(12.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Tento návrh zákona o dluhopisech ve svém ustanovení vychází z obecné úpravy, jak je navrhována v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu; je tedy s přijetím tohoto návrhu zákona úzce provázána.

Návrh zákona definuje následující nejdůležitější cíle. Cílem je reagovat na změny obsažené v návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, lépe formulovat ustanovení tak, aby to přispělo k jejich jednoznačnosti a srozumitelnosti. Cílem je upravit nově systematiku zákona. Jednoznačně definovat, co je dluhopis vydávaný v České republice, který musí být vydán podle tohoto zákona. Definovat u osoby emitenta určité záruky bezpečnosti investice. Cílem je rovněž zpřísnit a rozšířit povinné údaje emisních podmínek dluhopisů a jednoznačně vymezit postup Komise pro cenné papíry při jejich schvalování. Lépe upravit povinnost uveřejňování emisních podmínek, zpřesnit pravidla konání schůze vlastníků dluhopisů a institutu společného zástupce vlastníka dluhopisu. Upravit ustanovení týkající se hypotečních zástavních listů a konečně stanovit nově podmínky pro vydávání komunálních dluhopisů.

Návrh zákona obsahuje dvě zmocnění k vydání vyhlášky. Prvá vyhláška má stanovit náležitosti žádosti o souhlas k vydání komunálních dluhopisů a příloh k žádosti, druhá vyhláška má upravit obsah evidence zákonného krytí hypotečních základních listů, způsob vedení této evidence a její náležitosti a obsah.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí a požádám zpravodaje pana poslance Vlastimila Tlustého, aby uvedl zpravodajskou zprávu pro prvé čtení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi co nejstručněji splnit zpravodajskou povinnost. Já samozřejmě Poslanecké sněmovně nemohu doporučit tento postup, při kterém jsou dluhy státu kryty čím dál větším vydáváním státních dluhopisů. Chci upozornit, že na jednání rozpočtového výboru se vážně projednávala informace o zvyšujících se nákladech na emise státních dluhopisů. Chtěl bych upozornit celou Poslaneckou sněmovnu, že zvyšování ceny státních dluhopisů je prvním signálem trhu na to, že jich je opravdu hodně a že v budoucnosti se musí Česká republika připravit na případné potíže, které nebudou spočívat jenom v rostoucích nákladech na tzv. dluhovou službu a úroky placené za emise těchto dluhopisů.

Pro zodpovědné hospodáře je tohle dost velké varování, nicméně předpokládám, že ještě nějakou dobu bude tato vládní koalice prosazovat řešení státních dluhů pouze a právě touto cestou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Tlustému za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím takový zájem, proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Vzhledem k tomu, že se změnily poměry ve sněmovně, nejdříve vás odhlásím a požádám vás všechny o novou registraci, abychom zjistili přesný počet poslanců, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu. - Potřebné kvorum máme.

 

Zahajuji hlasování 295. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 295. Z přítomných 125 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh vládního návrhu zákona o dluhopisech, sněmovní tisk č. 524 byl přikázán rozpočtovému výboru. Zároveň končím bod č. 60.

 

Budeme pokračovat bodem č. 61, kterým je

 

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
/sněmovní tisk 525/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předloží návrh místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Než se ujme slova, požádám zase o výměnu zpravodaje, protože zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Martin Kocourek.

Prosím, pane místopředsedo vlády, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové. Součástí navrhovaného zákona je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku. Návrh zákona novelizuje 39 platných zákonů. V naprosté většině navrhovaných změn se jedná o změny terminologií. Návrh implementuje dále některá dosud nezahrnutá ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a systémech vypořádání obchodu s cennými papíry.

Dovoluji si požádat o jeho propuštění do dalšího projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí Bohuslavu Sobotkovi a nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Budu velmi stručný, neboť naváži opět na pana ministra a chtěl bych říci, že tisk 525 je logickým vyústěním nových zákonů, které jsme projednávali před chvílí, a pokud jsme propustili tři předcházející zákony do druhého čtení, tak doporučuji i tisk 525, který je odrazem těchto zákonů, propustit do druhého čtení taktéž.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Nemám žádný návrh z obecné rozpravy, budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání. Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, kdo má jiný návrh. Tady je situace, která je vyvolána předloženými návrhy. Není žádný jiný návrh. Proto přistoupíme k hlasování.

 

A to k hlasování pořadové číslo 296, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 296. Z přítomných 137 pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a končím bod č. 61.

Tím jsme vyčerpali program dnešního dopoledního jednání. Vyhlásím nyní polední přestávku, kterou bychom ukončili, jelikož jsme skončili přeci jenom o chviličku dříve - ve 13.45 by začalo odpolední jednání, a to běžným programem podle pořadu schůze. To znamená, budeme začínat bodem č. 24, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 260. Budeme ho projednávat ve druhém čtení. Poté budeme pokračovat dále podle předloženého a schváleného programu schůze.

 

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP