(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím paní poslankyni Evu Dundáčkovou, která je další přihlášenou do podrobné rozpravy. Pak bude mluvit pan poslanec Plachý a hlásí se ještě pan poslanec Braný. Takové je pořadí.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych na úvod řekla, že jsem velmi zklamána průběhem hlasování ve sněmovně a způsobem, jakým se sněmovna k projednávání tohoto tisku postavila, neboť poslancům ústavně právního výboru, jehož názoru si v dřívějším období Poslanecká sněmovna přece jen považovala, nebylo umožněno diskutovat nad podanými návrhy, resp. diskuse může být toliko následná, a to nad jednotlivými alternativami předloženými v tuto chvíli sněmovně. Já považuji takovýto způsob legislativní práce za velmi nesprávný, ba dokonce pochybný. Velmi zvažuji, zda ještě někdy budu hlasovat pro přikázání jakéhokoliv zákona ústavně právnímu výboru k projednání, protože není-li umožněna podrobná rozprava ústavně právnímu výboru nad některými tisky, pak nemá vůbec smysl, aby sněmovna jakýkoliv tisk ústavně právnímu výboru přikazovala. Podotýkám, že se to nestalo poprvé.

Nyní mi dovolte, abych přečetla dva alternativní návrhy, které vycházejí oba z diskuse, která byla vedena na půdě advokátní poradny. Jeden jsem měla předložený už při původním projednávání, připravený k předložení ústavně právnímu výboru a musím jej teď načíst v plném znění, řekněme mu varianta A. Pak předložím ještě variantu B, kterou jsem dostala k dispozici včera.

Varianta A.

1. Vypustit v návrhu § 1a odst. 7 písmeno j) a v § 4 odst. 7 slovo "advokát".

2. Vložit za ustanovení § 1 odst. 7 nový odstavec 8, který zní takto:

"(8) Advokát je povinnou osobou podle tohoto zákona za podmínek stanovených v ustanovení § 4 odst. 9 až 14." Dosavadní odstavce 8 až 10 označit jako odstavce 9 až 11.

3. Na závěr ustanovení § 4 vložit další odstavce 9 až 14, které znějí takto:

"(9) Peníze nebo cenné papíry přijaté advokátem při výkonu advokacie jménem klienta vede advokát na zvláštním účtu u banky nebo osob uvedených v zákoně. O povinnostech vyplývajících pro advokáta ze zákona advokát klienta vždy poučí.

(10) O přijetí peněz nebo cenných papírů sepíše advokát protokol, který musí obsahovat údaje potřebné k identifikaci klienta. Protokol přiloží ke smlouvě o vedení zvláštního účtu u banky nebo ke smlouvě uzavřené s osobou uvedenou v zákoně.

(11) Převezme-li advokát při výkonu advokacie jménem klienta ke správě jiný majetek klienta, je povinen vyhotovit o tom protokol s náležitostmi uvedenými v odstavci 10.

(12) Do doby vydání peněz nebo cenných papírů nebo jiného majetku klienta klientovi nebo jím určené osobě náleží peníze nebo cenné papíry klientovi. O vydání peněz nebo cenných papírů nebo jiného majetku klienta určené osobě advokát klienta vyrozumí.

(13) Protokol, kopie předložených dokladů, originál plné moci, popřípadě další související listiny, uchovává advokát po dobu nejméně 10 let po uskutečnění obchodu.

(14) Ustanovení odstavců 9 až 13 se nevztahuje na advokáta, pokud hodnota obchodu nepřevyšuje 15 000 eur.

Čtvrtý návrh z této série označené jako varianta A.

4. V § 21 odst. 7 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, se na závěr ustanovení vkládá věta: "porušením povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem, nebo kterou na sebe advokát smluvně převzal, není plnění povinnosti podle zvláštního právního předpisu x/."

Následuje odkaz x na poznámku pod čarou. Poznámka pod čarou zní: x/ zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

To je konec varianty A.

 

Dovolte mi, abych načetla ještě variantu B pozměňovacích návrhů.

K čl. I bod 2:

1. V § 1a odst. 7 písmena j) a k) znějí:

"j) advokát, pokud poskytuje právní služby spočívající v jednání jménem klienta nebo na jeho účet při

1. obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo podniku,

2. správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku klienta, včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti s uzavřením smlouvy o zřízení účtu u banky nebo smlouvy o stavením spoření,

3. získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání obchodní společnosti, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu, či nikoliv,

4. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku,

k) notář nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, pokud v souvislosti s obchodem jedná jménem nebo na účet, pomáhá mu plánovat nebo vykonat obchod, anebo notář, přijal-li do notářské úschovy peníze nebo cenné papíry v souvislosti s obchodem.".

Další pozměňovací návrh.

V § 1a odst. 7 se doplňuje písmeno l), které zní:

"l) právnická nebo fyzická osoba neuvedená pod písmeny a) až k), pokud je podnikatelem, jestliže v rámci jednotlivého obchodu nebo dražby přijímá platbu v hotovosti v hodnotě převyšující částku 15 000 eur.".

Další pozměňovací návrh.

V článku I se za bod 39 vkládá lnový bod 40, který zní:

"40. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní: "§ 13a

(1) Ustanovení § 4 odst. 1, § 8 odst. 1 se nepoužijí u advokáta, pokud jde o informace o klientovi, které získal od klienta nebo jakýmkoliv jiným způsobem během nebo v souvislosti s

a) jednorázovou právní poradou nebo následným ověřováním právního postavení klienta,

b) obhajobou klienta v trestním řízení,

c) zastupováním klienta v řízení před soudy, orgány veřejné správy nebo jinými orgány,

d) zastupováním klienta v rozhodčím nebo jiném obdobném řízení

e) poskytováním jakýchkoliv právních porad týkajících se řízení uvedených pod písmeny b) až d), bez ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena, či nikoliv, anebo ukončena.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nepoužije, pokud je nebo vzhledem ke všem okolnostem může být advokátovi předem známo, že klient žádá právní poradu za účelem legalizace výnosů nebo za účelem financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací anebo pokud se advokát sám takové činnosti účastní.

(3) Oznámení podle § 4 učiní advokát České advokátní komoře (dále jen "Komora"). Komora oznámení advokáta přezkoumá za účelem zjištění, zda oznámení má všechny náležitosti uvedené v § 4; pokud oznámení tyto náležitosti nemá, Komora na to advokáta upozorní. Komora postupuje tak, aby oznámení bylo ministerstvu doručeno do pěti kalendářních dnů od zjištění obchodu. Spolu s oznámením je Komora oprávněna předložit ministerstvu i své vyjádření.

(4) Ustanovení § 7 odst. 5 věta první, § 8 odst. 3, § 9 a § 12 se u advokátů nepoužije; v případě, že poruší nebo nesplní povinnost uloženou tímto zákonem advokát, dá ministerstvo nebo orgán uvedený v § 8 odst. 3 ministru spravedlnosti nebo Komoře podnět k zahájení kárného řízení podle zvláštního právního předpisu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP