(15.00 hodin)
(pokračuje Gross)

V tuto chvíli mohu avizovat, že s velkou většinou pozměňovacích návrhů, které byly přijaty ve výboru pro obranu a bezpečnost, budu souhlasit a budu je podporovat. Zůstává tady několik bodů, které přece jen budou problémovější pro průběh druhého čtení v rámci pléna Poslanecké sněmovny. V případě několika pozměňovacích návrhů bude zapotřebí, aby došlo k jejich upřesnění zde v průběhu podrobné rozpravy. Některé další návrhy, které byly přijaty, si vyžádají promítnutí do jiných částí zákona, tak aby bylo vše legislativně v pořádku. Jsou i některé návrhy, které byly ve výboru pro obranu a bezpečnost schváleny, se kterými v tuto chvíli nesouhlasím, ale podrobně se k nim vyjádřím v průběhu třetího čtení před hlasováním. Není jich mnoho, jde fakticky o čtyři body, z nichž některé mají spíše technický podtext nežli nějaký věcný.

Je asi zapotřebí, abych také upozornil na to, že bude třeba řešit otázku, kterou také řešil výbor pro obranu a bezpečnost, to je problematika přesčasové práce. Tady předpokládám, že dojde ještě k určité úpravě vůči tomu, co bylo dohodnuto na výboru pro obranu a bezpečnost. I za tento přístup bych chtěl všem zúčastněným poslancům prakticky ze všech politických stran poděkovat.

Paní poslankyně, páni poslanci, já v tuto chvíli končím své úvodní vystoupení. Ještě jednou bych chtěl poděkovat poslancům všech politických stran za věcný přístup k projednávání tohoto návrhu a těším se na další průběh rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Návrh také iniciativně projednal výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 256/1 a 256/2. Tím tedy ujišťuji pana ministra, že usnesení výborů jsou k dispozici, mají sněmovní tisk a jejich pozměňující návrhy se stanou součástí našeho dalšího jednání.

Prosím, aby se v tuto chvíli ujal slova zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost Tomáš Kladívko. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost na své schůzi 17. června 2003 projednal návrh vládního zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a přijal k tomu usnesení, které vám bylo rozdáno pod tiskem 256/1. Výbor se velice pečlivě zabýval návrhem tohoto zákona, jak už tady zmínil pan ministr, byla to rozprava velice dlouhá, věcná a dospěla k takovému závěru, že drtivá většina pozměňovacích návrhů přijatá výborem vedla ke zkvalitnění návrhu zákona.

Výbor přijal celkem 50 bodů pozměňovacího návrhu, tudíž se tato materie velice rozrostla. Myslím si, že projednávání bylo dobré a skončilo závěrem, který vám je předložen v tisku 256/1.

To je konec mé zpravodajské zprávy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní zpravodaje výboru pro evropskou integraci pana poslance Josefa Kubinyiho, aby nás seznámil s jednáním jeho výboru.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednal uvedený návrh zákona na své schůzi konané dne 13. června 2003 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Je to uvedeno v tisku 256/1. Výbor pro evropskou integraci k tomuto návrhu zákona nemá žádné pozměňovací návrhy. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i já vám. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a táži se vás, zda chce někdo vystoupit v obecné rozpravě k tomuto vládnímu návrhu zákona. Neregistruji žádnou takovou přihlášku, a proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli čtyři písemné přihlášky, ale jako první se hlásí o slovo zpravodaj pan Tomáš Kladívko, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl požádat kolegy, kteří budou předkládat pozměňovací návrhy, aby je rozdělili na dvě části. První část by byla k původnímu návrhu vládního zákona, druhá část by byly pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, abychom se v tom následně dobře orientovali. To je moje prosba na všechny, kteří budou předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Určitě se domluvíte s těmi, kteří vystupují, bezpochyby vám, tak jak je zvykem, předají své pozměňující návrhy.

Prosím, aby se jako první ujal slova pan poslanec Václav Frank, který je přihlášen do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Frank: Já děkuji, paní místopředsedkyně, za udělení slova. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, původně jsem chtěl Poslanecké sněmovně ušetřit do jisté míry čas, ale snažil jsem se pozměňující návrhy předložit, resp. celou řadu z nich, i na výbor pro obranu a bezpečnost, a protože potřebovaly malinkých úprav, nebyly do pozměňovacích návrhů výboru pro obranu a bezpečnost pojaty, proto jsem nucen je předložit na jednání této sněmovny. Říkám to proto, že budu malinko delší a nemohu splnit ani přání zpravodaje, abych hovořil k usnesení výboru.

Můj první pozměňovací návrh je k § 7 odst. 1 písm. f) a následujícím, ve středním sloupci, kde se hovoří o minimálním stupni vzdělání. Já navrhuji tento text - aby odstavec f) zněl: úplné střední, úplné střední odborné a vyšší odborné. Odstavec g) úplné střední, úplné střední odborné a vyšší odborné. Odstavec h) vysokoškolské v bakalářském studijním programu. Odstavec i) vysokoškolské v magisterském studijním programu. Odstavec j) vysokoškolské v magisterském studijním programu. Odstavec k) vysokoškolské v magisterském studijním programu. Levé a pravé sloupce by zůstávaly textově beze změny.

Tento návrh zdůvodňuji tím, že je to náprava nepřiměřeně nastavených relací v kvalifikačních požadavcích na jednotlivé služební funkce nebo hodnosti mezi sebou, a u vyšších služebních funkcí a hodností mi jde též o nápravu nepřiměřeně měkkých kvalifikačních požadavků.

Druhý pozměňující návrh je k § 8 odst. 2, kde navrhuji slovo "jmenuje" nahradit slovy "může jmenovat". Tuto změnu zdůvodňuji tím, že ustanovení v odst. 2 ukládá prezidentu republiky povinnost jmenovat na návrh vlády příslušníka do hodnosti generálmajor. Jsem přesvědčen, že taková povinnost nemůže být prezidentu zákonem stanovena. Jde totiž o jiný právní režim než u generálů vojenských.

Třetí pozměňující návrh je k § 18 odst. 1, kde navrhuji tento text. Odstavec 1 by tedy zněl: Příslušník je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo v bezpečnostním sboru, pro které je stanovena služební hodnost referent a vrchní referent.

Odůvodňuji to tím, že v současném návrhu jde vzhledem ke stejnému kvalifikačnímu požadavku pro referenta a vrchního referenta o určitou diskriminaci příslušníků hasičského záchranného sboru.

Čtvrtý pozměňující návrh je k § 42 odst. 1 písm. d), kde doporučuji v tomto odstavci písmeno d) vypustit.

Zdůvodňuji to tím, že navrhovaný důvod propuštění příslušníka je v rozporu s článkem 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Nejenom že není respektována presumpce neviny příslušníka, nýbrž je mu dokonce naopak pro tento případ upíráno právo vyjádřit se v řízení o propuštění před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a způsobu jejich zjištění, event. navrhovat jejich doplnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP