(12.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Konstatuji, že jsme přikázali tisk 506, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, výboru rozpočtovému a výboru hospodářskému. Lhůta k projednání byla ponechána beze změny.

Hlásí se ještě pan kolega Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, navrhl bych u sněmovního tisku 504 revokovat usnesení o zkrácení lhůty k projednání. A protože jsem hlasoval pro, zpochybňuji toto hlasování, aby všechny tyto body a sněmovní tisky 504, 505 a 506 mohly být projednány současně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Miloslavu Vlčkovi. A protože hlasoval pro, má právo navrhnout revokaci, nejde o zpochybnění hlasování, ale o návrh na opakování hlasování. Důvod je nasnadě.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 291, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo tedy souhlasí s revokací. Kdo je proti. Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 291 z přítomných 167 pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Rozhodneme tedy znovu o změně ve zkrácení lhůty k projednání v tisku 504, bod 55. Lhůta byla původně zkrácena o 20 dnů, při revokaci budeme hlasovat o změně a lhůta k projednání bude podle jednacího řádu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 292 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 167 pro 155, proti 3.

 

Nyní se ptám pana kolegy Karla Vymětala, jestli trvá na hlasování o prodloužení lhůty k projednání, když nebyla prodloužena lhůta k projednání ani u bodů 56 a 57. Netrvá na tomto návrhu, bude tedy zachována lhůta původní a nemusím dát hlasovat, protože jsem tento návrh prohlásil za nehlasovatelný.

Tím končím projednávání bodů 55, 56 a 57. Děkuji panu ministrovi financí a děkuji oběma zpravodajům.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod

 

58.
Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu
/sněmovní tisk 522/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Pane místopředsedo, ujměte se, prosím, slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, vláda 12. listopadu letošního roku schválila soubor zákonů, které se týkají kapitálového trhu a dluhopisů. (Velký hluk v jednací síni - odchod řady poslanců ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já vás ještě přeruším. Požádám sněmovnu o klid. Pokud jste se Celní správou tak rozrušili, debaty, prosím, veďte mimo sněmovní síň. Prosím o to všechny kolegy, kteří si potřebují něco sdělit, a netýká se to tisku 522, aby tyto rozhovory nevedli v jednacím sále.

Zároveň žádám pana poslance Martina Kocourka, který je zpravodajem, aby zaujal místo u stolku zpravodajů mezitím, než se uklidní sněmovna.

Pane místopředsedo, můžete pokračovat.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vláda tedy předložila do Poslanecké sněmovny čtyři zákony. Základním pilířem tohoto balíku zákonů, které nově upravují legislativu kapitálového trhu a uvádějí ji plně do souladu s celou řadou směrnic Evropských společenství, je zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Návrh zákona obsahuje zejména následující úpravy:

úpravu otázky investičních služeb a poskytovatelů investičních služeb, tj. obchodníků s cennými papíry, včetně úpravy jednotné evropské licence,

úpravu investičních zprostředkovatelů, tj. osob, které pro banku, investiční společnost, fond nebo obchodníka s cennými papíry nabízejí investiční nástroje s tím, že nepřijímají od zákazníků peněžní prostředky ani investiční nástroje,

otázku veřejné nabídky cenných papírů trhu s investičními nástroji, vypořádacích systémů, evidenci investičních nástrojů včetně centrálního depozitáře cenných papírů a jím vedené centrální evidence zaknihovaných cenných papírů,

zabývá se otázkou ochrany kapitálového trhu a investorů, především informačních povinností a zákazu manipulace s trhem a také otázkou státního dozoru.

Do návrhu zákona jsou implementovány směrnice Evropských společenství, které upravují problematiku kapitálového trhu a byly platné v době předkládání návrhu zákona ve vládě. Přehled těchto směrnic je uveden v návrhu zákona v poznámce pod čarou č. 1 i v důvodové zprávě.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu by měl nabýt účinnosti dnem přistoupení České republiky k Evropské unii.

Dovoluji si požádat o propuštění tohoto návrhu do dalšího projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj k tisku 522, což je vládní návrh nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu, na úvod zdůraznil, že se jedná o velmi širokou oblast a materii, neboť podnikání na kapitálovém trhu je v současné době upraveno čtyřmi speciálními zákony, kterými jsou zákon o cenných papírech, zákon o dluhopisech, zákon o burze cenných papírů a Komisi pro cenné papíry. Dále je tato oblast upravena deseti prováděcími vyhláškami a dále 14 zákony, které tuto oblast upravují nepřímo. Tím chci jen dokreslit, o jak širokou legislativní a věcnou oblast se jedná.

Dále bych chtěl říci, že stávající právní úprava nevyhovuje tedy, jak jsem již zdůraznil, svou roztříštěností, nesystematičností, nejasností a nepřesnou harmonizací s právem Evropských společenství, což s sebou přináší řadu problémů v praxi a při poskytování konkrétních služeb na kapitálovém trhu. Z uvedených důvodů nám vláda předkládá tuto zcela novou právní úpravu.

Dále bych chtěl zdůraznit, že cílem této právní úpravy, je aby byla problematika kapitálového trhu a podnikání na něm soustředěna do jednoho zákona a aby převážná část zákona o cenných papírech byla do tohoto zákona převedena také.

Dále bych chtěl říci, že stávající zákon o dluhopisech bude nahrazen novým zákonem o dluhopisech, dále, že účelem nové právní úpravy je zejména systematické utřídění a zpřehlednění právní úpravy a dosažení plné slučitelnosti se směrnicemi Evropského společenství a upřesnění a sjednocení terminologie na kapitálovém trhu.

Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se zároveň zrušuje zákon o burze cenných papírů, zmíněný zákon o cenných papírech s výjimkou soukromoprávních ustanovení, která budou výhledově převzata do občanského zákoníku. A dále zákon o podnikání na kapitálovém trhu plně implementuje všechny platné směrnice Evropského společenství, které se této problematiky týkají a kterých je, mimochodem, celkem osm.

Závěrem bych chtěl říci, že doporučuji propustit tento návrh zákona do druhého čtení. Nicméně tím ale vůbec nechci říci, že tento návrh zákona je a bude bez problémů. Nicméně jsou tyto problémy jsou spíše věcně technického charakteru, ale nikoliv charakteru koncepčního.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP