí movitých, které slouží jako výrobní prostředky tomuto podnikateli. Přitom však daň z přidané hodnoty v pořizovací ceně musí uhradit. Je to veliká disproporce v porovnání s kterýmkoliv jiným druhem podnikání a ve svém důsledku to některé podnikatele vede k alternativním a často i pochybným řešením. Jsem toho názoru, že bez jakéhokoliv dopadu na rozpočty se tato situace dá vyřešit tímto předloženým pozměňovacím návrhem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím nyní pana kolegu Waltra Bartoše. Dalším přihlášeným je pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl krátký pozměňovací návrh, který se týká oblasti vzdělávání. Pozměňovací návrh podávám z toho důvodu, neboť tato vláda před vstupem do Strakovy akademie deklarovala, že bude vzdělání její velkou prioritou. Bohužel se tak nestalo. Kroky této vlády vedou k tomu, že se zhoršují podmínky pro vzdělávání a v konečném důsledku se zhorší samozřejmě také kvalita vzdělávání v tomto státě. Konkrétní krok lze dokumentovat na právě navrhovaném vládním návrhu zákona o dani z přidané hodnoty, který komplikuje vzdělávání v oblasti cizích jazyků, a proto bych si dovolil navrhnout pozměňovací návrh, který zní takto:

Doplnění § 57 odst. 1 o bod c), který zní: výuka cizích jazyků v rámci dalšího vzdělávání organizovaná fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání poskytovaná veřejnosti a veřejnoprávním subjektům § 5, pokud se nepovažují za osoby povinné k dani.

A další část toho pozměňovacího návrhu se týká odst. 3, kde se za slova "akreditovaného studijního programu" a před slova "zejména na přípravné kursy" vkládá text "nebo nesměřuje k přípravě na složení zkoušky uvedené na seznamu standardizovaných jazykových zkoušek vydaných ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy".

Tolik můj pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím pana poslance Radko Martínka, po něm bude vystupovat pan poslanec Ladislav Šustr, dále kolegové Miloš Melčák, Jarmila Boháčková, Petr Kott. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radko Martínek: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych také stručně své pozměňovací návrhy uvedl. Jedná se v podstatě o problém, který se týká možnosti, že by obce se staly masivně plátci DPH. Tahle záležitost je vztahována k § 5 odst. 3, kde je uvedena tzv. ekonomická činnost, a její výklad by mohl teoreticky přivést obce do těchto problémů. Proto jsem si připravil několik návrhů, přičemž ty první dva by vylepšily v podstatě ten text tak, aby pokud možno nemohlo k té eventualitě dojít. Ve druhé části svého vystoupení bych potom přednesl podmíněné návrhy, které by v podstatě byly hlasovatelné, kdyby nebyly prohlasovány návrhy rozpočtového výboru.

Takže v této chvíli nejdříve pozměňovací návrhy k textu, tzn. pozměňovací návrh na znění § 5 odst. 3 zákona. V § 5 odst. 3 se za slova "podle rozhodnutí příslušného orgánu k" vkládá slovo "výraznému".

Další pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona o dani z přidané hodnoty: V příloze číslo tři se text "služby prodejen pro zaměstnance kantýn, závodních, školních a podobných jídelen uvedené v kódu SKP 55" nahrazuje textem "služby prodejen pro zaměstnance kantýn, závodních a podobných jídelen uvedené v kódu SKP 55".

A nyní ty podmíněné návrhy, tzn. znovu zdůrazňuji, že bych prosil, aby o nich bylo hlasováno teprve tehdy, jestliže nebudou schváleny příslušné návrhy rozpočtového výboru.

Tedy pokud nedojde ke schválení definice obratu pro veřejnoprávní subjekty - znění v rozpočtovém výboru zní: Obratem veřejnoprávního subjektu se pro účely tohoto zákona rozumí výnosy za zdanitelná plnění uskutečněná účetní jednotkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP