(10.00 hodin)
(pokračuje Špidla)

Podle dosavadní úpravy bylo třeba notifikovat mnoho fúzí, jejichž dopad na trhy v České republice by byl nezanedbatelný. Podle navrhované právní úpravy by měla být notifikována jen spojení, u kterých je dán jasný lokální nexus k národním trhům, což úřadu umožní plné využití svého zdroje pro řešení těch nejzávažnějších případů.

Dovolte mi, vážené poslankyně, vážení poslanci, abych závěrem vyjádřil své přesvědčení, že předkládaný návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže a některých dalších zákonů, jehož účinnost se předpokládá od 1. května příštího roku, tedy ke dni vstupu do Evropské unie, zajistí jednak lepší splnění úkolů, které pro Českou republiku vyplývají z přístupové smlouvy a z nového nařízení Evropské unie, ale především přispějí k větší transparentnosti našeho právního prostředí, omezí se možnosti koruptivního jednání a budou posíleny možnosti a svoboda malých podnikatelů. Myslím si, že to je dost, co je uplatněno v tomto zákonu, a těším se na debatu, která kolem něj bude vedena.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, předložená vládní euronovela zákona o ochraně hospodářské soutěže by mohla být relativně bezproblémová, kdyby v důsledku problematické aplikace nařízení Rady Evropských společenství č. 1 z roku 2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže neobsahovala pravomoc Evropské komise provádět šetření i v jiných prostorách než obchodních, včetně například bytů vedoucích pracovníků dotčených soutěžitelů. Toto šetření je sice podmíněno důvodným podezřením, že se tam nacházejí obchodní knihy nebo jiné dokumenty, které by mohly mít význam pro prokázání vážného porušení pravidel hospodářské soutěže. Šetření bude prováděno za asistence úřadu a může proběhnout jen se souhlasem soudu. Nicméně toto šetření v jiných než obchodních prostorách vyvolává celou řadu otázek, na které hospodářský výbor asi nebude umět odpovědět.

První otázka - je nově zaváděná možnost provádět šetření v jiných než obchodních prostorách skutečně nezbytná? Nelze využít stávající platné legislativy a postupů běžně používaných např. při tzv. domovních prohlídkách?

Druhá otázka - nestavíme tak de facto porušení pravidel hospodářské soutěže naroveň trestného činu?

Třetí otázka - má být tato možnost zakotvena právě v zákoně o ochraně hospodářské soutěže, který se tak stane jakousi policejní normou?

Čtvrtá otázka - neporušuje toto šetření Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod, když je při něm postupováno obdobně jako při důvodném podezření ze spáchání trestného činu?

Takových otázek by se dalo položit ještě mnoho. Protože je třeba na tyto otázky kvalifikovaně odpovědět, navrhuji přikázat tisk 521 kromě hospodářskému výboru také i ústavně právnímu výboru.

Dámy a pánové, nařízení Rady č. 1 z roku 2003 nabude účinnosti 1. května 2004. Nezbývá tedy mnoho času na jeho aplikaci. Proto, abych udělal radost panu poslanci Kalouskovi - který tady bohužel není, takže mu žádnou radost neudělám - nenavrhuji zamítnutí ani vrácení k dopracování. Pokud se však nevyjasní otázky kolem šetření v jiných než obchodních prostorách, pak jsem připraven navrhnout zamítnutí tohoto zákona v druhém čtení. V kontextu zoufalého nárůstu počtu odposlechů, v kontextu budování policejního státu mně připadá provádění domovních prohlídek z důvodu porušení soutěžního práva jako velmi problematické. Při vědomí toho, že Evropská komise může být zneužita v nekalém a tvrdém konkurenčním boji silných a vlivných evropských zájmových skupin s nově se rodící konkurencí v přistupujících státech, tento nástroj může být také velmi nebezpečný a zneužitelný. Výsledkem pak může být faktické omezení kvality hospodářské soutěže.

Dámy a pánové, važme si naší svobody jako nejcennějšího statku, který máme, a omezujme ji jen s velkou - opakuji s velkou - rozvahou. Argument navrhovatele, že je třeba omezit osobní svobodu, a to zásahem do nedotknutelnosti obydlí, aby se tím posílila svoboda podnikání, podle mého soudu nezní příliš přesvědčivě. Osobně jsem přesvědčen, že tyto dvě svobody se navzájem nevylučují, a proto není třeba omezovat žádnou z nich. Ukazuje se, že socialistická Evropa si s právy jedince žádné problémy nedělá. To ovšem neznamená, že bychom měli Brusel slepě následovat ve všem, a to i v tom, co je podle našeho názoru špatné.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám rozpravu v prvém čtení k tomuto návrhu zákona a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Ještě jednou se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu uzavírám a dávám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, protože k věci samé nebylo příliš mnoho předneseno, nebudu se dále zabývat rozborem zákona, ale dovolte mi, abych se přece jenom vyjádřil k některým výrokům pana zpravodaje.

Za prvé si nejsem úplně jist, zda poznámka o budování policejního státu, která svědčí o tom, že ODS využívá jakýkoli demagogický motiv a jakoukoli možnost k neoprávněným a lživým útokům na vládní koalici - jistě, částečně to patří k parlamentarismu, ale přesto musím takovéto útoky pro jejich závažnost a řekl bych svým způsobem odpornost zásadně odmítnout. Veškeré používání ústavní moci v České republice je podřízeno ústavní kontrole. A jistě že bych vedl debatu o tom, kdyby existoval konkrétní důkaz a konkrétní případ, který by vyžadoval takovéto posouzení. Ale takováto obecná poznámka nemá smysl, je lživá a nízká, a prosím, aby byla zásadně odmítnuta.

Je druhá otázka, o které pan zpravodaj hovořil, a to je otázka, kterou já považuji za otázku, která vychází zevnitř zákona, a také musím říci, že jsem nejméně dvakrát za nepříliš významné pozornosti sněmovny upozornil na to, že možnost zásahu do nevýrobních prostor je velmi významným prvkem této předlohy. Čili to je otázka, která existuje, a tady jakkoliv návrhy a vývody pana zpravodaje jsou naprosto nepřiměřené, tak přesto mohu konstatovat, že byly nad předlohou, a nikoliv k věci, ale přece jenom v rámci projednávání.

Musím říci jasně, že neexistuje právo na to, počínat si nefér a zneužívat dominantní opatření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP