(10.10 hodin)
(pokračuje Špidla)

Musím také jasně říci, že tento zákon nepřekračuje onu zásadní právní hodnotu, princip proporcionality, to znamená, že zásah se musí odehrát v uměřené míře, v míře co nejmenší, aby nebyla dotčena žádná jiná práva a účelu bylo dosaženo. Jasně konstatuji, že proces, kterým jsou tyto věci regulovány, je v souladu s naším ústavním pořádkem a neznamená průlom do osobní svobody, ale o tom jsem si jist, že se prokáže v další podrobné rozpravě a že argumenty, které přednesl pan zpravodaj, se ukážou jako liché a další jednání o předloze neovlivní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére. Pan zpravodaj také vystoupí se svým závěrečným slovem. Poté se budeme zabývat návrhem na přikázání.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ač nerad, musím reagovat. Myslím si, že v této sněmovně docela nedávno byly projednávány otázky týkající se nárůstu počtu odposlechů. Pan premiér mě vyzval, abych předložil důkazy. Myslím si, že důkazy této sněmovně předloženy byly.

Docela nedávno tady byla projednávána otázka navýšení platů policistům, a to v situaci, kdy platy ostatních státních zaměstnanců jsou zakonzervovány, a to včetně našich. Já si myslím, že toto jsou věci, které jakýsi vývoj naznačují, a proto na tom, co jsem pronesl ve své řeči, trvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Konstatuji, že platy ostatních zaměstnanců veřejné sféry se v tomto roce zvyšují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Ano, pan kolega Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Navrhuji přikázat tento návrh zákona také ústavně právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Nejprve tedy rozhodneme o návrhu přikázat projednání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 260. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 164 poslanců pro návrh 118, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání ústavně právnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 261. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 poslanců pro 51, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím první čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod č. 52, kterým je

 

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb.,
o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 420/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, Poslanecké sněmovně předkládám z pověření vlády vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto návrhu je umožnit celním úřadům bezplatně předávat se souhlasem oprávněné osoby vhodným způsobem upravené padělky a nedovolené napodobeniny k humanitárním účelům, což bylo vyvoláno veřejným zájmem společnosti, zejména v loňském roce v souvislosti za prvé s intenzivními kontrolami, které Celní správa v uplynulém roce zahájila zejména v oblasti stánkového prodeje, za druhé v souvislosti s vyvoláním potřeby používat toto zabavené zboží v souvislosti s loňskými povodněmi.

Návrh zákona byl zpracován s přihlédnutím k nařízení Rady Evropských společenství číslo 3295 z roku 1994 v platném znění, které stanovuje opatření týkající se propouštění do společenství a vývozu a zpětného vývozu zboží, které porušuje určitá práva duševního vlastnictví. Návrh zákona byl podle možností zpracován rovněž s přihlédnutím k připravovanému návrhu zákona, kterým se mění zákon České obchodní inspekce tak, aby případné společné akce Celní správy, obchodní inspekce a Policie České republiky nenarážely na žádné komplikace.

Dovoluji si požádat o propuštění tohoto návrhu do dalšího projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Ivo Vykydal.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Děkuji. Vážený pane místopředsedo sněmovny, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, obsahem projednávaného návrhu je rozšíření možnosti celních úřadů za určitých podmínek a v nezbytné míře rozhodnout o humanitárním využití pravomocně propadnutých nebo zabraných výrobků, které porušují některá práva duševního vlastnictví a které jsou zajištěny při vývozu a dovozu. Pravděpodobně stejně tak jako vy i já znám několik humanitárních organizací, které již v době, kdy se naše sněmovna zabývala otázkami peněžních ústavů, bank, pořádaly různorodé sbírky a budovaly humanitární banky ošacení, obuvi, přikrývek apod. V kontrastu s tím stát na základě zákona při ochraně práv duševního vlastnictví likviduje výrobky porušující tato práva, přestože mohou tyto výrobky být za zákonem stanovených podmínek upraveny a spotřebovány pro obyvatelstvo v tíživé životní situaci a při mimořádných událostech, jakými byly např. povodně. Do budoucna tuto situaci řeší právě tento návrh.

Dovolte mi ještě připomenout, že na 18. schůzi Poslanecké sněmovny jsme projednávali sněmovní tisk 355, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci. Zabývali jsme se obdobnou situací v oblasti působnosti ČOI u výrobků na našem vnitřním trhu v České republice. Vzhledem ke kladnému postoji Poslanecké sněmovny při projednávání v předcházejícím případě si vás jako zpravodaj dovoluji požádat, abyste dnes projednávanou novelu zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, sněmovní tisk 420, propustili do druhého čtení, a tak jak je navrženo, přikázali tento tisk k projednání hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, myslím si, že pan zpravodaj dost přesně vyjádřil, o co kráčí. Je skutečně vazba mezi takovýmito výrobky, které zabavuje Česká obchodní inspekce. V tomto případě jde o tytéž výrobky zabavené celními orgány. My jsme přijali režim u České obchodní inspekce, u celních orgánů je režim obdobný, takže si myslím, že to je naprosto správné. Je tam jedna drobnost, kterou je třeba napravit ve výboru, a sice systém postihů za porušování podmínek přejímajících organizací tohoto zboží, protože u České obchodní inspekce máme dnes v platném zákonu už do výše jednoho milionu a v tomto vládním návrhu u zboží zabaveného celními orgány je pokuta do 50 000 Kč. Tam je třeba to srovnat. Není možné za jeden delikt mít v různých zákonech různý postih.

Jinak já sám doporučuji propustit jej do druhého čtení a přikázat hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Vávra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP