(15.30 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Dvanáctý pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, kde se v příloze č. 2 doplňuje následující skupina služeb podléhajících snížené sazbě: odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné služby zařazené v SKP 90.

Třináctý pozměňovací návrh se týká opět usnesení rozpočtového výboru, kde se v příloze č. 2 doplňuje následující skupina služeb podléhajících snížené sazbě, která zní: kulturní činnosti zařazené v SKP 92, které zahrnují vstupné na výstavy, koncerty, filmová, divadelní a jiná kulturní a zábavná představení, poplatky za vysílání rozhlasu a televize.

Čtrnáctý pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, kde se v příloze č. 2 doplňuje následující skupina služeb podléhajících snížené sazbě, která zní: sportovní činnosti zařazené v SKP 92.6, které zahrnují vstupné na sportovní akce, provoz a používání sportovních zařízení.

Patnáctý pozměňovací návrh se týká opět usnesení rozpočtového výboru, kde se v příloze č. 2 doplňuje následující skupina služeb podléhajících snížené sazbě, která zní: umělecké a ostatní zábavné služby zařazené v SKP 92.3, které zahrnují činnosti spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, herců, interpretů estrádních, kabaretních a podobných samostatných umělců, restaurování uměleckých předmětů, předvádění modelů.

A konečně poslední, šestnáctý pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru. V příloze č. 2 se doplňuje následující skupina služeb podléhajících snížené sazbě, která zní: činnosti knihoven zařazené v SKP 92.5, které zahrnují pouze půjčování knih veřejnosti nebo jiným zájemcům.

Tolik, paní místopředsedkyně, mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Ladislava Býčka, aby přednesl své pozměňovací návrhy. Po něm bude hovořit pan poslanec Michal Kraus. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, tisk 496/1, a sice vypustit bod č. 233 ve znění: § 89 odst. 5 se za slova "uskutečňují cestovní služby" vkládají slova "nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dřív".

Zdůvodnění. Řada cestovních kanceláří nabízí systém slev, jež jsou spojovány s postupnou úhradou platby zálohy. Podle dikce pozměňovacího návrhu musí cestovní kanceláře z každé zálohy odvést onu část DPH vypočítanou z marže, která je v závislosti na neznámém počtu získaných slev obtížně stanovitelná. Navíc může několikanásobný odvod ve velmi malých částkách značně zatížit málo početnou administrativu malých cestovních kanceláří a na druhé straně neúměrně zvýší bankovní poplatky za provedení platby. Přitom tato změna nepřipraví stát ani o korunu, ale ušetří čas a náklady cestovních kanceláří.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Michala Krause. Dále bude mluvit pan kolega Karel Sehoř.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, paní místopředsedkyně. Své pozměňovací návrhy tentokrát budu předčítat proti pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru, tedy nikoliv proti vládnímu návrhu. Mohu ujistit všechny, kteří očekávají, že můj projev bude poněkud rozsáhlý, že tomu tak nebude.

Chtěl bych přečíst několik pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména přílohy 1, respektive přílohy 2 k zákonu o DPH, podle tisku 496, a to konkrétně takto: V příloze č. 1 u bodu označeného Ex-49 (?) za slovo "brožury" učinit čárku, vyškrtnout písmeno "a" a za slovo "noviny" doplnit dvě slova: "a časopisy". To sousloví by potom znělo: knihy, brožury, noviny a časopisy. Reklama nepřesáhne 50 % plochy. Dál by text pokračoval podle původního návrhu.

Do přílohy č. 2 by se doplnily nové položky, které znějí: shromažďování, úprava a rozvod vody zařazené v SKP 41, odvádění a čištění odpadních vod a ostatní služby zařazené v SKP 90.01, kulturní činnosti zařazené v SKP 92, které zahrnují vstupné na výstavy, koncerty, filmová, divadelní a jiná kulturní a zábavná představení, poplatky za vysílání rozhlasu a televize, umělecké a ostatní zábavné služby zařazené v SKP 92.3, které zahrnují činnosti spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, herců, interpretů estrádních, kabaretních a podobných samostatných umělců.

Za druhé. V části druhé zákona o DPH, závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení, se v § 111, přechodná ustanovení, doplní nový bod č. 16, který zní: U služeb ubytovacích zařazených v SKP 55 se uplatní v období od účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 snížená sazba.

Poslední pozměňovací návrh k tisku 496 je tento. V § 111 bodu 4 se slova "ve kterém přizná daňovou povinnost a vypořádá zálohu na daň, kterou zaplatil v dubnu 2004" zrušují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím pana poslance Karla Sehoře. Dále bude hovořit pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jeden jediný pozměňovací návrh, který dávám za svého kolegu pana Jaroslava Plachého, který je na řádném zasedání OBSE.

Pozměňovací návrh zní: V § 105 odst. 1 poslední větě vypustit slova "před prohlášením". Odůvodnění. Pokud stát započítá dluhy z období před prohlášením konkursu, dojde k faktické likvidaci podniku. Podnik bez provozního kapitálu není schopen fungovat, výroba se zastaví, zaměstnanci jsou propuštěni a dojde ke snížení hodnoty podniku prodávaného za mrtva. V důsledku toho stoupnou náklady státu na podporu v nezaměstnanosti, na rekvalifikační programy, na investiční pobídky, včetně negativního vlivu na subdodavatele podniku. Navrhovanou úpravou bude mít stát zaručeno, že podnik v konkursu je schopen podnikání, neboť platí pouze daně vzniklé provozem po prohlášení konkursu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím nyní pana poslance Jiřího Dolejše. Přečtu další pořadí: Tomáš Kladívko, Walter Bartoš, Radko Martínek, Ladislav Šustr atd. Prosím tedy pana poslance Dolejše.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážená vládo. Protože po dopoledním maratonu si myslím, že jsme všichni vyčerpali svůj rétorský entuziasmus, tak se zaměřím pouze na konkrétní pozměňovací návrhy.

Pouze bych úvodem řekl, že motivem našich pozměňovacích návrhů je korigovat vládní návrh. Vnímáme také, že pokud má tato korekce projít, že musí být do jisté míry zbalancována vůči státnímu rozpočtu a vůči tomu, co bude v dalším bodě našeho jednání projednáno, a to jsou určité sociální kompenzace. My tyto sociální kompenzace vnímáme jako nesystémové, ale přesto nejsme poplatni jakési nulové toleranci, to znamená, že i když to občanům v omezené míře pomůže, tak to přesto naším postupem zabijeme. Proto nebudu přednášet takový sáhodlouhý breviář pozměňovacích návrhů, jako to činili někteří předřečníci, ale zaměřím se na některé vybrané věci, s tím, že možná že se to bude v některých bodech opakovat, a proto to jenom stručně načrtnu. Věřím, že v písemné podobně to bude pro zpravodaje dostatečně zřetelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP