(16.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Věřím, že všichni vědí, o čem budou hlasovat, protože paní poslankyně Horníková podrobně popsala problém, kterého se toto hlasování týká.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 60. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 60 z přítomných 157 se pro vyslovilo 87, proti 34, návrh byl přijat. Bylo tedy potvrzeno původní rozhodnutí sněmovny na zamítnutí návrhu zákona, který předložilo vedení Olomouckého kraje.

 

Nevidím nikoho, kdo by zpochybňoval hlasování. Neregistruji žádnou námitku proti hlasování. Bereme je jako hlasování platné.

 

Tímto hlasováním jsme přerušili avizovaný bod č. 14, sněmovní tisk 257.

K úvodu, který už jsem přečetla, pouze dodám, že předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se opět ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté, v tuto chvíli bych uvedl asi jen tolik, že samotný název tohoto zákona avizuje, čeho se týká. Pokud zatím zdárně probíhá legislativní proces k základnímu návrhu, tj. k novému zákonu o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je zřejmé, že musí být doprovázen změnovým zákonem, protože je zapotřebí ten návrh promítnout do řady dílčích norem. Bylo zvoleno toto již dnes obvyklé legislativní řešení, že tyto změny jsou promítnuty v samostatném zákonu, a to z hlediska přehlednosti právních předpisů.

V tuto chvíli mohu pouze avizovat, že budu mít drobná doplnění do podrobné rozpravy, která vyplývají z dosavadního průběhu legislativního procesu při projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost, abychom je také dokázali dobře a správně promítnout do této normy.

To je vše. Končím své úvodní slovo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 257/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Budu také stručný ve své zpravodajské zprávě. Výbor pro obranu a bezpečnost na své 17. schůzi dne 11. června 2003 přijal k návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů usnesení, které vám bylo rozdáno jako tisk 257/1. Výbor pro obranu a bezpečnost přijal pozměňovací návrhy, které vyplynuly z debaty o předcházejícím zákonu, tzn. o tisku 256 - vládním návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

To je moje zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda je zájem se do obecné rozpravy přihlásit. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj - také nemá.

Protože nebyl žádný návrh, který by padl o obecné rozpravě, zahajuji podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku pana ministra a pana zpravodaje. Hovořit bude místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, jak už jsem avizoval v úvodním slově, uvedu dva drobné pozměňovací návrhy. Každý se týká jiného tématu.

Jeden se týká důsledků jednoho z návrhů, který byl přednesen a schválen ve výboru pro obranu a bezpečnost a týká se otázky odměňování ředitele BIS. Jelikož tento návrh byl ve výboru pro obranu a bezpečnost schválen, a je tudíž poměrně slušná míra pravděpodobnosti, že bude schválen i na plénu sněmovny, došlo k té chybě, že potom ve výboru nebyl načten pozměňovací návrh, který by na něj logicky navazoval a měl být obsahem tohoto změnového zákona, a týká se právě zákona, ve kterém se řeší odměňování ředitele BIS. Věcně jde i o to, že ve výboru byl schválen návrh pod bodem č. 33, kde se rušil § 128 v návrhu služebního zákona, který hovoří o tom, že plat ředitele BIS upravuje zvláštní právní předpis, s tím, že jde o zákon o platech a odměňování ústavních činitelů, ve kterém v určité zvláštní pasáži je plat ředitele dnes uveden. Má-li platit ta představa, že to nebude řešeno tímto zákonem, ale zákonem služebním, tak je potom zapotřebí, aby se to promítlo i do onoho zákona o platech ústavních činitelů.

Čili první návrh, který načítám, je tento: měla by být přijata nová část tohoto změnového zákona, která bude mít název "Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců". Nový článek, který bude znít: "Zákon č. 236/19995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. se mění takto:

1. V § 1 se na konec textu písm. f) doplňují slova "(dále jen "představitel")".

2. V § 1 se písm. g) zrušuje a dosavadní písm. a) se označuje jako písm. g).

3. Hlava šestá se včetně nadpisu zrušuje.

To je jeden návrh.

Druhý návrh se týká také toho, co projednával výbor pro obranu a bezpečnost. Zde bych chtěl upozornit, že jde o problematiku vazby tohoto zákona na zákoník práce. Výbor pro obranu a bezpečnost schválil ve svém usnesení č. 64 pod bodem 46 formulaci, která v tomto návrhu zákona říká, že se na tento zákon nevztahuje zákoník práce. To je formulace podle našeho názoru už nadbytečná, ale skrývá v sobě "to riziko", že kdyby to bylo explicitně vyjádřeno v tomto návrhu zákona, tak si někdo pak může klást otázky:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP