(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Konstatuji, že tento tisk jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Končím bod č. 54.

Dalším bodem našeho jednání… S procedurální připomínkou pan kolega Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych navrhnout, aby sněmovna odsouhlasila spojenou rozpravu k bodům 55, 56 a 57. Jsou to všechno tisky, které se týkají výkonu celních služeb a vážou se mezi sebou na sebe. Myslím, že je rozumné, aby rozprava byla jen jedna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy.

 

Zároveň zahajuji hlasování pořadové číslo 268 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 268 z přítomných 165 pro 144, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Sloučili jsme rozpravu k bodům 55, 56 a 57. Postupovat budu tak, že po každém úvodním slově a slovu zpravodaje bod přeruším a po zpravodajské zprávě k bodu 57 otevřu sloučenou rozpravu.

 

Bod 55 našeho programu je

 

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb.,
celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády nám předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vstupem České republiky do Evropské unie se stanou základní komunitární předpisy v oblasti celnictví pro Českou republiku přímo vnitrostátně účinné. Z toho důvodu je nutné řadu ustanovení dosavadního celního zákona zrušit nebo odpovídajícím způsobem upravit tak, aby odpovídala terminologii komunitárního práva. Novelizovaný celní zákon musí rovněž obsahovat i úpravy těch oblastí činnosti celních orgánů, které komunitární právo ponechává národní právní úpravě, nebo je vůbec neupravuje, např. oprávnění povinnosti celníků, správní trestání, uplatnění procesně právních předpisů apod. V některých případech musí být vnitrostátní právní úprava podrobnější než úprava komunitární s ohledem na platné ústavní principy a potřeby praxe.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s právními akty Evropských společenství a lze ji označit za plnou harmonizaci v oblasti, kterou upravuje celní zákon.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi a nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloslav Vlček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 504. Tak jak pan ministr ve svém úvodním slově řekl, je potřeba přizpůsobit celní zákon 13/1993 Sb. evropskému právu, tudíž některé věci je potřeba přepracovat. I když tento materiál je velmi silný, tedy obsahově tlustá složka, je to víceméně technická norma, která upravuje některé výrazy, které tady pan ministr zmínil.

Z mého hlediska jako zpravodaje doporučuji propustit do druhého čtení a budu pak v obecné rozpravě navrhovat zkrácení doby projednávání o 20 dnů. Tím se přihlašuji do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Žádám zpravodaje, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a přerušuji bod č. 55.

 

Zahajuji bod

 

56.
Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 505/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, v důsledku vstupu České republiky do Evropské unie musí nutně dojít ke změnám v organizační struktuře celních orgánů, jakož i ke změnám v jejich věcné územní působnosti, neboť dojde ke zrušení hraničních celních kontrol s výjimkou mezinárodních letišť a snížení objemu zboží, u kterého bude ze strany celních orgánů prováděno celní řízení. Nové úkoly, které budou celní orgány po vstupu do Evropské unie plnit, včetně ochrany ekonomických zájmů jak Evropské unie, tak i zájmů národních, vedou k potřebě zkvalitnit metodické řízení celních orgánů a posílit úlohu výkonných celních orgánů. Z těchto hlavních důvodů je předkládán k projednání návrh zákona o Celní správě České republiky.

Chtěl bych Poslaneckou sněmovnu informovat o tom, že v souvislosti se vstupem do Evropské unie dojde také k významnému snížení počtu zaměstnanců Celní správy. Pravděpodobně více než 2000 zaměstnanců Celní správy bude muset postupně v letech, která budou následovat po vstupu do Evropské unie, z Celní správy odejít.

Celní správa již v souvislosti se schváleným zákonem o spotřební dani přebírá plně správu spotřební daně a tento návrh, který předkládáme, by měl plně zajistit funkčnost Celní správy, její logickou a efektivní organizační strukturu k tomu, aby mohla plnit všechny úkoly ať už v rámci jednotného celního prostoru Evropské unie, nebo v rámci prostoru České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí a žádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil se základními motivy vládního návrhu zákona o Celní správě České republiky.

Se vstupem České republiky do Evropské unie souvisí požadavek na kvalitativně vyšší úroveň práce výkonných celních orgánů, včetně potřeby důsledné ochrany ekonomických zájmů České republiky. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy obsažené v celním zákoně, kde Generální ředitelství cel je součástí Ministerstva financí, se navrhuje zřídit Generální ředitelství cel jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní působností a s podřízeností Ministerstvu financí. Stávající počet celních ředitelství jako výkonných orgánů druhé instance se navrhuje zachovat s tím, že návrh nově vymezuje jejich územní působnost. Navrhuje se zredukování počtu celních úřadů ze stávajících 91 na 54 v souvislosti se zrušením pravidelných celních kontrol na státních hranicích. V návrhu je koncipována Celní správa České republiky jako soustava celních orgánů a bezpečnostní sbor řízený celním ředitelem, což koresponduje s již schváleným zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Efektivní a řádné hospodaření s majetkem státu a rozpočtovými prostředky v celních orgánech vede k tomu, aby účetní jednotkou Celní správy České republiky bylo pouze Generální ředitelství cel, s tím, že příjmy a výdaje Generálního ředitelství cel budou obsaženy v rozpočtu kapitoly Ministerstva financí. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy je navrženo, aby rovněž Generální ředitelství cel bylo v případech celostátního nebo mezinárodního významu pověřeným celním orgánem ve smyslu § 12 odst. 2 trestního řádu.

Věcná působnost celních úřadů je oproti dosavadní právní úpravě obsažené v celním zákoně rozšířena o zabezpečení sběru dat, údajů a informací o obchodu uvnitř společenství, zabezpečení kontrolní a asistenční činnosti ve prospěch především územních finančních orgánů, dále o zajištění placení peněžitých plnění s cílem zlepšit stav v oblasti výběru a vymáhání peněžitých plnění uložených jinými správními úřady. V neposlední řadě je návrh věcné působnosti celních úřadů oproti dosavadní právní úpravě rozšířen o výkon finanční kontroly veřejných finančních podpor.

V této souvislosti je rovněž třeba upozornit na tu skutečnost, že nový zákon o spotřebních daních stanoví, že do věcné působnosti celního úřadu bude s účinností od 1. ledna 2004 náležet komplexní správa spotřebních daní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji. A bod č. 56 přerušuji a zahajuji zároveň bod číslo

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
/sněmovní tisk 506/

 

Jak předkladatel, tak zpravodaj jsou totožní, takže z pověření vlády znovu předloží tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě, sněmovní tisk 506, místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP