(14.24 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, pan poslanec Ludvík Hovorka je zde. Prosím, aby se nyní ujal slova a přednesl nám svou zprávu zpravodaje.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové. Omlouvám se za maličké zdržení a dovolte mi, abych vás seznámil se zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku č. 379.

Návrh novely zákona o ochraně spotřebitele a zákona o regulaci reklamy řeší vzniklou situaci, která nastala v souvislosti se zrušením okresních úřadů. Do 31. prosince 2002 působily v těchto oblastech jako orgány dozoru výhradně státní orgány, a bylo tedy logické určovat veškerý výnos pokut uložených podle těchto zákonů do státního rozpočtu. Od 1. ledna 2003 jsou dle zákona o ochraně spotřebitele orgánem dozoru kromě státních orgánů rovněž obecní živnostenské úřady a podle zákona o regulaci reklamy rovněž krajské živnostenské úřady.

Návrh zákona má odstranit rozpor dvou novelizovaných zákonů se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle zákona č. 250/2000 Sb., který vyjmenovává příjmy rozpočtů obcí a krajů. Mimo jiné jsou to příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, jimiž jsou obec nebo kraj pověřeny podle zvláštního zákona. Novela tedy navrhuje, aby výnosy z pokut ukládaných obecními a krajskými živnostenskými úřady plynuly do obecních, resp. krajských rozpočtů. Tím se zabezpečí, že výnos z pokut bude příjmem rozpočtu toho orgánu veřejné správy, který nese náklady na provádění dozoru.

Vláda s návrhem souhlasí, přičemž doporučuje určité zpřesnění textu zákona. Vládní doporučení je blíže rozvedeno ve stanovisku legislativního odboru, které navíc doporučuje přijmout několik legislativně technických pozměňovacích návrhů. Bod 3 a 4 pozměňovacích návrhů legislativního odboru přejímá doporučení uvedené ve stanovisku vlády a jde o určité zpřesnění formulací z důvodu jednoznačnosti. Například z nynějšího znění návrhu bodu 4 části první není patrné, že pokutu vybírá a vymáhá ten orgán, který ji uložil.

Kraj Vysočina se všemi legislativním odborem navrženými pozměňovací návrhy souhlasí.

Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane zpravodaji, vnímala jsem tento váš příspěvek spíš jako příspěvek, který měl zaznít v obecné rozpravě. Nechala jsem vám k řečništi poslat usnesení výboru a prosím, abyste nás o něm na mikrofon informoval, tak aby mohl být zaznamenán podle jednacího řádu do stenoprotokolu.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu zástupkyně kraje Vysočina dr. Šarapatkové, mé zpravodajské zprávy a po obecné a podrobné rozpravě nepřijal usnesení k tomuto zákonu. Z přítomných 20 poslanců hlasovalo 10 pro a 10 proti. Dále hospodářský výbor pověřil mě jako zpravodaje výboru, abych na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl tuto zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP