(11.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, smyslem navržené právní úpravy, která byla připravována ve spolupráci se všemi dotčenými resorty, je posílit po vstupu České republiky do Evropské unie kontrolní funkce státu v různých odvětvích veřejné správy využitím odborných znalostí a personálních kapacit celních orgánů.

Ministerstvo financí vycházelo při přípravě návrhu z pojetí celní správy v zemích Evropské unie, to je, kdy celní orgány zabezpečují garanční úkoly spojené s dovozem a vývozem zboží, ke kterým nepochybně patří zajišťování příjmu výběrem cel, daně a jiných poplatků, jakož i další činnosti vycházející z mezinárodních prvků, jako je zahraniční obchod, mezinárodní spolupráce při ochraně veřejné bezpečnosti, ochraně zdraví obyvatelstva před nebezpečnými látkami, ochraně životního prostředí, ohrožené fauny a flóry či kulturního dědictví.

Prioritně jsou navrženy kompetence a činnosti, které by celní orgány vykonávaly například ve prospěch územních finančních orgánů, a to zejména formou poskytování takzvaných asistenčních činností při ochraně majetku a osob při výkonu jejich působnosti. Současně se předpokládá, že celní orgány budou sdílet některé stávající kompetence s jinými orgány státní správy, jakož že budou vytvářeny kompetence zcela nové, zejména v oblasti kontrolní činnosti nejrůznějšího charakteru.

Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o propuštění tohoto návrhu do dalšího projednávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a žádám zpravodaje poslance Miroslava Svobodu, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás v rámci úvodního slova zpravodaje seznámil s hlavními atributy návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě.

Ministerstvo financí vycházelo při přípravě komplexní legislativní úpravy kompetencí celních orgánů z toho, že by měly být prioritně navrhovány kompetence a činnosti, které by celní orgány vykonávaly k zajištění jiných činností, než které jsou v přímé působnosti Ministerstva financí, např. ve prospěch územních finančních orgánů, a to zejména formou poskytování servisu a služeb při ochraně majetku a osob při výkonu jejich působnosti. Současně se však předpokládá, že celní orgány budou sdílet některé stávající kompetence s jinými orgány státní správy, jakož že i budou vytvořeny kompetence zcela nové, a to zejména v oblasti kontrolní činnosti.

Dosah a dopad navrženého zákona o Celní správě se týká mnoha zákonů. Nemá smysl je nyní v jakékoliv posloupnosti předčítat, protože jsou samozřejmě specifikovány v tisku 506, který máte před sebou.

To je v tuto chvíli ode mne všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za zpravodajskou zprávu. Nyní nepřerušuji bod 57, ale otevírám sloučenou rozpravu k bodům 55, 56 a 57.

Eviduji první přihlášku do rozpravy pana kolegy Miloslava Vlčka. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, já budu velmi stručný. Navrhnu jen zkrácení doby projednávání o 20 dní, a to u tisků 504, 505 a 506. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, zkrácení lhůty k projednávání. Kdo další se hlásí? Pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, za normálních okolností vzhledem k tomu, že jde o významné zákony, o rozsáhlé zákony, bych hned v úvodu navrhl přerušit a odročit projednávání těchto bodů, a to protože tak rozsáhlou materii jsme dostali na poslední chvíli a nebylo možné ji před prvním čtením zvládnout. Jenom tisk 504, což je novela celního zákona, v podobě stávajícího znění s vyznačením úprav čítá 179 stran. Významný zákon o Celní správě České republiky řeší novou strukturu a náplň činnosti Celní správy. Bylo zde o tom hovořeno. Stejně tak obsahuje řešení dopadu na zaměstnanost, neboť z Celní správy jako celku odejde téměř 2000 pracovníků. Jsou tam řešeny otázky jejich zařazení do jiných funkcí. Poslední tisk 506 obsahuje novelu 23 zákonů souvisejících. Prostě je to velká spousta zákonů, které je třeba prostudovat, promyslet jejich vazbu a návaznost. Je to skutečně velice složitá materie.

Na druhé straně si uvědomuji, že termín vstupu do Evropské unie se blíží, a mohl bych vyjádřit jen lítost, že vládě se nepodařilo nám tyto tisky předložit před měsícem, abychom si je mohli řádně prodiskutovat, promyslet a řádně projednat. Jsme takto vládou jako rukojmí dost často tlačeni k tomu, abychom velké a důležité zákony projednávali ve spěchu. Pak se nedivme, že veřejnost právem často kritizuje výsledky činnosti Parlamentu, protože Senát na tom není o nic lépe, a že nám vycházejí ne vždy dobré zákony a následují velice rychlé pokusy o novelizaci přijatých zákonů, čímž podle mého názoru do velké míry způsobujeme zaplevelování právního řádu, ve kterém se pomalu již nikdo nevyzná, ani právníci specialisté.

Já vím, že jsou to nutné zákony a že je třeba je přijmout. Chtěl bych v této souvislosti - právě proto, abychom se nedopustili v této významné oblasti chyb - navrhnout, aby byl dán větší prostor pro jednání ve výborech Poslanecké sněmovny, a z toho důvodu na rozdíl od kolegy Vlčka navrhuji, aby lhůta pro projednání ve výborech byla prodloužena o 20 dní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Vymětalovi a ptám se, jestli má někdo další zájem vystoupit ve sloučené rozpravě. Ano, pan kolega Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, možná že některé z vás zarazilo, že se hlásím k zákonům, které jsou o Celní správě. Jestli dovolíte, tak vám vysvětlím, proč se hlásím.

Hlásím se proto, že mocným škrtnutím pera například, dámy a pánové, změníme hranice územní působnosti celních úřadů. Znamená to například, abyste věděli, že průmyslová zóna Rudná u Prahy, která dnes je pod územní působností Celního úřadu Rudná, bude pod působností Kladna. Vážené dámy a pánové, jeden z důvodů lákání investorů a jeden z důvodů příchodu některých investorů do této zóny byla právě přítomnost celního úřadu v tomto místě. To není o vytváření velkých a zásadních investičních pobídek, to je o vstřícnosti státní správy.

Vážené dámy, vážení pánové, já si myslím, že jeden z pozitivních dopadů našeho vstupu do Evropské unie mělo být právě zrušení celnic, možná také zrušení celé řady úředních míst, a zatím jsme svědky toho, že se dublují funkce státu. Celní úřady budou paralelně pracovat na vážení a kontrole dálničních známek, budou paralelně pracovat s Ministerstvem kultury na vývozu kulturních hodnot, budou mít nové pravomoci ve výkonu státní památkové péče.

Vážené dámy, vážení pánové, víte, že když někdo dováží do této země mořské ryby, tak 24 hodin předem to musí ohlásit na příslušnou veterinární správu? Asi to nevíte. Já to shodou náhod vím, protože mořské ryby mám rád. Od účinnosti tohoto zákona to už nebude hlásit jenom veterinární správě, ale i bude to také hlásit Celní správě. Obě dvě mu budou moci dát pokutu ve správním řízení až 100 tis. Kč. Toto mimo jiné budou dopady tohoto zákona.

O dublování funkcí z hlediska životního prostředí ať už v zákoně o obalech, odpadech, či ochraně ovzduší si myslím své, protože si nemyslím, že celní odbornost je blízká odbornosti v ochraně životního prostředí.

Jsem přesvědčen, že opravdu jsme svědky umělého hledání funkcí pro tu část státu, která prostě - ať už chceme, nebo nechceme - naším vstupem do Evropské unie je výrazně omezena.

Vím, že dávat návrh na zamítnutí nebo vrácení k přepracování je zbytečné, a proto nás všechny ušetřím tohoto hlasování. Pouze bych apeloval na ty, kteří si myslí, že tak rychle spláchneme tyto tři materie ze stolu zrychleným projednáváním, aby se seznámili s textem, aby si opravdu zjistili, co znamená přesídlení sídla celního úřadu. Pro firmu to může být smrtící, věřte tomu.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP