(12.20 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Jinými slovy chci říci, že v rámci druhého čtení avizuji, že bude nutné vyvolat diskusi zejména o těchto tématech, jako je vlastnictví cenných papírů a registrace, nová úprava vypořádacího systému, nová úprava systému evidence cenných papírů, dále postavení centrálního depozitáře, který nahradí Středisko cenných papírů, dále Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Předmětem diskuse zcela jistě bude i regulace kapitálového trhu a kompetence regulátorů na něm.

Tolik zmíním na úvod a znovu zdůrazňuji, že doporučuji propustit tisk 522 do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se tedy, kdo se hlásí z místa. Nevidím zájem o přihlášku do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Nepadl návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme tedy rozhodovat pouze o přikázání výborům.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Protože se změnily počty ve sněmovně, já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými registračními kartami.

 

Až dosáhneme potřebného kvora, zahájím hlasování pořadové číslo 293, kdy budeme rozhodovat o přikázání předloženého návrhu tisku 522, vládního návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, k projednání rozpočtovému výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 293 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 293 z přítomných 118 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru.

 

Děkuji předkladateli i zpravodajovi, ale žádám, aby zůstali u stolku zpravodajů, protože budeme pokračovat bodem číslo 59.

 

Bod číslo 59 je

 

59.
Vládní návrh zákona o kolektivním investování
/sněmovní tisk 523/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, předmětem tohoto návrhu zákona je také především harmonizace. Tento návrh zákona zapracovává příslušné směrnice rady z roků 1995 - 2002. Zásadní změny, které ten zákon přináší, jsou zejména tyto: úprava dvou kategorií fondů kolektivního investování, a to standardních fondů, které vyhovují požadavkům pro jednotný evropský pas, a speciálních fondů, které jsou upraveny pouze na úrovni národní legislativy, a tudíž se na ně nevztahují výhody jednotného evropského pasu. Dále rozšíření předmětu podnikání investičních společností, která (?) nově může obhospodařovat majetek zákazníka, což je investiční služba, kterou dosud může vykonávat pouze obchodník s cennými papíry, a poskytovat jako službu pro jinou investiční společnost činnost související s kolektivním investováním. Další změny rozšiřují druhy majetku, do kterého mohou investovat fondy kolektivního investování, a nově se upravuje rozkládání rizika spojeného s kolektivním investováním. Posilují se pravomoci depozitáře jednotky kolektivního investování a zvýšení jeho odpovědnosti.

Návrh zákona byl - tak jako doprovodné zákony - připraven ve spolupráci s pracovní skupinou, jejímiž členy byli zástupci Komise pro cenné papíry, Unie investičních společností, Asociace pro kapitálový trh a Bankovní asociace. Zákon o kolektivním investování nahradí stávající zákon z roku 1992 o investičních společnostech a investičních fondech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj shrnul, že pan ministr nám představil v podstatě nový koncept a nový zákon. Já bych na to navázal tím, že bych spíš zmínil důvody, které k předložení tohoto návrhu zákona vedly, neboť v současné legislativě upravující podnikání investičních společností a fondů jsou tyto největší nedostatky:

Současná legislativa reguluje pouze určitou výseč možných způsobů kolektivního investování a v důsledku toho je shromažďování peněžních prostředků jiným způsobem podle stávající právní úpravy těžko postižitelné. Dalším nedostatkem současné právní úpravy je, že úprava způsobu investování - zejména limity pro rozložení a omezení rizika a informační povinnosti nejsou v souladu se směrnicemi Rady Evropských společenství. Dalším nedostatkem, který vedl k předložení této nové právní úpravy, je, že některá ustanovení, jako například ustanovení upravující smlouvu o obhospodařování a statut, jsou příliš podrobná a neponechávají smluvním stranám potřebnou míru smluvní volnosti. Dalším nedostatkem stávajícího stavu je, že jsou nedostatečně upraveny podmínky reklamy a prodeje akcií vydávaných investičním fondem a podílových listů podílového fondu, delegace některých činností na třetí osoby, vedení evidence vlastníků akcií a podílových listů, vymezení pravomocí a odpovědností depozitáře.

Dalším problémem, který tento nový zákon řeší, je, že v současné době je problematicky v zákoně o investičních společnostech a fondech upraveno podnikání zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním na území České republiky, neboť poslední novela zákona o investičních společnostech a fondech, která nabyla účinnosti v roce 2001, umožnila zahraničním osobám zabývajícím se kolektivním investováním podnikat na území České republiky nejen formou zřízení pobočky, ale i formou přeshraničního poskytování služeb, a to aniž by zákon ukládal zahraničním osobám, které investují na území České republiky, stejné informační povinnosti, jaké mají domácí subjekty.

Tolik z mého pohledu k důvodům, které vedly k předložení tohoto nového zákona. Charakteristiku nového zákona představil pan ministr a já v této chvíli nemám co dodat a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona o kolektivním investování propustila do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Martinu Kocourkovi za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat pouze návrhy na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, kdo má jiný návrh. Nevidím.

 

Přistoupíme k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 294. Myslím, že počet 126 odpovídá přítomným, proto zahájím hlasování 294 a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 133 pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Končím bod číslo 59, tisk 523, vládní návrh zákona o kolektivním investování.

 

Dalším bodem našeho programu podle schváleného pořadu je bod číslo

 

60.
Vládní návrh zákona o dluhopisech
/sněmovní tisk 524/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova. Zároveň žádám, aby u stolku zpravodajů vyměnil pana kolegu Kocourka pan poslanec Vlastimil Tlustý.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP