(14.30 hodin)
(pokračuje Křeček)

6. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který zní - § 56a: 1. Peníze, cenné papíry nebo jiný majetek přijatý advokátem do správy je advokát povinen uložit bez odkladu na zvláštní účet u banky nebo u jiné obdobné osoby oprávněné k přijímání vkladů nebo ke správě cenných papírů nebo jiného majetku podle zvláštních právních předpisů. 2. Klient je povinen uhradit advokátovi náklady spojené se správou majetku uvedeného v odst. 1. 3. Smlouvu o správě majetku, kopie klientem předložených dokladů, plnou moc udělenou advokátem, případně další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku podle předchozích odstavců uschovává advokát po dobu deset let od ukončení správy. 4. Podrobnosti o povinnostech advokáta podle předchozích odstavců stanoví stavovský předpis.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Doležala a další je na řadě pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedo. Dovolím si přečíst jenom kraťoučký pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 260, a je to jako doplnění pozměňovacích návrhů, které nám byly rozdány panem zpravodajem, panem poslancem Braným na stůl, takže kdyby náhodou on od toho ustoupil, tak si pozměňovací návrhy tímto osvojuji, jelikož jsou to všechno pozměňovací návrhy, které prošly rozpočtovým výborem, a pak nebylo schváleno závěrečné usnesení.

Teď můj doplňující pozměňovací návrh čítající dva body. První bod je - v části první článku I bodu 2 § 1a odst. 7 písm. h) se slova "nebo účetní, pokud příslušnou činnost vykonávají jako podnikatel" vypouštějí. Za druhé. V části první článku I bodu 10 se slova "externího účetního" vypouštějí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Nyní bych poprosil pana poslance Doktora a pak paní poslankyni Dundáčkovou. Ale pan poslanec Doktor má zřejmě delší návrh.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji, pane předsedo, za udělené slovo. Předem avizuji vcelku rozsáhlý pozměňovací návrh, respektive komplexní pozměňovací návrh části zákona, která se týká změny zákona o loteriích a jiných podobných hrách a změny zákona o správních poplatcích. Myslím si, že je to korektní sdělení ostatním členům Poslanecké sněmovny. Bohužel je to doklad toho, že případná procedura, kdybychom zvolili formu jednání na půdě ústavně právního výboru, by nás oprostila této časové prodlevy. Pustím se do práce.

Jinými slovy část druhá návrhu zákona změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách a změna zákona o správních poplatcích část druhá článek 4. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 3501/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. se mění takto:

Odst. 1. V § 4 odst. 2 včetně poznámky pod čarou zní: Odst. 2. Povolení se vydá, jestliže žadatel splňuje podmínky vyplývající z tohoto zákona o provozování loterií a jiných podobných her, je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování, včetně řádného technického vybavení, a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu v závislosti na nejvyšší povolené výhře, včetně kumulovaného jackpotu. Odvod na veřejně prospěšné účely, dále jen část výtěžku, se vypočítává z výtěžku dle odst. 3 bez odpočtu vlastních nákladů.

Pro úplnost uvádím pro pana zpravodaje, jemu předám tabulku, ale aby nebylo jaksi možné vznést výtku proti mému postupu, není možné tady manipulovat s tabulkou, která je nedílnou součástí tohoto pozměňovacího návrhu, uvádím, že čísla v ní uvedená jsou 5, 10, 15, 20, 30 a 40 % a výše výhry je od 0,001 až do sta v šesti sloupcích, které předám panu zpravodaji.

Dále pozměňovací návrh zní: Odvod z části výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje podmínku stanovenou zvláštním předpisem. Odrážka 3 pod čarou zní: § 19 odst. 1 písm. g) zákona ČNR 586/1992 Sb., o dani z příjmu, atd.

Odstavec 2, tedy druhý pozměňovací návrh. V § 4 odst. 3 se za slova "státního dozoru" udělá čárka a vkládají se slova "odvody na veřejně prospěšné účely".

Třetí odrážka, třetí pozměňovací návrh. V § 4 odst. 6 zní: Odst. 6. Loterii a jiné podobné hry může provozovat:

a) stát (ministerstvo nebo jím pověřená organizační složka státu),

b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her. Základní kapitál akciové společnosti činí: a) minimálně 10 miliónů Kč u her podle § 2 e), b) minimálně 50 miliónů korun u her podle § 2 písm. g), h) a i), c) minimálně 100 miliónů korun, pardon, podle § 2 písm. a), c), d), f), j) a podle § 50 odst. 3. Základní kapitál nesmí být snížen pod stanovenou minimální hranici po celou dobu platnosti povolení. Emisní kurs akcií do minimálně výše základního kapitálu musí být splacen pouze v penězích.

Odrážka 4 neboli čtvrtý pozměňovací návrh. V § 4 odst. 7 zní: Povolení může být vydáno pouze právnické osobě, která loterii nebo jinou podobnou hru provozuje nebo jejíž akcionář nebo akcionáři držící alespoň 50 % akcií prokáží praxi v oboru loterií a jiných podobných her nejméně: a) jeden rok u her podle § 2 písm. d), e), f), g) a k), b) tři roky u her podle § 2 písm. a), c), h), i), j) a podle § 50 odst. 3. Ministerstvo financí může upravit bližší podmínky obecně závazným předpisem.

Odrážka 5, pátý pozměňovací návrh. V § 4 odst. 8 zní: Provozování sázkových her mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím orgánem uvedených v § 2 písm. i) je zakázáno.

Odstavec 6, respektive odrážka 6, šestý pozměňovací návrh. V § 4 v odst. 11 se vypouští poslední věta: "Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku."

Sedmý pozměňovací návrh. V § 4 písm. a) se za odst. 4 vkládají nové odst. 5 a 6, které znějí:

Odst. 5. Žadatel, který o povolení k provozování loterie žádá poprvé, musí ministerstvu předložit: a) prohlášení vydané příslušným finančním úřadem o tom, že on sám i jeho akcionáři a fyzické osoby, které jsou jeho statutárními orgány, mají splněné daňové i jiné finanční povinnosti vůči státu, b) prohlášení potvrzené místně příslušným finančním úřadem o původu peněžních prostředků použitých na úhradu akcií podle § 4 odst. 6 a uhraje jistoty podle § 4 písm. b) odst.1. V případě, že žadatel upsané akcie neuhradil z vlastních zdrojů a použil cizích zdrojů na překlenutí prostřednictvím úvěru, musí žadatel obdobným způsobem doložit jejich původ.

Odst. 6 zní: Žadatelé o opakované povolení a provozovatelé loterií jsou povinni ministerstvu vždy do 31. října každého kalendářního roku předložit doklady potvrzující bezúhonnost podle odst. 1 a podklady uvedené v odst. 4 vztahujíce k předcházejícímu kalendářnímu roku.

Osmý pozměňovací návrh. V § 4 písm. b) odst. 1 zní: K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky stanovenou peněžitou částku, dále jen jistota.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP