(10.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

S poukazem na toto Česká republika ještě v tuto chvíli vede konzultace a intenzivně je povedeme až do chvíle, kdy tento návrh zákona bude projednáván na půdě Poslanecké sněmovny ve druhém čtení a kde budeme moci dát definitivní doporučení v tom smyslu, jaká podoba zákona bude zcela a nepochybně splňovat všechny platné závazky, které v tuto chvíli má Česká republika vůči Evropské unii, všechny závazky, které jsme na sebe vzali v rámci přístupových jednání a které byly stvrzeny i rozhodnutím našeho referenda.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, vláda předkládá zákon o dani z přidané hodnoty jako harmonizační zákon, aniž by předloha měla ambici transformovat stávající sazby daně z přidané hodnoty.

Strany vládní koalice, odhodlány pokračovat v reformě veřejných rozpočtů, se dohodly, že během měsíce ledna v rámci daňových sazeb se pokusí dohodnout na úpravě daňových sazeb, které by se týkaly odvodové zátěže na pracovním místě a společného zdanění manželů na straně přímých daní a transformace daní DPH na straně daní nepřímých. To je jeden z důvodů, proč předpokládám významné pozměňovací návrhy k této předloze v rámci druhého čtení.

S tím druhým důvodem už sněmovnu seznámil pan ministr financí. Stále ještě probíhají konzultace mezi Ministerstvem financí a Evropskou unií, které by nám umožnily některé dílčí tituly změnit způsobem pro daňového poplatníka pozitivním.

Doporučuji proto postoupení této předlohy do druhého čtení. Její zamítnutí by v podstatě znamenalo pro nejbližší dobu zablokování jednání o transformaci stávajících daňových sazeb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám rozpravu v prvém čtení. Jako první uděluji slovo písemně přihlášenému kolegovi Karlu Kühnlovi.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon, který projednáváme, je klasický harmonizační zákon, který v té nebo oné podobě, ale se stejným obsahem přijaly nebo uplatnily již všechny země Evropské unie a přijímají a budou uplatňovat všechny státy, které přistupují k Evropské unii.

Protože ekonomická integrace je nejenom nejdůležitější, ale také nejpokročilejší součástí evropské integrace, je zjevné, že může fungovat jenom tehdy, budou-li všichni mít a zároveň dodržovat stejná pravidla. K tomu právě slouží harmonizace v oblasti ekonomických zákonů. Systematika procedury, zařazení do sazeb obsažené v tomto zákoně, to všechno je, dámy a pánové, harmonizace. Samotná výše sazeb, procentní výše, ale harmonizace není. Sazby Evropská unie žádným způsobem nepředepisuje, resp. předepisuje pouze jakousi dolní hranici sazby DPH.

V našem případě v naší zemi, kde máme dvě sazby, když nepočítám možnost osvobození od DPH jako takové, máme dvě sazby, které jsou od sebe příliš daleko vzdáleny. To vede ke zkreslení informací, které trh vysílal, s příslušnými negativními následky pro výkon ekonomiky. Proto si myslím, že je dnes poměrně široce akceptována myšlenka sblížení sazeb až s dlouhodobým cílem jejich sjednocení na sazbě jedné.

Proto se domnívám, že jakkoliv je nezbytné přijetí tohoto harmonizačního zákona, tak jeho přijetí se stávajícími sazbami by vlastně znamenalo zafixování těchto sazeb s nezbytnou nutností hned po přijetí tohoto zákona zákon znovu otevřít, znovu o sazbách jednat s cílem o několik měsíců později sazby sblížit. To se domnívám, že by nebylo legislativně příliš šikovné, že by to také nebylo ekonomicky logické. Proto se domnívám, že správný postup je v průběhu druhého čtení jednat o možnosti sblížení sazeb již při přijetí tohoto zákona.

Klub US-DEU je připraven samozřejmě postoupit tento zákon do druhého čtení. Zároveň je také zajištěn souhlas klubu US-DEU s tímto zákonem i ve třetím čtení, pokud bude dostatečná vůle k ekonomicky nezbytnému a logickému kroku ke sblížení sazeb.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan kolega Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych velmi stručně navázal na pana předsedu Kalouska, požádal vás, abyste shovívavě tento zákon posoudili a umožnili jeho propuštění do druhého čtení vzhledem k tomu, že daň z přidané hodnoty je významným instrumentem, který ovlivňuje podnikatelské klima.

Žádám vás, abyste vyjádřili souhlas s přikázáním rovněž hospodářskému výboru. Tím současně přikázání hospodářskému výboru navrhuji.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegové, až budete hlasovat o přikázání, dovolte, abych předem tlumočil prosbu. Předpokládám, že nejenom hospodářský, ale třeba i zemědělský výbor iniciativně bude projednávat předlohu tohoto vládního zákona a přijme usnesení, se kterým bude sněmovna seznámena. Přikázání několika výborům znamená také mít několik rovnocenných zpravodajů při třetím čtení. U takto složité materie si tím jenom zkomplikujeme život.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní uděluji slovo poslednímu zatím přihlášenému kolegovi, kterým je pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vystoupil s poznámkami, s náměty i se stanoviskem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany ke sněmovnímu tisku 496, jímž je zásadní novela, lépe řečeno nový zákon o dani z přidané hodnoty, jehož platnost je vázána na den, kdy se stane Česká republika členskou zemí Evropské unie.

Já jsem velmi pozorně naslouchal vystoupení především pana ministra financí, protože jakkoliv je sněmovní tisk 496 na půdě Poslanecké sněmovny už několik dnů a bylo možno jej velmi detailně nastudovat, on měl k dispozici ten efektivní prostor, v němž mohl vysvětlit některé kolize se směrnicemi Evropské unie, resp. Evropského společenství, o nichž se tady zmínil. A jakkoliv jsem chtěl již v úvodu svého vystoupení uvést přímou, jakousi vnější kolizi navrhovaného sněmovního tisku 496 právě s těmito směrnicemi, pak k jeho vystoupení musím dodat toto: Jednání členských zemí ECOFINu, které se uskutečnilo dne 25. 11., skončilo neúspěchem. Ekonomičtí - tedy finanční i hospodářští - ministři členských zemí se rozešli z tohoto jednání, řekl bych, že téma, které zde bylo zmiňováno, a téma, jehož se toto jednání týkalo, tedy mimo jiné i obor zařazení stravovacích služeb, skončilo na nulovém bodu, v patové situaci a projednáno nebude.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP