(18.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dámy a pánové, v hlasování pořadové číslo 51 rozhodneme o návrhu hospodářského výboru, které přednesl před chvilkou pan poslanec Jaromír Schling, kde se navrhuje zamítnutí tohoto návrhu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 178 hlasujících bylo pro 124, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že jsme návrh zastupitelstva hlavního města Prahy zamítli. Přesto panu náměstkovi Blažkovi děkuji za účast na našem jednání. Do dalších chvil a dnů mu přeji více štěstí.

 

V tuto chvíli se budeme zabývat dalším bodem, kterým je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Milana Urbana, aby předložený návrh z pověření vlády odůvodnil.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych pouze v tomto druhém čtení poznamenal, že tento návrh vyplynul z nutnosti řešit problematiku pyrotechnické asanace soukromých a veřejných prostor, zejména v oblastech se zvýšeným výskytem nevybuchlé munice nebo střeliva. Jedná se převážně o bývalé vojenské újezdy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Urbanovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomáš Kladívko, který je zpravodajem výboru pro obranu a bezpečnost. Tento výbor měl návrh přikázán k projednání. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 191/1.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost na své 12. schůzi dne 12. března 2003 projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně dalších zákonů, a přijal k němu usnesení, které vám bylo rozdáno pod tiskem 191/1.

Mimo přijatých pozměňovacích návrhů uvedených pod body 1 až 7 přijal také pozměňovací návrh, kde žádá předsedu vlády, aby vyhlásil úplné znění nově přijatého zákona ve Sbírce zákonů a tím umožnil dobrou orientaci v této materii všem občanům České republiky.

To je za zpravodaje vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kladívkovi a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Zde přihlášku mám a je od pana poslance Pavla Höniga.

 

Poslanec Pavel Hönig: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych přednést tři malé pozměňovací návrhy, které se týkají usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, sněmovní tisk 191/1.

První pozměňovací návrh, bod 2 zní: V článku I se bod 30 zrušuje.

Malé odůvodnění. Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně vypustit z vládního návrhu novely zákona o ověřování střelných zbraní ustanovení o periodickém ověřování stanovených střelných zbraní, to je v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost bod č. 1, sněmovní tisk 191/1. V návaznosti na tuto změnu bylo třeba upravit i další ustanovení vládního návrhu novely body 3, 7, 9 a 10 zmiňovaného usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Pokud se Poslanecká sněmovna rozhodne vypustit z vládního návrhu novely zákona ustanovení o ověřování střelných zbraní, je zapotřebí tuto změnu promítnout i v článku I bodu 30, který upravuje periodické ověřování stanovených střelných zbraní, a tento bod zrušit. Přednesený pozměňovací návrh má tedy povahu legislativně technické úpravy usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Nejedná se o žádný věcný posun oproti závěru tohoto výboru.

Druhý pozměňovací návrh. V článku I se bod 48 zrušuje.

Jedná se o legislativně technickou úpravu vyplývající z předchozího pozměňovacího návrhu. Bude-li zrušen v článku I bod 30, tzn. vypuštění § 8a, je třeba toto zohlednit i v novelizačních bodech odkazujících na § 8a.

Stejné zdůvodnění se týká i třetího pozměňovacího návrhu, který zní: V článku I bodě 58 se slova "7, 8 a 8a" nahrazují slovy "7 a 8".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hönigovi. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Dovolte mi, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů týkajících se projednávaného tisku 191. Jsou to v drtivé většině legislativně technické úpravy, které vyplynuly z projednávání tohoto tisku.

Za prvé. V článku I bod 13 zní: Poznámky pod čarou 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) a 11) se včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušují.

Jedná se o legislativně technickou úpravu. Ve vládním návrhu novely jsou některá dosavadní ustanovení nahrazena novým textem včetně nových poznámek pod čarou, přičemž dosavadní poznámky pod čarou nejsou důsledně rušeny. Některé poznámky pod čarou rušeny jsou, některé rušeny nejsou, přestože z porovnání vládního návrhu novely a platného právního stavu vyplývá, že by zrušeny být měly.

Proto navrhuji doplnit v článku I bodu 13 zrušení poznámek pod čarou č. 1, 2, 3 a 11. Součástí vládního návrhu novely je i nové znění § 1 písm. a), kdy článek I novelizačního bodu č. 2, které oproti dosud platnému znění neobsahuje žádné odkazy na poznámky pod čarou. Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 3 nejsou zrušeny.

Stejně tak se navrhuje nové znění § 2 odst. 4, kdy článek I novelizačního bodu č. 11, které již neobsahuje odkaz na poznámku pod čarou č. 11. Poznámka pod čarou č. 11 ale není zrušena.

Druhý návrh. V článku I bodě 15 se slova "12 a 13" nahrazují slovy "12 až 14". Jedná se opět o legislativně technickou úpravu. Jde o stejný případ jako v předchozím bodě.

Nové znění § 3 neobsahuje oproti dosud platnému znění písmeno g), tudíž je třeba zrušit i poznámku pod čarou č. 14.

Třetí návrh. V článku I se za bod 22 vkládá nový novelizační bod č. 23, který zní: Poznámka pod čarou č. 17 se včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje. Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou úpravu. Jde o stejný případ jako v předchozích bodech. Nové znění § 5 odst. 2 neobsahuje oproti dosud platnému znění odkaz na poznámku pod čarou č. 17. Poznámka pod čarou č. 17 ale není zrušena.

Čtvrtý návrh. V článku I se dosavadní novelizační bod č. 31 zrušuje. Následující novelizační body se přečíslují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP