(15.30 hodin)
(pokračuje Exner)

V rámci této zprávy je mimo jiné uvedena také jako příloha zpráva se záporným stanoviskem arbitra dr. Hándla proti předpojatému nálezu rozhodčího soudu, o kterém se tady hovořilo.

Jsme toho názoru, že bod 59 by tentokrát měl být projednán velmi zodpovědně, že by mělo být umožněno, aby ti, kterých se týká a kteří případně nejlépe mohou objasnit problémy, mohli také k tomuto bodu na schůzi Poslanecké sněmovny vystoupit. Proto vám, pane předsedo, procedurálně navrhuji, abyste po odhlasování programu - v případě, že bod 59 zůstane v programu schůze na kterémkoli místě zachován - požádal sněmovnu, aby souhlasila s účastí členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na schůzi sněmovny při projednávání bodu 59, a to v souladu s § 52 odstavec 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Za druhé mi dovolte, abych jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy navrhl zařazení bodu Usnesení Poslanecké sněmovny k nabídnuté finanční částce vládou Spojených států amerických. Tento bod a tato problematika má volnou souvislost s problematikou války v Iráku. Přesto náš poslanecký klub pokládá za důležité, aby takové navržené usnesení bylo projednáno samostatně. Chceme doporučit Poslanecké sněmovně, aby konstatovala, že oznámení o nabídnuté finanční částce vládou Spojených států amerických pro Českou republiku za a pro podporu vojenské operace vedené pod velením Spojených států amerických proti Iráku nemá věcné opodstatnění, proto Poslanecká sněmovna nesouhlasí s jejím přijetím. Jsme toho názoru, že Česká republika by měla mít takovou hrdost, aby - pokud chce poskytnout humanitární nebo jinou pomoc v ohnisku tohoto napětí - si dokázala tuto pomoc také sama financovat a nevystupovala v žoldu jakékoli jiné mocnosti. Pokud by příslušná finanční částka měla být odměnou za byť dílčí postoj České republiky k uvedené záležitosti, jsme rovněž toho názoru, že není oprávněné, aby Česká republika byla pokládána za spojence Spojených států amerických v této věci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Požádal bych, pokud by to bylo možné, o písemný podklad.

 

Poslanec Václav Exner: Navrhuji, abychom bod, který jsem právě přednesl, projednali zítra jako druhý bod, pokud bude přijat návrh pana poslance Ransdorfa, protože s věcí souvisí. Písemně vám to předám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych navrhnout zařazení tisku 114 - novela zákona o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů - za blok druhých a následně třetích čtení. Tento tisk se i přes zkrácené lhůty pozdržel v hospodářském výboru, ve kterém bude projednán zítra v osm hodin ráno. Potom už by nemělo nic bránit jeho projednání na plénu. Vzhledem k tomu, že druhá čtení budou projednána dříve, než bude projednán tento návrh v hospodářském výboru, navrhl bych zařazení druhého čtení tisku 114 jako první bod ve 14 hodin po polední přestávce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Ale i vás bych požádal o písemný podklad, ze kterého bych přečetl váš návrh. Ještě se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, chtěl bych upozornit na to, že pan poslanec Turek zde před malou chvílí řekl, že jeho tisk se pozdržel v hospodářském výboru. Chci zde prohlásit - a může si to ověřit na organizačním výboru - že u tohoto tisku ještě neproběhla lhůta, tudíž není možné v tomto okamžiku zařadit tisk do programu. Až uběhne lhůta, hospodářský výbor samozřejmě ve lhůtě projedná. Potom může přijít samozřejmě s návrhem na zařazení nového bodu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Turek nemá nic na svou obranu. Chápu to tak, že tento poslední návrh byl pravděpodobně nehlasovatelný.

Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit k návrhu programu. Pak snad můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích. Ještě pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Po upozornění legislativy navrhuji stažení mého posledního návrhu. Tisk 114 bychom zařadili až po projednání hospodářským výborem v úterý příští týden.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dovolte, abych chvíli počkal, než se poslanci vrátí do sněmovny, protože budeme hlasovat o návrzích.

Nejprve navrhuji hlasovat o návrzích, které jsem přednesl v úvodu. Připomenu, že první návrh, který zde zazněl, byl návrh pana ministra Dostála - zařadit nový bod: Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Pan ministr navrhl zařadit tento bod za bod 65.

Než začneme hlasovat, odhlásím vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana ministra Dostála na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 180 pro hlasovalo 177, proti nebyl nikdo. Tento první návrh byl přijat.

 

Další bod, který jsem přednesl sám, byl návrh zařadit odpovědi na písemné interpelace na čtvrtek 3. 4. jako první bod dopoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 180 pro návrh hlasovalo 154, proti 5. Tento návrh byl také přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP