(11.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Takže tady můžeme snít sen o jednotném zdanění stavebních prací v oblasti DPH. Evropské unii to bude trvat ještě několik let. Rozhodně Česká republika bude aktivně podporovat to, aby se v oblasti DPH reformy dělaly a aby u položek, u kterých to pokládáme za rozumné, tyto položky byly uvedeny ve snížené sazbě.

Pokud se zde objevila kritika na celkovou míru zdanění v oblasti daně z přidané hodnoty, pak bych chtěl poukázat na to, že jakýkoliv krok v oblasti sbližování znamená nejenom snížení horní sazby, ale pro to, aby to nemělo katastrofální důsledky na veřejné rozpočty, je, pokud je zde požadavek na sbližování, nutno učinit pohyb i u snížené sazby. Pokud se podíváte na položky, které jsou uvedeny ve snížené sazbě, pak jsou to především potraviny. Jsou to léky, jsou to zdravotní pomůcky, jsou to knihy, je to tisk. A to jsou věci, u kterých je velmi složité, abychom takto jedním škrtem pera zvýšili tuto sazbu na 15 %, tak jak navrhuje ODS, nebo na 19 % tak, jak to udělalo Slovensko, které tady ODS v téměř každém svém druhém vystoupení glorifikuje.

Prostě takovouto cestou vláda odmítla jít. Vláda nebude zdražovat potraviny takovým drastickým způsobem, jako to navrhuje opozice. Vláda se rozhodla provést čistou harmonizaci a jsme připraveni vést diskusi o sbližování DPH, ovšem v takovém rozsahu, který bude sociálně únosný. Nepoškodí nízkopříjmové rodiny, nepoškodí rodiny s dětmi. A proto chci v zájmu nízkopříjmových rodin, rodin s dětmi odmítnout návrhy, se kterými zde přichází ODS na to, abychom razantně sblížili sazby, zavedli jednu sazbu ve výši 15 % nebo se chovali jako na Slovensku. To skutečně musím odmítnout, říkám úmyslně a naprosto zřetelně, v zájmu zejména nízkopříjmových kategorií.

Chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby při respektování reality, při respektování toho, že se 1. května staneme členem Evropské unie, a při respektování toho, že pozice České republiky uvnitř Evropské unie a její síla bude ovlivněna mimo jiné také tím, jak budeme schopni plnit závazky, které jsme na sebe převzali, aby při respektování toho všeho Poslanecká sněmovna tyto návrhy propustila do dalšího projednávání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, v obecné rozpravě přednesl pan poslanec Doktor návrh na vrácení k dopracování, pokud nebude přijat, potom na zamítnutí. Pokud nebudou tyto návrhy přijaty, navrhuje organizační výbor přikázat výboru rozpočtovému a v rozpravě pan kolega Melčák navrhl přikázat výboru hospodářskému. Myslím, že v tomto pořadí můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Odhlásil jsem vás na žádost z pléna. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali. Také jsem několikrát gongoval, abych přivolal všechny kolegy a kolegyně z kuloárů, můžeme tedy přikročit k hlasování.

Prosím první návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je jím návrh na vrácení vládě k dopracování. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 263. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 50, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o návrhu za zamítnutí. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 264. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 48, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 265. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 164 pro návrh 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Posledním hlasováním je přikázání výboru hospodářskému. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem pořadové číslo 266. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 63, proti 77. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Závěrečné sdělení zní, že tento návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru, a tím končím jeho první čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat, vážené paní poslankyně, páni poslanci, bodem

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty
/sněmovní tisk 497/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předloží návrh místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Pane místopředsedo, prosím ujměte se slova

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, tento návrh, který je předkládán v souvislosti s předložením návrhu nového zákona o dani z přidané hodnoty, především ruší ustanovení v jednotlivých zákonech, která se týkají zákona o DPH a která pozbývají platnosti v souvislosti se zrušením dosavadního zákona o dani z přidané hodnoty, a obsahuje změny, které bezprostředně navazují na přijetí nového zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o technickou normu a její osud je zcela spojen s projednáváním předchozího bodu, tj. nového zákona o DPH.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Bohuslavu Sobotkovi. Nyní požádám předsedu rozpočtového výboru a zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Miroslava Kalouska, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu k tisku 497.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající, bude velmi stručná. Tak jako předcházející předlohu, tuto doporučuji propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru. Otevírám obecnou rozpravu, když konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa pana poslance Doktora. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Kdybych chtěl, pane předsedající, dámy a pánové, naplnit rovinu interpretace mého vystoupení, které zde předvedl pan ministr financí, kdy se ukryl do závěrečného slova k osobním útokům, zpochybnil bych oprávněnost tohoto sněmovního tisku. Ale protože nejsem bláhový a na celou věc se snažím pohlížet jako ekonom tak jako v prvním případě, dokládám Poslanecké sněmovně, že tento sněmovní tisk je pouhopouhým prováděcím předpisem a že musí následovat nutně sněmovní tisk č. 496.

Jako osobní žádost panu ministru financí uvádím, aby nastudoval obsah mého vystoupení k předchozímu sněmovnímu tisku, zvážil obsah svého vystoupení. Není to poprvé, kdy neznalost věci, absenci obsahu svého vystoupení nahrazuje osobními útoky. Já se k takové věci vyjadřovat nebudu. Očekávám od něho buď osobní omluvu nebo případnou korekci v dalších jiných vystoupeních. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Doktorovi. Ptám se, kdo další má zájem vystoupit v rozpravě. Nevidím nikoho, proto obecnou rozpravu končím. V rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Ještě se pokusím svolat další, kteří budou mít zájem o hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 267. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 267 z přítomných 164 pro 148, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP