(9.50 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Pane místopředsedo, toto všechno jsme si mohli odpustit, kdybyste se včera omluvil. Stačilo sdělit, že se nezúčastníte jednání, stačilo příslušné interpelace přemístit na jiný jednací den, a toto dnešní dobrodružství jsme si mohli odpustit.

Úplně na závěr. Pan premiér se nás snaží přesvědčit, že to, co se tady včera odehrálo, bylo "v zájmu všeho lidu". Vzhledem k faktům, která jsem tu odcitoval, mi dovolte zrekapitulovat. V zájmu všeho lidu se včera jednání sněmovny v danou chvíli neúčastnil žádný ministr Špidlovy vlády. V zájmu všeho lidu dnes vystupující zástupci vládní koalice nejsou ochotni přiznat, že tomu tak skutečně bylo, byť je to prokazatelné, a promiňte mi to - dovedeno do důsledků - zdá se, že lžete, jako když tiskne. (Potlesk zprava, bušení do lavic zleva.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Reagovat bude pan kolega Gross a zatím poslední je pan poslanec Janeček.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, je mi to líto, že sem ještě jednou musím přistupovat, ale minimálně v té věci, která se týká mne, je zcela prokazatelné, že jestli tady někdo lže, jako když tiskne, tak je to předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý, protože jestli já jsem nebyl řádně omluven, tak nechť tady někdo z vedení sněmovny teď vystoupí a řekne, že jsem nebyl omluven. Já jsem byl řádně omluven! V tomto světle vaše fakta moc nesedí, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě replika kolegy Tlustého, poté pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegové potvrdili, že pan ministr Gross byla ta výjimka, která byla omluvena. Proto se mu omlouvám, nicméně vše ostatní platí pro zbytek celé vlády. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, chtěl bych vám sdělit, že z pohledu křesťanských demokratů je život a čas to nejcennější, co máme, a toto marnění této hodnoty mi připadá krajně nezodpovědné.

Co se týče práva, bylo tady řečeno, jednací řád pamatuje na to, kdy ministr není přítomen nebo nemůže být přítomen, následuje písemná odpověď. Mně je velmi líto, že pan ministr Šimonovský, ač byl přítomen, nemohl na interpelaci reagovat.

Jinak bych vás všechny prosil, pokud by to šlo, abychom šetřili onen čas, o kterém tady často hovoříme, protože jsme promarnili jednu hodinu, za kterou mohlo být mnoho uděláno.

A pokud paní kolegyně Němcová upozorňuje, že je zde množství zákonů, chtěl bych upozornit, že to jsou zákony v prvním čtení, a za sebe prohlašuji, že o všech, které spadají alespoň do toho ranku sociálně zdravotního, bezpečně vím, zda mají, či nemají být projednávány v prvním čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegyně a kolegové, zahajuji projednávání bodu

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
/sněmovní tisk 521/ - prvé čtení

 

Prosím, aby tento návrh uvedl z pověření vlády předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás stručně seznámil s důvody a hlavními principy návrhu novely zákona o ochraně hospodářské soutěže a některých dalších zákonů, který byl zpracován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a schválen vládou České republiky.

Důvodem jeho zpracování byly především změny, ke kterým došlo na úrovni komunitárního práva. V oblasti regulace tzv. kartelových dohod a zneužití dominantního postavení bylo přijato nové nařízení Evropské unie č. 101/2003, které s účinností od 1. května 2004, tedy ode dne našeho předpokládaného vstupu do Evropské unie, nově rozděluje pravomoci mezi soutěžními úřady členských států a Evropskou komisí, vytváří základ pro jejich spolupráci v rámci tzv. ICN a zavádí některé nové právní instituty, které mají výkon ochrany.

Cílem navrženého zákona je vytvořit podmínky pro přímou aplikaci komunitárního soutěžního práva jak Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tak Evropskou komisí. Úřad tedy bude aplikovat jak právo komunitární, především články 81 a 82 Smlouvy o založení Evropského společenství, dále pak nařízení o blokových výjimkách, tak i národní, a pro spolupráci v rámci sítě ICN.

Úvodem bych vás rád seznámil s těmi nejzásadnějšími změnami, které novela přináší. Nařízení Rady Evropské unie č. 1/2003 vyžaduje, aby na území České republiky mohla proběhnout šetření prováděná Evropskou komisí. Taková šetření mohou být s předchozím souhlasem soudu uskutečněna i v jiných než obchodních prostorách, například bytech vedoucích pracovníků soutěžitelů. To je jistě velmi důležité a očekávám, že sněmovna bude naslouchat s maximální pozorností. (V sále je velký hluk.)

Pověřeným osobám je nutno poskytnout veškerou nezbytnou pomoc a podle potřeby požádat i o spolupráci s policií. Možnost provádět šetření i v jiných než obchodních prostorách vyžaduje změnu právního řádu. To je velmi důležitá a zásadní věc.

Vedle řešení těchto problémů, které jsou nařízením přímo vyžadovány, má na základě předpokládané novely dojít i k prohloubení harmonizace mezi českým a komunitárním soutěžním právem. Od přijetí současného zákona o ochraně hospodářské soutěže totiž došlo na komunitární úrovni k některým změnám, jejichž promítnutí do práva národního dále posune českou právní úpravu směrem k principům soutěžního práva komunitárního.

Pánové a dámy, vážené poslankyně, vážení poslanci, v oblasti dohod narušujících hospodářskou soutěž spočívá hlavní změna v upuštění od dosavadního principu individuálních výjimek. To je po mém soudu významný přístup k celkové transparentnosti prostředí a významné omezení rizika korupce.

Dále nebudou muset soutěžitelé žádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o povolení výjimky ze zákazu určité dohody, ale budou-li splněna zákonem stanovená kritéria, bude tato dohoda považována za platnou od počátku. To je naprosto zásadní změna.

Současně se navrhuje zvýšení prahové hodnoty u tzv. pravidla de minimis, které z obecného zákazu vylučuje dohody mezi soutěžiteli, jejichž jednání vzhledem k jejich podílu na trhu nepředstavuje závažné riziko pro hospodářskou soutěž. Tyto změny jsou jasnou podporou rozvoje především malého a středního podnikání.

V institutu dominantního postavení byla v zájmu zvýšení právní jistoty soutěžitelů zpřesněna definice jeho zneužití ve vztahu k tzv. essential facilities, tedy tato skutková podstata se má do budoucna vztahovat na nařízení (?), která jsou dominantem nejen vlastněna, ale i jinak ovládána, a dále pokrývat i problematiku duševního vlastnictví.

U dohod narušujících soutěž i zneužití dominantního postavení bylo zrušeno tzv. určovací řízení.

Významné změny přináší navrhovaný zákon v oblasti spojování soutěžitelů v tzv. fúzi. Má dojít k novému vymezení tzv. notifikačních kritérií určujících, která spojení vyžadují povolení úřadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP