(10.40 hodin)

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, chtěl jsem si své stanovisko nechat původně až na třetí čtení, ale přiznám se, že se připojím k apelu pana kolegy Nečase a požádám vás o to, abyste skutečně zvažovali, co se začíná dít s tímto zákonem.

Možná, že jsem špatným politikem, ale myslím si o sobě, že jsem dobrým úředníkem, díky své kariéře v ministerstvu obrany. Když jsem přišel na ministerstvo obrany, tak jsem převod nepotřebného armádního majetku identifikoval jako jednu z největších ostud polistopadového vývoje v této zemi. Máme nepotřebný majetek za desítky miliard korun. Československá, nyní česká armáda se snižuje na počty a struktury úměrné velikosti a ekonomickým možnostem této země a opustila majetek za desítky miliard a bude opouštět majetek za další desítky miliard v následujících čtyřech letech. Společenským zájmem je, aby tento majetek co nejrychleji dostal konečného vlastníka, konečného uživatele.

Já jsem se pokusil na začátku tohoto procesu v mém ministerstvu nastavit parametry tak, aby se tím nezabývalo deset organizačních celků, ale dva, aby zákonné procesy probíhaly v co nejkratší lhůtě. Přestože jsem se tomu osobně věnoval, tak jsem uvnitř svého ministerstva objektivně nedokázal zkrátit délku procesu podle současného zákona 218 na 6 až 8 měsíců. Potom jsem zjistil, že mimo můj resort jsou doslova a do písmene další desítky, respektive téměř stovka připomínkových míst, která se musí vyjádřit ke každé jednotlivé žádosti, a zjistil jsem, že průměrná délka převádění nemovitostí od roku 1989 trvá 3 až 4 roky a některé případy, zvlášť markantní, se mi podařilo vyřešit od začátku devadesátých let, to znamená téměř třináctý rok.

Cílem tohoto zákona je pro část majetku, která má zájemce, tj. příslušné město nebo obec, co nejrychleji najít konečného uživatele. Mohu vám říci, že doslova v tuto chvíli tento zákon zastavil transfery majetku, protože města a obce tento zákon jednoznačně vítají a podporují a čekají na přijetí tohoto zákona. Cílem je zjednodušit to pro zájemce a dát prostor v tomto zákoně pro co nejrychlejší převod jednoduchou darovací smlouvou mezi jedním armádním mechanismem odpovědným za správu majetku, vojenskou ubytovací a stavební službou, a konečným uživatelem, tzn. městem a obcí. Dnem účinnosti tohoto zákona jsme připraveni podepsat téměř stovky nabývacích smluv a převést majetek těm, kdo o něj stojí.

Na tomto majetku záleží tisíce pracovních míst. Nebojím se to takto říci. V některých posádkách znamená odchod vojáků katastrofu - Strašice, Janovice a další jsou města a obce kde mě mrzí, že odcházíme, ale nic jiného nám nezbývá. Bez urychlené revitalizace tohoto majetku do nějaké efektivní podoby to způsobí ve městech velké problémy.

To, co se začíná dít s tímto zákonem, začíná být pro mne v tuto chvíli problém a já se logicky také začínám obávat, že ho neschválíte. Proto vás moc prosím, abyste si uvědomili společenský efekt této normy. Osobě jsem několikrát prosil ministra financí a chci mu osobně na plénu poděkovat, že přes odpor jeho úředníků sem tento zákon doputoval, přes odpor úředníků mé státní správy. Nevím proč, ale tento stát se ke svému majetku chová jinak, než by logicky měl, ale v zájmu politiků, vlády a myslím, že i většiny opozice bylo třeba tento zákon v předložené podobě schválit.

V tuto chvíli nemohu než s lítostí přihlížet k tomu, jak je tento zákon omezován dalšími a dalšími podmínkami. Ekologické audity, odstranění ekologických škod a další věci, které jsou přidávány, chápu, ale jako ministr obrany nesplním tyto věci, protože v mé kapitole nebudou finanční prostředky na provedení v první etapě a jenom výběrová řízení na provedení ekologických auditů mohou trvat při tom rozsahu majetku měsíce - bezméně (?) je to všechno nad dva miliony, bude to veřejná obchodní soutěž, bude tam odvolání, několik měsíců bude trvat audit, pak bude několik měsíců trvat jeho vyhodnocení, takže my ten převod zastavíme. U složitějších případů převodu majetku je možné postupovat podle zákona 218, který platí. Je to výčtový zákon pro specifickou část majetku, kterou potřebujeme rychle předat. Chci vás poprosit, abyste ho nekomplikovali. Vláda je v situaci, že po těch poslaneckých návrzích zvažuje jeho možné stažení. Ministr financí s tím má problém, já s tím začínám mít problém a pozměňovací návrhy mohou způsobit další problémy v opozici a bude to velká chyba, jestliže tento zákon nepřijmeme.

Proto apeluji na vás všechny: podpořte, jestli je to pro vás trochu možné, pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost, ke kterému lze ještě zaujmout neutrální stanovisko ze strany ministra financí a pozitivní ze strany ministra obrany. Souhlasím s návrhem pana místopředsedy Nečase, protože movitý majetek skutečně předat můžeme. Armáda se místy k tomuto majetku chová tak, že jsme vytrhali topení a že místy jsme tyto celky předávali jako nefunkční. A investování z hlediska měst a obcí bylo potom značně náročné. Jsme schopni majetek, který nepotřebujeme, logicky a smysluplně převést, já to podporuji, a proto zvažte další pozměňovací návrhy. Já další pozměňovací návrhy jako ministr vlády a poslanec této sněmovny nemohu a nebudu přijímat a za situace, že to ohrozí tento zákon, tak to budu považovat za velkou chybu napříč politickým spektrem.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych krátkým vstupem podpořit přijetí tohoto zákona, respektive podpořit ho v prvním čtení, a to z jednoho prostého důvodu, který si možná neuvědomujete.

Mnoho z objektů, které budou převedeny na obce, velice významně a silně posílí kulturní infrastrukturu měst a obcí, což je jedna věc. Druhá věc, abyste byli dobře informováni. Jedním z těchto objektů je také hrad Zbiroh, který když nebude mít konkrétního majitele, který se bude o tuto památku starat, dopadne asi velice špatně. Z majetku ministerstva obrany je spousta a spousta objektů, které jsou chráněny památkovou péčí a které bez určení vlastníka by mohly zvýšit počet objektů, které chátrají v důsledku nedostatku toho, že chybí konkrétní majitel, fyzická nebo právnická osoba.

Proto bych vás chtěl velice poprosit, abyste pustili tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji pane místopředsedo. Já bych na začátku mého pozměňovacího návrhu jenom chtěl upozornit pana ministra Dostála, že jsme v druhém čtení v podrobné rozpravě, a chtěl bych ujistit pana ministra, že můj pozměňovací návrh nejde proti duchu tohoto zákona, a proto ho přečtu.

Navrhuji v návrhu zákona, aby se za slovo "majetku" vložila slova "a majetku, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo vnitra".

Krátké odůvodnění. Vládní návrh zákona se dle § 5 vztahuje i na nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra a které byly užívány bývalými útvary vojsk Ministerstva vnitra, Pohraniční stráže, pokud splňují podmínku trvalé potřebnosti, nebo sloužily pokrytí obyvatelstva a Ministerstvu vnitra po dobu více než dvou let ode dne, kdy se staly nepotřebnými, a nepodařilo se je převést v souladu s právními předpisy hospodaření s majetkem státu. Tato skutečnost ale není zohledněna v názvu zákona. Pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, návrh zákona by zněl: zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví ČR na územní samosprávné celky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Moje otázka zní: kdo se dále hlásí do rozpravy? Hlásí se pan František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji pane předsedající. Dovolím si přečíst, dámy a pánové, návrh doprovodného usnesení, které jsem avizoval ve svém vystoupení: Poslanecká sněmovna žádá vládu o pravidelné informace dvakrát ročně, a to k 30. 6. a k 31. 12. až do roku 2008, o nemovitém majetku resortu ministerstva obrany a vnitra, který byl zařazen do kategorie majetku nepotřebného, a o jeho převodech podle tohoto zákona nebo jinak.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Hlásí se někdo další o slovo? (Nikdo se nehlásil.) Podrobnou rozpravu tedy končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Ještě požádal o slovo pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych říci, že se k jednotlivým pozměňovacím návrhům vyjádřím před nebo v rámci hlasování ve třetím čtení, ale chtěl bych se přihlásit ke slovům, která zde přednesl pan ministr Tvrdík, aby návrh zákona byl zpracován Ministerstvem financí proto, aby řešil specifický problém převodu vojenského majetku, jednak ze zkušenosti s tím, jak se převáděl vojenský majetek pro roce 1990 až dodnes, a vyhodnotili jsme zkušenost uplynulých čtrnácti let, a současně také v důsledku reformy armády, která bude znamenat další masivní uvolnění vojenského majetku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP