(14.50 hodin)
(pokračuje Doktor)

Dovolte mi, abych s odvoláním na sněmovní tisk 496 požádal pana zpravodaje, zda by mohl vnímat tu část mého vystoupení, která se bude týkat § 84 a navrhované změny.

Paragraf 84 se týká vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží. Troufnu si říci, že právě diskuse na toto téma byla velmi náročná a provázela ji velmi náročná argumentace v průběhu jednání o sněmovním tisku, který se stal předlohou platnou k 1. 1. Pan zpravodaj, pan poslanec Kalousek, si jistě vzpomíná na tu část naší debaty, kde jsme se snažili odvodit solidní kvantitativní ukazatel, solidní dovoditelné číslo, které by mělo být zavedeno jako regulace minimální částky objemu zboží, které musí být nakoupeno k tomu, aby mohl být uplatněn odpočet na DPH. Tehdy také nepochybně zcela v souladu se skutečností zazněly výtky ze strany zpravodaje i ze strany správce daně, že je třeba umět efektivně předejít jakési spekulativní turistice, ke které dochází na některých hranicích s některými sousedními zeměmi. To ovšem dnem 1. května 2004 končí. Režim vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí je možný pouze v případě tzv. nerezidentských zemí. Jinými slovy, jakákoli výtka, ať už oprávněná nebo neoprávněná, jakékoli podezření, že institut vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží bude zneužitelný pro jakoukoli formu "daňové turistiky", už neplatí.

Proto si myslím, že přišel reálný čas, ale i reálný podnět k tomu, abychom se vrátili k původním číselným omezením, abychom zvážili, že tehdy navrhované číslo, které prosazoval pan zpravodaj, ale také Ministerstvo financí, tedy 7 000 Kč, není nadále vynutitelné ani oprávněné. Je také třeba korektně připomenout, že námi stanovený práh činil 2 500 Kč.

Chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila můj argument. Ten trh, který byl dán k dispozici v segmentu vracení daně fyzickým osobám, se nepochybně zúžil. Možnost jeho zneužití je dostatečně omezena a diferencována samotným faktem, že se týká pouze režimu nerezidentských zemí, a ona přepravní vzdálenost občanů těchto zemí je dostatečně dlouhá na to, aby nebyl zneužíván ke spekulativním nákupům, kdy by existovalo riziko, že vyvezené zboží se vzápětí vrací do České republiky a pohybuje se v nelegálním prostředí.

Proto také prosím pana zpravodaje, aby si ve sněmovním tisku 496 opravil čísla alternativy číslo 1 na 1 800 Kč a alternativu číslo 2 na 2 000 Kč.

Dovolte mi, abych zdůvodnil pozměňovací návrhy vyjádřené k příloze číslo 1 o DPH, a to seznam zboží podléhajícího snížené sazbě. Nebudu vás zatěžovat položkovým výčtem toho, co ODS navrhuje vrátit zpět do snížené sazby. V podstatě je to odvoditelné z mého vystoupení v obecné rozpravě, zejména z druhé části. Já jsem zde zcela doložitelně a v souladu s praxí, kterou zavedl správce daně, a v souladu s tím, jak byly promítnuty kolodějské dohody, uvedl, že existuje neodůvodnitelný seznam položek v kategorii potravin, které byly zařazeny z vůle vlády, resp. z vůle té většiny, která o tom rozhodovala, do kategorie jakéhosi luxusního zboží. Já si myslím, že prostě není možné, aby jeden segment potravin byl označen za něco luxusního a zbytného a ta část, která má setrvat ve snížené sazbě, byla více obhajitelná. Já si prostě myslím, že vepřové není více obhajitelné než plody moře atd.

Další část námi navrhované úpravy se týká zpětného zařazení celé kategorie hygienických potřeb do snížené sazby daně. Já jsem řekl, že se jako ODS nebudeme trápit tím, co jsme řekli už 28. listopadu loňského roku, tedy s pouhopouhým selektivním přístupem k dětským plenkám. Považujeme tuto položku celního sazebníku daně za ucelenou položku. Výklad práva Evropského společenství nám dovoluje pohlížet na to jako na celek a nevidíme žádný důvod, proč by měly být plenky posuzovány v jiném režimu než ostatní hygienické potřeby, uvedené v číselníku 4018, ale i dalších, které jsou součástí pozměňovacího návrhu.

Pokud se týče přílohy číslo 2, nebudu trápit vás ani veřejnost výčtem toho, co všechno navrhujeme vrátit zpět. Uvedu, že žádné z navrhovaných služeb, které jsou přeřazeny do snížené sazby, nejsou v kolizi s právem Evropských společenství, a bude tedy jedině na vůli Poslanecké sněmovny, zda se bude řídit politickým zadáním, které nepochybně bylo motivem pro přijetí kolodějských dohod, nebo zda se bude řídit zdravým rozumem a kolizi s reálnou ekonomikou, s reálným světem, zvolí jako co nejmenší.

Tolik k existujícímu sněmovnímu tisku.

Dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení navrhl také text doprovodného usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje:

1. vláda předkládá nepromyšlené novely zákonů, které zbytečně zaplevelují náš právní řád;

2. vláda předkládá návrhy zákonů, jejichž dopady jsou v rozporu s jejím vlastním programovým prohlášením;

3. současná vláda sociální demokracie způsobuje této zemi nevratné škody.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vladimír Doležal. Připraví se pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych i já předložil několik pozměňovacích návrhů. Na úvod bych nejdříve chtěl, jak mě předsedající před polední přestávkou upozornil, potvrdit svůj procedurální návrh na vrácení tohoto návrhu po ukončení podrobné rozpravy zpět do rozpočtového výboru. Já samozřejmě znám výsledek hlasování z obecné rozpravy, ale doufám, že někteří z kolegů, až uvidí to množství pozměňovacích návrhů, zmoudří.

V úvodu bych se též chtěl omluvit, že budu na rozdíl od kolegy Doktora položky předčítat, protože díky zmatku, který vznikl při zpracování usnesení rozpočtového výboru, nebylo úplně jasno, k čemu a jak se budou podávat pozměňovací návrhy, takže jsem je nezkopíroval předem, takže vás žádám o strpení.

Můj první pozměňovací návrh je k vládnímu návrhu, a to k § 54, kde se za písm. x) přidává další písmeno, které zní: y) zprostředkování spoření a stavebního spoření.

V § 55 se za písm. c) přidává další písmeno d): zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Krátké odůvodnění. Pozměňovací návrh má za cíl umožnit zprostředkování spoření a penzijního připojištění jako finančních činností, které jsou osvobozeny od DPH. Taktéž bez DPH. Tato dikce odpovídá současnému znění zákona a odpovídá logice, kdy osvobozený finanční produkt je zprostředkován taktéž v režimu osvobození od DPH. To je princip, na kterém stojí směrnice č. 6/1997. Stejné osvobození pro zprostředkování stavebního spoření je navíc běžné i v jiných zemích, kde tento systém funguje, např. v Rakousku a v Německu.

Také vím, že v usnesení rozpočtového výboru k návrhu předloženému Ministerstvem financí je určitá úprava, ale nejsem si zcela jist a podle mého názoru je nejasná, takže bych byl rád, kdyby vyjmenování bylo zcela jasné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP