(9.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 132 pro hlasovalo 7, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana ministra Pavla Dostála, a to přeřadit body 128 a 130, což jsou třetí čtení návrhu zákona o koncesionářských poplatcích a o provozování rozhlasového a televizního vysílání, na závěr třetích čtení, jako předposlední bod.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 135. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 142 pro návrh 111, proti 8. I tento návrh byl přijat.

 

Pokud se nikdo nehlásí, zahajuji projednávání bodu

 

18.
Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty
/sněmovní tisk 496/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na programu dnešního jednání Poslanecké sněmovny je druhé čtení návrhu zákona o DPH. Tento návrh je předložen především proto, že k datu vstupu ČR do EU je nutné zajistit soulad české právní úpravy v oblasti DPH s právem platným v členských zemích EU. Tento návrh zákona obsahuje takové změny a doplňky, které mohou být uplatňovány až po datu vstupu do EU, to znamená zejména pravidla pro zdanění zboží a služeb při dodávkách mezi členskými státy. Tyto změny jsou tak zásadní, že jejich zavedení nemohlo být řešeno novelou stávajícího zákona, ale pouze novým zákonem o DPH. Tento zákon tedy nahradí dosavadní zákon č. 588/1992 a současně předložený návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících se zákonem o DPH. (?)

Současná právní úprava DPH je v zásadě v souladu s předpisy EU týkajícími se této daně, ale je nutné odstranit některé odlišnosti proti závazným směrnicím, doporučením nebo obvyklé praxi v zemích EU a sladit tak plně legislativní úpravu platnou pro Českou republiku s předpisy EU.

Pokud jde o vyjednané výjimky, jedná se o ta ustanovení, v nichž Česká republika uspěla v jednáních o přístupu České republiky do EU s žádostmi o přechodné období nebo o trvalou výjimku. U přechodných období se jedná o uplatnění snížené sazby i po datu vstupu do EU u dodávek tepla a u stavebních prací a objektů pro bydlení, a to nejpozději do 31. 12. 2007. Trvalou výjimku má Česká republika vyjednánu v oblasti snížení výše obratu nutného pro registraci plátců DPH na částku 35 000 eur ročně, tedy cca 1 mil. Kč.

Z hlediska cenových a sociálních dopadů je nejvýznamnější navrhovanou změnou převedení některých druhů zboží, služeb, staveb a stavebních prací, u nichž nemůže být podle šesté směrnice Evropských společenství uplatňována snížená sazba daně, ze snížené do základní sazby daně, a to s výše uvedenou výjimkou tepla a bytové výstavby.

Další navrhované změny se týkají postupu při uplatnění odpočtu a vracení daně. Dále jsou navrženy zvláštní způsoby uplatňování daně pro cestovní kanceláře, použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty, starožitnosti a investiční zlato.

Nejrozsáhlejší doplnění zákona proti stávajícímu znění pak představují pravidla pro zdanění zboží a služeb při dodávkách mezi členskými státy EU.

Vládní návrh zákona o DPH, jak byl původně předložen do Poslanecké sněmovny, neobsahoval návrh na snížení základní sazby daně z 22 na 19 % a některé další přesuny zboží a služeb ze snížené sazby do sazby základní nad rámec toho, co Česká republika je povinna učinit v rámci vstupu do EU. Tyto změny byly na základě výsledků jednání koaličních stran vtěleny do komplexního pozměňovacího návrhu, který přijal posléze rozpočtový výbor.

Tento pozměňovací návrh, který přijal rozpočtový výbor a který bude prezentován v rámci druhého čtení tohoto návrhu zákona, provádí dvě základní změny nad rámec původní předlohy vládního návrhu. Za prvé tento komplexní pozměňovací návrh snižuje základní sazbu DPH ze stávajících 22 na 19 %. Za druhé tento komplexní pozměňovací návrh přesouvá některé položky ze stávající snížené pětiprocentní sazby do nově definované základní sazby, to znamená z 5 do 19 %. U těchto položek dochází ke zvýšení DPH o 14 %.

Tyto návrhy jsou předkládány v souvislosti s dosaženou koaliční dohodou. Koaliční dohoda současně obsahuje závazek pro vládní strany, aby do Parlamentu předložily v technicky možném termínu návrh na snížení přímých daní, a to ve dvojím ohledu, jednak snížení přímých daní pro rodiny s dětmi, snížení daně z příjmů v rámci institutu společného zdanění manželů s dětmi a dále významné zkrácení odpisových lhůt pro podnikatelské subjekty. V úhrnu tyto změny, které jsou připravovány v oblasti snížení daně z příjmů, plně kompenzují rozpočtový dopad opatření, která jsou spojena s těmi přesuny v rámci DPH, které přesahují limity a povinnosti, které jsou dány České republice v rámci jejího vstupu do EU.

I když tento návrh zákona včetně komplexního pozměňovacího návrhu, pokud ho posuzujeme izolovaně, znamená zvýšení příjmů do státního rozpočtu, pokud ho posuzujeme v kontextu s připravovanou novelou zákona o dani z příjmů, která sníží zatížení rodin s dětmi, umožní společné zdanění manželů a zkrátí odpisové lhůty pro firmy a zavede některé daňové výhody pro veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, pak lze tento návrh považovat za střednědobě fiskálně neutrální s tím, že krátkodobě, to znamená v příštím roce, bude mít realizace těchto návrhů pozitivní dopad na veřejné rozpočty a v následujících letech bude mít mírně negativní dopad na veřejné rozpočty, který se kolem roku 2008 stabilizuje na střednědobě neutrální dopad těchto změn na veřejné rozpočty v České republice. V tomto kontextu se tedy nejedná ze střednědobého hlediska o zvýšení daňového zatížení, ale jedná se o pokus restrukturalizovat daňové zatížení tak, aby se snížilo daňové zatížení ekonomicky aktivních jednotek, ať už to jsou rodiny s dětmi, nebo podnikatelské subjekty.

Současně s těmito změnami, které byly schváleny v rámci komplexního pozměňovacího návrhu v rozpočtovém výboru, byl rovněž schválen návrh na jednorázové sociální kompenzace. Tyto jednorázové sociální kompenzace mají zejména nízkopříjmovým rodinám v letošním roce kompenzovat dopady, které jsou spojeny se změnami DPH, které se mohou projevit v cenách komodit, zboží a služeb, kterých se tyto změny dotýkají. Kompenzace jsou tedy vztaženy k celkovým změnám v DPH a v oblasti spotřebních daní tak, jak jsou v letošním roce realizovány, a jsou založeny na tom, že bude k 1. červnu 2004 vyplacen jednorázový dětský přídavek 2000 Kč na každé dítě v rodině, která splňuje nárok na vyplácení dávky přídavků na děti, a k 1. červnu letošního roku bude vyplacen jednorázový mimořádný důchod ve výši 1000 Kč. Současně se od 1. května zvyšuje rodičovský příspěvek o 1000 Kč měsíčně. Rovněž vláda předpokládá, že při rozhodování o výši valorizace důchodů k 1. lednu 2005 přihlédne při rozhodnutí o výši valorizace k rozsahu daňových změn v letošním roce a k tomu, jak se tyto daňové změny promítly do cen, a k tomu, jak se tyto daňové změny promítly do spotřebního koše rodin důchodců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP