(14.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to od pana poslance Novotného, kterému uděluji slovo. Poté se hlásí ještě zpravodaj pan poslanec Hovorka. Nyní hovoří Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejprve bych chtěl upozornit na skutečnost, že návrh zákona nebyl v rámci vnějšího připomínkového řízení například s hlavním městem Prahou vůbec připomínkován. Nicméně jsem přesvědčen, že je vhodné návrh kraje Vysočina podpořit, a to zejména ve vztahu k práci živnostenských odborů, kterých se zákon po věcné stránce dotýká nejvíce.

V návrhu zákona je uvedeno, aby výnosy z uložených pokut a) podle zákona o ochraně spotřebitele byly příjmem obce, jestliže její orgán o uložení pokuty rozhodne; b) podle zákona o regulaci reklamy byly příjmem kraje, jestliže jeho orgán o uložení pokuty rozhodne. V obou případech pro řešení hovoří někdy i značné náklady, a to zejména u reklamy požadavky na znalecké posudky a to, že v případě vrácení uložených pokut státní rozpočet není ochoten jemu odvedené pokuty vracet.

Přestože hovořím jako pražský poslanec, domnívám se, že mnou přednesené zdůvodnění platí obecně, a dovolím si vás proto požádat o podporu návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Zbyňku Novotnému. Prosím nyní pana poslance Hovorku, poté bude hovořit pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, k projednávání zákona v hospodářském výboru bych chtěl uvést, že v diskusi, která proběhla, byly předloženy legislativně technické úpravy navržené legislativním odborem, které se snažily určitým způsobem reagovat na stanovisko vlády. Jen z toho důvodu, že nebyly předloženy v termínu, nebylo možné k nim zaujmout jednoznačné stanovisko.

Dovolím si ve smyslu těchto legislativně technických návrhů, které byly připraveny legislativním odborem, přednést v podrobné rozpravě komplexní pozměňovací návrh, tak aby se napravily připomínky, které měla k návrhu zákona vláda. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, myslím, že by bylo dobře, aby plénum Poslanecké sněmovny bylo podrobněji informováno o průběhu jednání hospodářského výboru, kterému jako jedinému byl přikázán tento tisk. Hned v úvodu musím říci, že se pan hejtman na jednání hospodářského výboru omluvil, měl k tomu velmi vážné důvody, což výbor přijal. Ovšem rozčarování bylo v tom, že za pana hejtmana se jako za navrhovací orgán - víme, že zákonodárnou iniciativu má zastupitelstvo kraje - zúčastnila vedoucí sekretariátu pana hejtmana, ani ne zástupce hejtmana, zastupitel, člen rady, nikdo. To vzbudilo rozpaky mezi členy hospodářského výboru.

Při jednání hospodářského výboru bylo další věcí, že ve stanovisku vlády, které nám bylo rozdáno v tisku 379/1, vláda vyslovuje souhlas a zároveň navrhuje úpravy takto navrženého zákona. V hospodářském výboru ovšem pozměňovací návrhy v tomto směru nepadly žádné. Žádný poslanec nic takového nenavrhl. Až při samotném jednání hospodářského výboru dal stanovisko legislativní odbor Poslanecké sněmovny. Při takovéto materii stanovisko je na tři stránky, obsahuje řadu pozměňovacích návrhů. Hospodářský výbor nebyl schopen se takto vyjádřit. Proto ta rozpačitost při projednávání tohoto návrhu zákona. To zřejmě bylo také důsledkem toho, že hospodářský výbor nakonec v závěrečné fázi nepřijal žádné usnesení, protože v tom stavu, jak byl navržen předkladatelem, byl pro polovinu hospodářského výboru text nepřijatelný.

To jsou důvody z jednání hospodářského výboru, které jsou pravdivé. Za tohoto stavu, pokud budou předloženy pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě, a to v rozsahu, jak avizoval zpravodaj, že přednese legislativně technické úpravy, ty ovšem nekorespondují zcela se stanoviskem vlády, pokud by stanovisko nebylo zcela vyčerpáno, hodlám navrhnout vrácení tisku k novému projednání ve výboru, kde by tyto pozměňovací návrhy byly řádně projednány a sněmovna by se vrátila k řádnému projednání návrhu zákona ve druhém čtení znovu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Rozumím tomu tak, že avizujete, že v podrobné rozpravě podáte takovýto návrh.

Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Žádnou písemnou přihlášku nemám. Není tomu tak, proto končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám pouze jednu přihlášku, a to od zpravodaje Ludvíka Hovorky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolím si předložit pozměňovací návrh k návrhu zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, tisk 379.

 1. Název zákona zní: Zákon, kterým se mění zákon číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona číslo 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. V článku I ve výčtu novel za slovy "zákona číslo 151/2002 Sb.," slovo "a" nahradit čárkou a za slova "zákona číslo 320/2002 Sb." vložit slova "zákona číslo 227/2003 Sb., zákona číslo 277/2003 Sb., a zákona číslo 439/2003 Sb.,"
 3. V článku 1 novelizační bod 2 zní:
 4. 2. V § 24 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

  (9) Výnos z pokut uložených podle odstavce 1 obecními živnostenskými úřady - odkaz na pozn. pod čarou 11a) - je příjmem rozpočtu příslušné obce.

  Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.

  V souvislosti s touto úpravu dosavadní novelizační bod 3 vypustit a ostatní body přeznačit.

 5. V článku I dosavadní novelizační bod 4 (po přeznačení 3) zní:

3. V § 24 odstavec 13 zní: (13) Pokutu, která je příjmem státního rozpočtu, vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán. Pokutu, která je příjmem rozpočtu obce, vybírá a vymáhá obecní živnostenský úřad, který pokutu uložil. Při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků. Dosavadní poznámky pod čarou číslo 22a) a 22b) se zrušují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP