(14.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

5. V části druhé článek II ve výčtu novel za slovy "zákona č. 138/2001 Sb." slovo "a" nahradit čárkou a za slova "320/2002 Sb." vložit slova "a zákona č. 132/2003 Sb.".

6. V článku II text pod výčtem novely zní: V § 8 odst. 6 zní:

"(6) Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písmeno a), b) a c) je příjmem státního rozpočtu. Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písmeno d) je příjmem rozpočtu kraje. Pokutu, která je příjmem státního rozpočtu, vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán. Pokutu, která je příjmem rozpočtu kraje, vybírá a vymáhá krajský živnostenský úřad, který pokutu uložil. Při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků."

Dosavadní poznámky pod čarou č. 34 a 35 se zrušují.

7. Za část druhou vložit novou část, která zní:

"Část třetí. Přechodné ustanovení. Čl. III. Řízení o uložení pokut zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů."

Dosavadní část třetí a článek III přeznačit.

8. V dosavadní části třetí (nově označené jako část čtvrtá) Účinnost dosavadní článek III (nově označený jako článek IV.) zní: Část čtvrtá. Účinnost. Čl. IV. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, slovo má pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ten stav nastal, pozměňovací návrhy jsou delší a rozsáhlejší než vlastní návrh zákona, proto navrhuji vrácení výboru k novému projednání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Je nějaká další přihláška do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu.

Zeptám se na závěrečná slova před hlasováním, které nás čeká. Nejprve prosím pana hejtmana, pana zpravodaje. Pan hejtman nechce mít závěrečné slovo. Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové. Uvědomuji si, že projednávání v hospodářském výboru nebylo standardní, protože legislativní připomínky z legislativního odboru dostali poslanci skutečně pozdě a nebylo možno je projednat, ale domnívám se, že pozměňovací návrh, který byl předložen, umožňuje nápravu tohoto stavu, který nastal, a dovoluji si proto požádat o propuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Je před námi tedy hlasování, tak jak je navrhl pan poslanec Vymětal, tzn. hlasování o vrácení tohoto návrhu zákona výboru k novému projednání. Já ještě chvíli vyčkám, zároveň registruji žádost o odhlášení, což v tuto chvíli činím, a prosím abyste se znovu zaregistrovali vašimi kartami.

 

Čeká nás tedy hlasování o vrácení předloženého návrhu zákona výboru k novému projednání. Zahajuji toto hlasování, které má pořadové číslo 138. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 138 z přítomných 145 poslanců pro bylo 35, proti 74. Tento návrh nebyl přijat, a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Děkuji vám, pane hejtmane, děkuji, pane zpravodaji.

 

Dámy a pánové, můžeme přistoupit k přerušenému bodu č. 18, tedy vládnímu návrhu o dani z přidané hodnoty. Skončili jsme před pauzou na oběd obecnou rozpravou a ocitáme se na začátku rozpravy podrobné. V tuto chvíli mám 20 přihlášek do podrobné rozpravy.

První, kdo bude hovořit, je pan poslanec Doktor, po něm pan kolega Doležal, dále pan kolega Kocourek. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Michal Doktor.

Prosím o klid a prosím pana poslance Michala Doktora, aby uvedl svůj pozměňovací návrh.

Ještě jednou prosím sněmovnu o klid, abychom mohli pokračovat, nebo vlastně zahájit podrobnou rozpravu, do níž v tuto chvíli již 23 přihlášených. Prosím pana ministra Mlynáře.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako první z přihlášených, první z poslanců Občanské demokratické strany na úvod svého vystoupení uvedl, že ihned za mnou je přihlášených několik kolegů, členů ODS, jejichž úkolem a prvotním zadáním je poskytnout Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dostatečný prostor pro to, aby mohli uvažovat o tom, které z variantních návrhů budou blíže vůli Poslanecké sněmovny. Rozhodne-li se Poslanecká sněmovna naplnit pouze tu část mnou přednesených pozměňovacích návrhů, které bych já nazval jakýmsi "bruselským minimem", jsou vám všem rozdány pod sněmovním tiskem č. 496/…, protože jsem si netroufal predikovat, kolikátý budu v pořadí ve vystoupení. Myslím si, že správné označení bylo 496/3.

Dovolte, abych se v úvodu svého vystoupení odvolal zejména na tento v tuto chvíli již existující sněmovní tisk. Vzhledem k tomu, že jsem ovšem prvním vystupujícím, je mým úkolem na úvod svého vystoupení říci alespoň základní koncept nebo pět motivů toho, proč ODS předloží Poslanecké sněmovně několik desítek návrhů, které budou nepochybně velmi důsledně váženy a podrobeny v závěru hlasování.

Důvodem prvním je především fakt, že vláda provádí změny naprosto neuváženě, takříkajíc ze dne na den. Zároveň je tímto důvodem systém jako celek; plátci daně nebudou mít dostatek času na přípravu na jeho užití.

Faktem druhým je to, že ministr by měl podle nás uvažovat v kategorii vynucovaných nákladů na zavedení tohoto systému. Protože se tak nestává, protože ani v jeho vystoupení, ani ve vystoupení jiných kolegů - členů vlády nezazněly argumenty, které by doložily rozsah nákladů vyvolaných jak na straně plátců daní, tak i na straně správců daně.

Třetím důvodem je samotný fakt, že ODS nemůže podporovat necitlivé a nekompetentní zásahy vlády do naší ekonomiky.

Čtvrtým důvodem je fakt, že ODS nechce navyšovat objem přerozdělovaných zdrojů ve státním rozpočtu.

A posledním, pátým důvodem k podání námi představených pozměňovacích návrhů bude fakt, že jediným důsledkem přijetí zákona, tak jak jej připravila vláda sociální demokracie, tedy včetně dohody z Koloděj, bude další nárůst nezaměstnanosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP