(15.10 hodin)
(pokračuje Doležal)

Není žádný rozumný důvod, aby toto zboží bylo zdaňováno jinak než např. kaviár, který je zařazen do nižší sazby. Záměrem původního vládního návrhu byla racionalizace daňového systému, všechny položky uváděné jako potraviny vyjma alkoholických nápojů zdaňovat stejnou sazbou. Proto dávám tento pozměňovací návrh.

Další pozměňovací návrh, který je k návrhu rozpočtového výboru.

Varianta I. V příloze 1, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, se doplňuje skupina 2309.

Varianta II. V příloze 1, Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, se doplňuje skupina 2309, a za druhé, v § 111 - Přechodná ustanovení - se doplní nový odstavec, který zní: "Snížená sazba daně pro skupinu zboží 2309 platí do 31. 12. 2004."

Jedná se o krmiva pro malá domácí zvířata, takže krátké zdůvodnění. Výrazné zdražení krmiv pro malá domácí zvířata může způsobit nemalé problémy drobným chovatelům, mezi nimiž je významné procento starších lidí a lidí s podprůměrnými příjmy. Vyšší zdanění tak bude mít vážné sociální dopady, neboť krmiva pro domácí zvířata tvoří nemalou část rozpočtu domácností drobných chovatelů. Průmyslově vyráběná krmiva lze do jisté míry nahradit potravinami, které zůstávají ve snížené sazbě 5 %. Navrhované opatření bude tudíž daňovými prostředky usměrňovat spotřebu od jedné kategorie výrobků k druhé. Tento důsledek je obecně považován za deformaci ekonomické racionality trhu. Navrhované zvýšení DPH pro průmyslově vyráběná krmiva povede k poklesu jejich odbytu a tím i snížení daňového výnosu oproti předpokladu. Původní vládní návrh počítal s ponecháním tohoto zboží ve snížené sazbě a to nebylo nijak zpochybňováno. Náhlá změna vyvolává nedůvěru podnikatelského prostředí, omezení investic a znevěrohodnění České republiky i pro zahraniční investory.

A ještě jeden argument, s trochou nadsázky. Do sporu mezi politiky o míře zdanění bychom neměli zatahovat tvory, kteří to si to s politiky zvyšujícími daně nemohou vyřídit ve volbách a nemohou přednášet oslnivé politické projevy, ani se vyjadřovat v televizi.

Další pozměňovací návrh se týká služeb kabelové televize, rozhlasu a rozhlasu po drátě. Jedná se o pozměňovací návrh k návrhu rozpočtového výboru.

Varianta I. V příloze 2 se Seznam služeb podléhajících snížené sazbě doplňuje: služby spojené s kabelovou televizí a rozhlasem po drátě zařazené v SKP 64.20, které zahrnují pouze služby spojené s přenosem rádiového a televizního programového souboru kabelovými rozvody.

Varianta II. V příloze 2, Seznam služeb podléhajících snížené sazbě, se doplňuje: služby spojené s kabelovou televizí a rozhlasem po drátě zařazené v SKP 64.20, které zahrnují pouze služby spojené s přenosem rádiového a televizního programového souboru kabelovými rozvody.

Za další. V § 111 - Přechodná ustanovení - se doplňuje nový odstavec, který zní: Snížená sazba daně pro služby spojené s kabelovou televizí a rozhlasem po drátě zařazené v SKP 64.20, které zahrnují pouze služby spojené s přenosem rádiového a televizního programového souboru kabelovými rozvody, se uplatní pouze do 31. 12. 2004.

Zdůvodnění. Evropská unie umožňuje aplikovat na služby vysílání kabelových televizí sníženou sazbu. Je to mj. z důvodu zajištění přístupu občanů k informacím, resp. zdrojům vzdělávání, kultuře apod. Ze stejného důvodu se umožňuje snížená sazba např. u vysílání televizí a rozhlasu prostřednictvím jiných technologií, vydávání periodického tisku či knih a také vstupné na kulturní akce apod.

Pokud by byla na vysílání kabelových televizí uplatňována základní sazba, vedlo by to k neodůvodněné, neúměrně vysoké diskriminaci jedné z technologií vysílání, neboť příjem televizních programů jiným způsobem není zdaňován. V loňském roce byly služby vysílání programů kabelových televizí nedopatřením zařazeny v novele zákona o dani z přidané hodnoty do základní sazby. Toto nedopatření bylo na konci roku se souhlasem ministra České republiky napraveno prostřednictvím novely zákona o dani z příjmů. Poskytovatelé této služby a s nimi téměř 2 mil. občanů České republiky tak byli ujištěni, že v roce 2004 a následujících nebude nutné zvyšovat ceny služby z titulu DPH.

Tak časté změny v průběhu několika málo měsíců podkopávají důvěru investorů a důvěryhodnost podnikatelského prostředí v České republice. Přední společnosti poskytující služby kabelových televizí u nás jsou ve vlastnictví zahraničních investorů, a tak tyto změny způsobují negativní pověst České republiky v zahraničí. Odhady výnosů daně po přeřazení do základní sazby, které byly v tisku zveřejněny jako odhady Ministerstva financí ve výši 1 mld. Kč, jsou značně nadsazené. Vzhledem k obratu všech provozovatelů kabelového vysílání v České republice lze vyčíslit dodatečný výnos z daně na pouhých 160 mil. Kč, což je bezesporu částka, kvůli které nestojí za to poškodit zájmy 2 mil. spotřebitelů a pověst země v zahraničí.

Poté co se podařilo napravit nedopatření způsobené novelou zákona o dani z přidané hodnoty v loňském roce, vypracovaly všechny společnosti nové obchodní plány a novou cenovou politiku, která se zvýšením daně nepočítala. Kabelové televize se zvýšením sazby dostanou do situace analogické např. ubytovacím službám, neboť již mají nasmlouvány ceny s dodavateli jednotlivých programů.

Pokud by nebyl přijat návrh na trvalé zařazení služeb kabelových televizí do snížené sazby, jak předpokládal vládní návrh, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je žádoucí, aby zůstalo zdanění těchto služeb sníženou sazbou alespoň do konce letošního roku.

Další pozměňovací návrh je k vládnímu návrhu a jedná se o zařazení nové položky do přílohy č. II, a tato položka zní: Telekomunikační služby včetně SKP 64.20.18, služby související s poskytováním přístupu na internet.

Já se domnívám, že k této otázce není třeba příliš co zdůvodňovat, jenom to, že předpoklad úbytku jednotlivých klientů, kteří čerpají tuto službu, dle všech těchto poskytovatelů je předpokládán jako 1,6násobek celku, což je dle mého názoru alarmující.

A poslední pozměňovací návrh. Od 1. 1. 2004, v některých částech od 1. 10. 2003, je v účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 322 z roku 2003 Sb., dle níž obecně platí, že služby podléhající snížené, tj. pětiprocentní sazbě DPH, kromě výjimek obsažených v příloze č. 2 k zákonu, vedlejší a pomocné služby v dopravě, jsou sice v této příloze obsaženy, avšak s výjimkou pomocných služeb v dopravě, (?) kam patří rovněž parkovací služby. Já se domnívám, že současné problémy všech velkých měst týkající se parkování je třeba řešit a pomoci jim, to znamená ne zvyšovat cenu za parkování o DPH ve výši 19 %, ale držet ho ve snížené sazbě, nebo dále bez.

Proto navrhuji k vládnímu návrhu zákona tento pozměňovací návrh, že ze znění § 56 odst. 4 návrhu se vyškrtává "na nájem prostor a míst k parkování vozidel".

Nebo další varianta - doplnit do přílohy č. II následující: pomocné služby v dopravě, a to doplněné o příslušné SKP.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Martina Kocourka, po něm bude hovořit pan poslanec Ladislav Býček. Celkem máme v tuto chvíli 24 přihlášek do rozpravy.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já přednesl pozměňovací návrhy k zákonu o dani z přidané hodnoty v tisku 496. Tyto pozměňovací návrhy bych rozdělil do dvou částí, a to jednak na pozměňovací návrhy týkající se vládního návrhu a dále pozměňovací návrhy týkající se usnesení rozpočtového výboru, které máme v tisku 496/1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP