(9.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Legislativně technická úprava spočívá v tom, že na závěr druhé věty a slova "osobního příplatku a zvláštního příplatku" se doplňuje čárka a slova "který připadá na jednu hodinu služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu přesčas konal".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi. Kdo další se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikdo, tak rozpravu končím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dávám teď možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve panu ministru, poté jak zpravodaji výboru pro obranu a bezpečnost, tak zpravodaji výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, budu poměrně stručný, ale přesto považuji za potřebné říci několik věcí, které souvisejí s právě projednávaným návrhem zákona.

Máme před sebou poměrně hodně pozměňovacích návrhů. My jsme se velmi podrobně zaobírali jednotlivými návrhy tak, aby nebyla rozrušena a) jak konstrukce a filozofie návrhu zákona - mohu říci, že ty návrhy, které budu podporovat, jsou návrhy, které jsou v souladu se základními principy, na nichž byl tento návrh zákona postaven, a s velkou většinou pozměňovacích návrhů vyslovím souhlas.

Další věc, která byla hlídána, bylo to, aby nám nedošlo k nepřiměřeným dopadům na veřejné finance, protože samozřejmě při takovýchto zákonech jeden drobný pozměňovací návrh může vést k poměrně velmi zvýšeným nárokům na výdajovou stránku státního rozpočtu. Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě pozměňovacích návrhů v tom slova smyslu, že bylo dbáno na to základní východisko, to je, že nároky na výdajovou stránku státního rozpočtu se nemohou zvýšit v souvislosti s projednáváním tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně. Takže všechny návrhy, které byly předkládány, jsme se snažili okamžitě propočítávat, tak aby nedošlo k nepřiměřeným a třeba v tuto chvíli ani nepředpokládaným dopadům na státní rozpočet.

Druhá věc, která s tímto souvisí, to je s finančními prostředky, které bude znamenat dopad tohoto návrhu zákona, tak je zapotřebí zmínit asi v tuto chvíli. Jistě ti z vás, kteří se zajímáte o osud tohoto návrhu zákona, tak víte, že jedním z jeho úkolů bylo sevřít nůžky, které jsou v oblasti odměňování mezi příslušníky Armády České republiky a příslušníky bezpečnostních sborů. Ono nedochází k úplnému sevření těchto nůžek, ale k výraznému sblížení tímto návrhem.

V této souvislosti je asi dobré říci, že vláda poměrně nedávno, asi před 14 dny, přijala usnesení, které stanoví, že máme v poměrně krátkém termínu, v horizontu několika měsíců, předložit do vlády materiál, který se bude zaobírat odměňováním příslušníků armády a příslušníků bezpečnostních sborů, případně pokud to bude zapotřebí, může dojít ještě k přijetí nebo předložení jakéhosi střechového zákona, který bude řešit některé zatím nedořešené otázky, jako je třeba otázka prostupnosti mezi Armádou ČR a bezpečnostními sbory, tak jak tento návrh zákona zakotvuje prostupnost mezi bezpečnostními sbory, tak nám stranou zůstává v tuto chvíli Armáda ČR, případně i některé jiné záležitosti. Chci tím říci, že toto téma úpravy služebních poměrů příslušníků bezpečnostních sborů a armády, tedy těch, kteří plní jednu ze základních úloh státu, to znamená ochrany života, zdraví a majetku občanů ČR, není v tuto chvíli definitivně dořešeno, protože minimálně na úrovni vztahů těchto dvou sborů bude ještě určitě o čem diskutovat.

V každém případě tento návrh ale je návrhem, který vytváří dobré předpoklady pro to, aby se stabilizovala situace v bezpečnostních sborech.

V této souvislosti bych chtěl upozornit ještě na jeden okruh pozměňovacích návrhů, se kterými nebudu souhlasit. My tedy přijímáme nebo projednáváme normu, která stabilizuje situaci, normu, která vytváří lepší podmínky pro příslušníky bezpečnostních sborů, a na druhé straně politická reprezentace, vláda ČR i já osobně musíme chtít něco z druhé strany. To, co chci z druhé strany a co si myslím, že musí chtít i tato Poslanecká sněmovna, je větší tvrdost na příslušníky jednotlivých bezpečnostních sborů, tak aby skutečně v těchto sborech sloužili lidé, kteří službu státu berou jako prvořadou prioritu. A proto já nepodpořím některé z pozměňovacích návrhů, které jdou směrem ke změkčení podmínek pro působení v bezpečnostních sborech, protože jedna z věcí, které musíme - a často - řešit, je otázka, že když někdo spáchá jednání, které vykazuje znaky buďto trestného činu, nebo přestupku, tak veřejnosti občas musíme vysvětlovat, jak je možné, že tito lidé ještě slouží u policie, případně u jiných sborů, protože ještě nebylo pravomocně rozhodnuto, ať již v přestupkovém řízení, nebo v trestním řízení. Proto tento návrh zavádí konstrukci, která umožňuje, aby takovíto lidé byli velmi rychle ze služebního poměru propuštěni. Nebudu podporovat tedy ty pozměňovací návrhy, které by v tomto směru změkčovaly podmínky, nebo ztěžovaly podmínky pro propuštění z bezpečnostních sborů v případě takovéhoto jednání příslušníků bezpečnostních sborů. Stejně tak nebudu podporovat některé návrhy, které by snižovaly nároky, které jsou kladeny na příslušníky bezpečnostních sborů.

Jelikož pozměňovacích návrhů je mnoho desítek, tak já v tuto chvíli nebudu hovořit ke konkrétním pozměňovacím návrhům, jenom jsem považoval za potřebné tady upozornit na ty okruhy pozměňovacích návrhů, se kterými nebudu souhlasit, a jsou to prakticky tyto oblasti. Takže až se vyjádřím k některým pozměňovacím návrhů negativním způsobem, tak abyste věděli, čím jsem motivován.

Pak jsou tam pozměňovací návrhy, které souvisejí se zpravodajskými službami. Tady musím říci, že nebudu souhlasit také s těmi pozměňovacími návrhy, které by znamenaly ztížení situace pro zpravodajské služby v ČR, protože ony mají svá určitá specifika a ta specifika byla v předloženém vládním návrhu jasně stanovena. Tudíž odbourání těchto specifik by znamenalo pro některé specializované složky české bezpečnostní architektury výraznou komplikaci. Čili to bude další okruh pozměňovacích návrhů, se kterými souhlas nevyslovím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP