(14.20 hodin)
(pokračuje Plachý)

Dovolte krátké odůvodnění. Stávající právní úprava stanoví jako překážku pro vydání zvláštního povolení, § 13, povolení k provozování daňového skladu, § 19, povolení k opakovanému přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, § 22, a povolení k prodeji za ceny bez daně, § 36, již samotný průběh konkursního či vyrovnacího řízení podle zvláštního právního předpisu. Tato úprava je nesystémová a neodpovídá způsobu, jakým je obdobný problém řešen v jiných zákonech. Například v případě zániku pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v případě zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích, § 10 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., anebo v případě nesplnění kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy jsou příslušné účinky vždy vázány na prohlášení konkursu, resp. na zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. Konkursní řízení je zahájeno již dnem podání návrhu na prohlášení konkursu, tedy v okamžiku, kdy ještě není způsobem uvedeným v § 12a zákona č. 328/1991 Sb. osvědčeno, zda jsou splněny podmínky pro prohlášení konkursu. Stávající právní úprava tak celnímu ředitelství neumožňuje vydat příslušné povolení například v případě, že proti navrhovateli je podán věřitelem návrh na konkurs na základě nepřesných údajů o majetkové situaci navrhovatele, dále věřitelem, jehož pohledávku navrhovatel rozporuje, anebo jen věřitelem ze spekulativních důvodů. Je tedy v souladu s právní úpravou ve shora uvedených obdobných případech a zejména v souladu s § 12a zákona o konkursu o vyrovnání, aby existence překážky pro vydání povolení byla i v zákoně o spotřební dani vázána až na prohlášení konkursu, s účinky dle § 13 odst. 6 zákona o konkursu a vyrovnání, anebo na zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, jak se upravuje v navrhované úpravě.

Stanovit vyrovnací řízení jako překážku pro vydání příslušného povolení dle zákona o spotřebních daních je v přímém rozporu se specifickým charakterem vyrovnacího řízení dle § 46 a následujících zákona o konkursu a vyrovnání. Podstatou vyrovnacího řízení je, aby dlužník mohl pokračovat ve své podnikatelské činnosti a aby svou činností aspoň zčásti vyrovnal své závazky vůči věřitelům. Stávající znění zákona o spotřebních daních proto znemožňuje uživateli, výrobci vybraných výrobků, oprávněnému příjemci, resp. prodejci vybraných výrobků projít procesem vyrovnání a využít tak právního institutu umožňujícího uspořádání majetkových poměrů dlužníka způsobem přijatelným pro věřitele a rychlejším a méně nákladným, než je tomu v konkursním řízení. Navrhovaná novela proto vyrovnací řízení jako překážku pro vydání příslušného povolení vypouští a odstraňuje tak zjevnou diskriminaci, kterou stávající zákon o spotřebních daních vytvořil ve vztahu ke shora uvedeným subjektům, usilujícím o vyrovnání se svými věřiteli.

Dámy a pánové, omlouvám se za to, že řadím do tohoto zákona problematiku spotřebních daní, ale jde o záchranu konkrétních podniků, kterým hrozí likvidace. Děkuji za vaši podporu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Já poprosím pana poslance Stanislava Křečka. Další, kdo vystoupí, bude pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedo, vážená vládo, dovolte, abych načetl pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy Koudelky. Důvodem, který řeknu před načtením, je to, že advokátní komora znovu projednala celou záležitost a poněkud zpřesnila některé věci. Je to ovšem nad rámec legislativně technických úprav, nicméně je to zpřesnění toho návrhu, který tady kolega Koudelka signalizoval.

Takže ta změna zní: článek VIII., zákon č. 85, o advokacii, v dalším znění:

1. Za § 25 se vkládají nové paragrafy 25a a 25b, které včetně poznámky pod čarou znějí:

§ 25a

Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadovaného zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal a jednající osoba ji před advokátem vlastnoručně podepsala (dále jen "prohlášení o pravosti podpisu").

2. Prohlášení o pravosti podpisu musí být vyhotoveno na listině nebo na listině s ní pevně spojené a musí obsahovat a) běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, b) jméno, příjmení, bydliště, případně místo pobytu jednající osoby a její rodné číslo, nelze-li rodné číslo zjistit nebo rodné číslo není, musí prohlášení o pravosti podpisu obsahovat datum narození jednající osoby, c) údaj, jak byla zjištěna totožnost jednající osoby, d) prohlášení advokáta, že listina jím byla podepsána, e) datum a místo, kde bylo prohlášení o pravosti podpisu advokátem učiněno, f) jméno a příjmení advokáta, jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátů a jeho podpis.

3. Advokát je povinen předložit komoře při prvním jím učiněném prohlášení o pravosti podpisu vzor svého podpisu, který musí být úředně ověřen. Úřední ověření podpisu advokáta nemůže být prohlášením o pravosti podpisu nahrazeno.

4. Advokát je povinen vést evidenci o všech jím učiněných prohlášeních o pravosti podpisu formou knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, kterou vydá komora advokátovi za úplatu nepřesahující náklady na její pořízení.

5. Podrobnosti o povinnostech advokáta podle předchozích odstavců stanoví stavovský předpis.

§ 25b

Advokát zapůjčí příslušný svazek knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, případně umožní pořízení opisu nebo výpisu z tohoto svazku komoře, Ministerstvu financí při výkonu jeho působnosti podle zvláštního právního předpisu o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, - Poznámka pod čarou: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - soudu, orgánu činném v trestním řízení nebo znalci, který byl ustanoven v řízení před státním nebo jiným orgánem, pokud znalec nemůže podat znalecký posudek bez seznámení se s ním.

Odst. 2. V paragrafu 46 odstavec 4 zní: Kontrolní radě přísluší dohlížet nad dodržováním tohoto zákona, zvláštních právních předpisů, pokud souvisejí s výkonem advokacie nebo s činností komory, jakož i stavovských předpisů jinými orgány komory, zaměstnanci komory, advokáty, evropskými advokáty, advokátními koncipienty. Advokáti, evropští advokáti, advokátní koncipienti jsou povinni předložit s poskytováním právních služeb, nebo není-li to dost dobře možné, umožnit členům kontrolní rady přístup k nim; stejnou povinnost mají jiné orgány komory a zaměstnanci komory, pokud jde o písemnosti nebo jiné dokumenty vzniklé v souvislosti s jejich činností.

3. § 46. Za odstavec 4 se vkládá nový odstavec 5 který zní: (5) Kontrolní rada přijímá od advokátů oznámení podle zvláštního právního předpisu, zajišťuje jejich soulad s právními předpisy o jejich předání Ministerstvu financí, podrobnosti stanoví právní předpis.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

5. V paragrafu 54 odst. 1 věta druhá se za slovo vykonat vkládají slova: alespoň v Praze a v Brně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP